ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

13.00.05 - соціальна педагогіка

I. Формула спеціальності:

Галузь педагогічної науки, яка вивчає особливості соціального виховання, виховні можливості соціального середовища й оптимальні умови соціалізації особистості, розглядає закономірності взаємодії та взаємозв'язку особистості, мікро-та макросоціум.

II. Напрями досліджень:

- Історія становлення та проблеми розвитку соціальної педагогіки та соціальної роботи в Україні та в зарубіжних країнах.

- Зміст, форми та методи соціально-педагогічної роботи, відповідальності за збереження життя, природи, культури.

- Моральні норми та цінності як основа соціалізації особистості.

- Соціально-педагогічний патронаж і соціальна робота з різними категоріями населення. Зміст, форми та прийоми соціально-педагогічної підтримки.

- Проблеми статево-рольової соціалізації особистості, форми та методи роботи в сімейно-побутовому середовищі, за місцем проживання, у позашкільних закладах і центрах дитячої творчості.

- Соціально-педагогічна підтримка та соціальна робота з дітьми-інвалідами, сиротами, дітьми, які залишилися без опіки дорослих; проблеми соціальної педагогіки у школі: структурний і порівняльний аналіз навчально-виховних систем і моделей соціалізації дітей, підлітків, старшокласників.

- Зміст, форми та методи, соціально-педагогічні умови формування особистості в різних видах соціально значущої діяльності: громадсько-політичної, морально-етичної, фзізкультурно-оздоровчої, художньо-творчої.

- Розвиток особистості в загальнолюдському та національному соціокультурному контексті та культурно-дозвіллєвої діяльності в соціумі.

- Соціально-педагогічні чинники розвитку дитячо-підліткових і молодіжних ініціатив, дитячих і молодіжних об'єднань та організацій.

- Соціально-педагогічні аспекти профілактики девіантної поведінки дітей і підлітків; профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.

- Основи соціально-педагогічного консультування у школі, сім'ї, мікрорайоні.

- Багатоступенева підготовка соціальних педагогів і спеціалістів із соціальної роботи.

- Соціально-правовий аспект у роботі з дітьми та молоддю.

- Соціально-виховні інститути в системі соціалізації особистості.

- Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю, що потребують особливої уваги.

- Соціально-педагогічна робота з сім'ями різного типу: багатодітними, молодими, кризовими, прийомними.

- Теоретичні основи технологій соціально-педагогічної роботи: соціально-педагогічна діагностика й експертиза, методи групової роботи; технології роботи з дітьми-інвалідами, технології соціально-педагогічної роботи в міжнаціональному соціумі.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: педагогічні науки.

 

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

I. Формула спеціальності:

Галузь педагогічної науки, яка вивчає методологічні, теоретичні й методичні питання теорії та практики професійного навчання й виховання, зміст, форми та методи вивчення загальноосвітніх, загальнотехнічних і спеціальних предметів у професійно-технічних, вищих навчальних закладах, у системі післядипломної освіти за групами спеціальностей (освіта, культура і мистецтво, фізична культура і спорт, промисловість і будівництво, транспорт і зв’язок, економіка і право, маркетинг, менеджмент, підприємництво, охорона здоров’я, сфера обслуговування, військова справа тощо), а також професійного навчання незайнятого населення.

II. Напрями досліджень:

-Розвиток професійної освіти як системи; наукові основи створення оптимальної мережі закладів освіти.

-Взаємозв’язок професійної освіти з іншими науками про людину.

-Стандартизація та моніторинг у професійній освіті. Проблеми сучасного підручника для професійної освіти.

-Теоретико-методологічні основи професійної освіти.

-Теоретико-методологічні засади військової педагогіки.

-Проблеми організації діяльності професійних навчальних закладів недержавної форми власності.

-Педагогічний процес у професійних навчальних закладах.

-Дидактика професійної освіти.

-Історія розвитку професійної освіти та її окремих галузей у системі неперервної освіти.

-Теорія та практика професійного виховання молоді.

-Теорія та методика багатоступеневого навчання у професійній школі.

-Теорія та практика управління професійними навчальними закладами.

-Теорія та практика регіонального управління професійною освітою.

-Теорія та методика вивчення загальноосвітніх предметів у закладах професійно-технічної освіти.

-Теорія та методика вивчення загальнотехнічних і спеціальних дисциплін у закладах професійно-технічної освіти (за групами професій).

-Теорія та методика професійного навчання незайнятого населення.

-Теорія та методика вивчення загальнонаукових, соціально-політичних та спеціальних дисциплін у вищих навчальних закладах за групами спеціальностей.

-Дидактичні основи застосування комп’ютерних та інших педагогічних технологій при вивченні окремих предметів у професійних навчальних закладах.

-Інноваційні процеси у професійній освіті.

-Теорія та методика організації виробничої практики у вищих навчальних закладах за групами спеціальностей.

-Теорія та методика навчання в закладах післядипломної освіти за групами спеціальностей.

-Дистанційне навчання в системі професійної освіти.

-Світові тенденції розвитку професійної освіти.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: педагогічні науки.