Шлях по сайту: Наука та інновації Наукові школи

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Наукова школа професора Коротяєва Б.І.

Друк

Наукова школа професора Б. І. Коротяєва

“ПЕДАГОГІЧНА ФІЛОСОФІЯ ЯК ФУНДАМЕНТ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО НАВЧАННЯ”

Фундатор і керівник школи – доктор педагогічних наук, професор Б. І. Коротяєв.

Педагогічний стаж у вищій школі – 47 років. Опублікованих робіт на 01.01.2016 р. – 115. Із них підручників і навчальних посібників – 5, монографій – 14. Більшість фундаментальних наукових праць видані у збірці “Вибрані педагогічні твори” у 4 томах у 2008 році. Інші найвагоміші роботи: “Педагогічна філософія” (2010 р.), “Педагогічна філософія – керівництво до дії” (2011), “Погляд на майбутнє вищої педагогічної освіти з позицій педагогічної філософії” (2012 г). Під безпосереднім керівництвом Б. І. Коротяєва захищено 15 кандидатських дисертацій у межах наукової школи поза аспірантурою. Б. І. Коротяєв є розробником двох дидактичних концепцій, які покладено в основу дослідницької діяльності наукової школи – це концепція навчання творчій пізнавальній діяльності і концепція гнучких педагогічних технологій навчання.

Б. І. Коротяєв є членом спеціалізованої вченої ради К 12.112.01 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в Державному вищому навчальному закладі “Донбаський державний педагогічний університет”.

Головний напрям наукової діяльності школи – це інноваційні підходи до навчання учнів школи і студентів вищих навчальних закладів пізнавальній діяльності як основного шляху розвитку їхньої творчості. Науковими силами школи ця проблема досліджена на базі вивчення різних дисциплін – української і російської мов, іноземної мови, математики, фізики, хімії, історії, природознавства, мистецтва. Поряд з цією проблемою здійснюється дослідження й інших споріднених проблем, зокрема, проблеми співвідношення освітньої і моральної підготовки майбутнього вчителя, проблема гнучких педагогічних технологій навчання у ВНЗ.

Одним із конкретизованих напрямів дослідницької діяльності наукової школи є комплексна тема: “Проблеми підготовки педагогічних фахівців початкової школи відповідно до сучасних вимог щодо якості професійної підготовки педагогічних кадрів”. Складовими цієї теми, зокрема, є:

–     формування творчої особистості студента в умовах гнучких педагогічних технологій навчання (розробник – професор Б. І. Коротяєв);

–     фахова підготовка вчителів початкових класів з математики в сучасних суспільних умовах відповідно до структури особистісно орієнтованого розвитку особистості  (розробник – доцент В. К. Сарієнко);

–     ефективність новітніх технологічних підходів до навчання та виховання майбутніх вчителів початкових класів (розробник – доцент Н. М. Ляшова);

–     фахова підготовка вчителів початкових класів з математики відповідно до сучасних фахових вимог до якості професійної підготовки педагогічних кадрів (розробник – доцент О. Л. Кошелєв);

–     підготовка дітей до школи як педагогічна проблема в теорії та практиці вітчизняної педагогіки (розробник – доцент Т. М. Бондаренко) ;

–     розвиток пізнавальної самостійності школярів у процесі вивчення дисциплін естетичного циклу (розробник – доцент В. Т. Чепіга) та ін.

На сьогодні вченими наукової школи завершено дослідження цілої низки проблем, зокрема:

  1. Діалектика “недостатнього” та “надлишкового” в освітньому просторі (професор Б. І. Коротяєв).
  2. Умови формування умінь творчої пізнавальної діяльності студентів (доцент В. К. Сарієнко).
  3. Логіко-дидактичні проблеми вивчення математики у початковій школі (доцент Н. М. Ляшова).
  4. Практична підготовка майбутніх вчителів початкової школи (доценти Н. М. Ляшова, В. К. Сарієнко, В. Т. Чепіга, старший викладач О. В. Плахотський та ін.).
  5. Структурування навчального матеріалу як попередня умова навчання учнів початкової школи процедурам пізнавальної діяльності (доцент О. Л. Кошелєв).
  6. Засоби розвитку пізнавального й професійного інтересів студентів педагогічного вузу (доцент І. Б. Коротяєва).
  7. Розвиток пізнавальної діяльності студентів як дидактична проблема (доцент М. Б.).
  8. Науково-теоретичні засади розвитку творчої пізнавальної діяльності учнів (20 – 80 рр. ХХ століття) (к.п.н. Головко С.Г.) та ін.

Основні представники наукової школи проф. Б. І. Коротяєва

П. І. Б

Науковий ступінь, вчене звання

Тема наукового дослідження

Рік захисту дисертації

1.

Сарієнко Владислав Костянтинович

Кандидат педагогічних наук, доцент

Cодержание и методика творческого овладения учащимися знаниями и умениями

1975

2.

Мірошниченко Михайло Володимирович

Кандидат педагогічних наук, доцент

Розвиток пізнавальної самостійності студентів на (прикладі вивчення української мови)

1976

3.

Головко Маргарита Борисівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Развитие познавательной деятельности студентов как дидактическая проблема

1980

4.

Чепіга Віталій Трохимович

Кандидат педагогічних наук, доцент

Развитие творческих познавательных процедур у младших школьников

1982

5.

Андросюк Віталій Миколайович

Кандидат педагогічних наук, доцент

Творческая платформа для развития физических качеств учащихся на уроках физического воспитания.

1983

6.

Хозяїнов

Володимир Іванович

Кандидат педагогічних наук, доцент

Единство в овладении научными знаниями и методами познавательной деятельности студентов (на примере изучения физики).

1983

7.

Коротяєва Ірина Борисівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Ділова гра як засіб розвитку пізнавальних та професійних інтересів студентів педагогічних університетів (на матеріалі іноземної мови на немовних факультетах

1990

8.

Сьомкін

Володимир Семенович

Кандидат педагогічних наук, доцент

Соотношение образовательной и нравственной подготовки будущих учителей (на материале обучения студентов физико-математического факультета).

1990

9.

Олійник Рита Вікторівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Развитие познавательной самостоятельности студентов (на материале подготовки учителей физики и математики).

1991

10.

Ляшова Надія Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Развитие творчества младших школьников на основе логической подготовки (на математическом материале).

1993

11.

Гохберг Ольга Сергіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Проблема розробки та реалізації гнучких педагогічних технологій навчання у вузі.

1995

12.

Кошелєв Олександр Леонідович

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обучение студентов процедурам и методам творческой познавательной деятельности.

1995

13.

Гаманюк Ольга Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Розвиток пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін 7-8 класів

2002

14.

Головко Сергій Георгійович

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Наукові засади розвитку творчої пізнавальної діяльності учнів у вітчизняній педагогіці (20-ті – середина 80-х років ХХ ст.)

2006

15.

Сарієнко Володимир Владиславович

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Розвиток творчої пізнавальної діяльності старшокласників у процесі навчання предметів природничо-математичного циклу

2015

Стрижневий висновок, який витікає із сукупності напрямів і змісту досліджень виводить на нове бачення, розуміння й тлумачення всього того, що відбувається нині в освітньому просторі с позицій педагогічної філософії, яка наразі розробляється професором Б.І. Коротяєвим у співавторстві з доктором педагогічних наук, професором В. С. Курилом і доктором педагогічних наук, професором С. В. Савченко. На сьогодні в руслі основних положень педагогічної філософії проф. Б. І. Коротяєв працює над темою організації навчальної роботи студентів ВНЗ, за матеріалами якої ним готується монографія “Нестандартний погляд на сучасну стандартну лекцію”.

За роки існування школи її членами по матеріалах досліджень опубліковано понад 800 наукових праць, серед яких підручники, навчальні і методичні посібники, монографії, статті. Досвід школи висвітлювався і наразі висвітлюється у матеріалах педагогічної преси, у виступах її членів на наукових конференціях різного рівня.

 

Оголошення