Реєстр основної нормативної бази системи управління якістю діяльності

Назва документу

Посилання на документ

Загальна нормативна база

Стратегія розвитку ДДПУ на 2021-2025 Посилання
Кодекс честі та гідності ДДПУ Посилання
Положення про комісії з питань етики та академічної доброчесності в "ДДПУ" Посилання 

Система забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у ДДПУ

Положення про академічну доброчесність педагогічних, науково-педагогічних працівників та здобувачів у "ДДПУ" Посилання
Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти у "ДДПУ" Посилання

Питання кадрового забезпечення та підготовки науково-педагогічних кадрів

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої, дошкільної, позащкільної, професійної освіти у "ДДПУ" Посилання
Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у "ДДПУ" Посилання
Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників та кафедр в цілому у "ДДПУ" Посилання

Вибори ректора університету

Положення про прядок проведення виборiв ректора Посилання
Положення про виборчу комiсiю з проведення виборiв ректора Посилання
Порядок органiзацiї роботи спостерiгачiв на виборах ректор Посилання
Положення про порядок обрання представникiв з числа штатних працiвникiв, якi не є науковими, науково-педагогiчними та педагогiчними працiвниками Посилання
Положення про порядок обрання предстаникiв з числа студентiв для участi у виборах ректора Посилання
Порядок аредитацiї представникiв засобiв масової iнформацiї на виборах ректора Посилання

Посадові інструкції

Формування контингенту студентів

Рух контингенту

Положення про порядок навчання здобувачів за індивідуальним графіком у "ДДПУ" Посилання
Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведенння осіб, які здобувають в.о., та надання акад.відпустки у "ДДПУ" Посилання

Навчальна діяльність

Положення про організацію освітнього процесу у "ДДПУ" Посилання
Положення про порядок створення та організацію роботи атестаційної комісії у "ДДПУ"

Посилання

Положення про написання та оформлення курсових робіт у "ДДПУ"

Посилання

Положення про контрольні заходи у "ДДПУ"

Посилання

Положення про апеляційну комісію у "ДДПУ"

Посилання

Положення про дистанційне навчання у "ДДПУ" Посилання
Положення про порядок підготовки і видання навчально-методичної та наукової літератури у "ДДПУ" Посилання
Положення про розроблення, оформлення та затвердження робочої програми навчальної дисципліни у "ДДПУ" Посилання
Положення про Центр дистанційного навчання "ДДПУ" Посилання
Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії студента "ДДПУ" Посилання
Положення про розроблення, оформлення та затвердження силабусу навчальної дисципліни у "ДДПУ" Посилання
Положення про розроблення, оформлення та затвердження навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни у "ДДПУ" Посилання
Положення про розроблення навчальних планів та реалізацію вибірковості варіативної складової навчальних планів підготови здобувачів ступенів вищої освіти у "ДДПУ" Посилання
Положення про порядок визнання та зарахування результатів неформальної освіти здобувачів у "ДДПУ" Посилання
Положення про забезпечення студентоцентрованого підходу до навчання у "ДДПУ" Посилання
Положення про освітні програми у "ДДПУ" Посилання
Правила прийому та його організація
Положення про приймальну комісію у "ДДПУ"
Посилання
Положення про апеляційні комісії у "ДДПУ"
Посилання
Положення  про функціональні обов'язки членів приймальної комісії у "ДДПУ" Посилання
Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ДДПУ в 2020 році Посилання

Порядок прийому осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України для здобуття вищої освіти у "ДДПУ"

Посилання

Інтеграційні зв'язки з замовниками кадрів. Організація практики та державної атестації. Працевлаштування випускників.

Положення про Центр кар'єри "ДДПУ" Посилання
Положення про практичну підготовку здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів у "ДДПУ" Посилання

Документи про освіту

Положення про порядок виготовлення, видачу й облік документів про вищу освіту у "ДДПУ"  Посилання

Структурні підрозділи, що забезпечують навчальний процес, та надання ними послуг

Наукова та науково-навчальна діяльність

Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у "ДДПУ"
Посилання
Положення про Раду молодих учених у "ДДПУ" Посилання
Положення про студентський науковий гурток і проблемну групу у "ДДПУ" Посилання
Положення про І етап Всеукраїнської студентської олімпіади у "ДДПУ" Посилання
Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у "ДДПУ" Посилання

Міжнародна діяльність. Академічна мобільність

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність "ДДПУ"  Посилання 

Позанавчальна діяльність. Студентське самоврядування

 Положення про студентське самоврядування Посилання

Бібліотечна діяльність

Загальні питання соціального спрямування

Стипендіальне забезпечення

Гуртожитки

 Положення про гуртожиток Посилання 

Адміністративно-господарча та виробнича діяльність

Фінансово-економічна діяльність (загальні питання)

Матеріально-ресурсне забезпечення

Загальноорганізаційні питання

Діловодство та архівне зберігання документів

Режим та охорона праці

Позабазові структурні підрозділи

Горлівський інститут іноземних мов державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»