Шлях по сайту: Наука та інновації Наукові школи

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Наукова школа професора Сипченка В.І.

Друк

Наукова школа кандидата педагогічних наук, професора

 

Валерія Івановича Сипченка

Наукова школа«Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі».

Керівник – кандидат педагогічних наук, професорВалерій Іванович Сипченко.

Контакти: 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: «Підготовка школярів до праці в сфері матеріального виробництва».

В.І. Сипченко є членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій: К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.

За ініціативи В.І. Сипченка на базі університету були проведені: Міжнародна науково-практична конференція «Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі» (1999 р.); духовно-світські читання «Освіта і релігія: шляхи взаємодії» (2002 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка вчителя в сучасних умовах» (2003 р.); XIV Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховання громадянина» (2007 р.); Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні підходи до викладання педагогічних дисциплін у вищій школі України» (2013 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічна майстерність майбутнього вчителя» (2013 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка вчителя в сучасних умовах» (2014 р.); Всеукраїнська онлайн-конференція «Актуальні проблеми педагогіки вищої школи» (2015 р.); Всеукраїнська інтернет-конференція «Підготовка вчителя в сучасних умовах» (2015 р.).

Список наукових праць Сипченко В.І. нараховує 193 позицій (детальніше див. тут).

Напрямки досліджень наукової школи:

 1. Проблеми підготовки майбутнього вчителя в історії вітчизняної педагогічної думки.
 2. Концептуальні засади дидактики та національного виховання у педагогічній спадщині вітчизняних науковців другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
 3. Зміст, форми, методи і засоби духовно-морального, національно-патріотичного, громадянського, сімейного, розумового, економічного, фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи в сучасній Україні.
 4. Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду організації навчально-виховного процесу в загальноосвітній та вищій школі.
 5. Навчально-виховна, науково-дослідна та самостійна робота студентів у вищих педагогічних навчальних закладах сучасної України.
 6. Надання кваліфікованої методичної та практичної допомоги освітнім закладам щодо організації навчально-виховного процесу, здійсненні моніторингу освіти та виховання, проведенні наукових досліджень.

В університеті функціонує аспірантура зі спеціальності «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Матеріали, присвячені науковій проблемі школи, друкують у збірці наукових праць ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» «Гуманізація навчально-виховного процесу» у розділах: «Вища школа», «Історія педагогіки», «Загальна школа», «Початкова школа», «Виховання», «Дошкільне виховання», який є науковим фаховим виданням із педагогічних наук та інших фахових виданнях.

Основні представники школи

 1. Цибулько Г.Я. Формування у майбутніх учителів готовності до розвитку учнівського самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Теорія та історія педагогіки" / Г. Я. Цибулько; Луганський держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 1999. – 17 с.
 2. Авдіянц Г. Г. Формування духовних потреб молодших школярів у сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Г. Г. Авдіянц; Луганський держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2001. – 20 с.
 3. Панасенко Е. А. Ідеал учителя у вітчизняній педагогічній журналістиці другої половини ХІХ– початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Е. А. Панасенко; Луганський держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2001. – 20 с.
 4. Кузьміна О. В. Диференційоване навчання в умовах групової форми навчальної діяльності учнів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 "Теорія навчання" / О. В. Кузьміна; Харківський держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2002. – 17 с.
 5. Ледняк Ю. В. Педагогічний потенціал фольклору Східного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Ю. В. Ледняк; Луганський держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2002. – 20 с.
 6. Набока О. Г. Формування ціннісних орієнтацій у старшокласників спеціалізованих класів економічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / О. Г. Набока; Луганський держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2002. – 19 с. 2004
 7. Бондаренко Г. І. Використання загальнолюдських моральних цінностей старшокласників у процесі вивчення української літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Г. І. Бондаренко; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2004. – 20 с.
 8. Коркішко О. Г. Виховання патріотизму молодших школярів у позаурочній виховній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / О. Г. Коркішко; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2004. – 20 с.
 9. Степашко В. О. Організаційно-педагогічні умови формування викладацького персоналу у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / В. О. Степашко; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2004. – 18 с.
 10. Цибулько Л. Г. Соціальне виховання у вітчизняній педагогічній теорії та практиці 20-х–30-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Л. Г. Цибулько; Луганський держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2005. – 20 с.
 11. Загребельний С. Л. Формування у старшокласників інтересу до професії у процесі вивчення предметів фізико-математичного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / С. Л. Загребельний; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2006. – 20 с.
 12. Попов М. А. Педагогічні умови корекції поведінки важковиховуваних старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / М. А. Попов; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2006. – 20 с.
 13. Соколенко Т. М. Організація діяльності навчально-методичних комплексів у вищих навчальних закладах Слобожанщини (друга половина ХІХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Т. М. Соколенко; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2006. – 20 с.
 14. Нікітіна Н. П. Формування громадянської позиції учнів у навчально- виховному процесі педагогічного ліцею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Н. П. Нікітіна; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2007. – 20 с.
 15. Олійник О. І. Формування національної свідомості майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / О. І. Олійник; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2007. – 20 с.
 16. Рукасова С. О. Організація контролю навчальних досягнень учнів середніх закладів освіти в Україні (друга половина ХІХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / С. О. Рукасова; Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – 20 с.
 17. Орлов А. О. Формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / А. О. Орлов; Ін-т вищої освіти АПН України. – К., 2009. – 20 с.
 18. Бондаренко О. М. Дидактичні умови застосування мультимедійних технологій у процесі навчання педагогічних дисциплін студентів педагогічних університетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / О. М. Бондаренко; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 20 с.
 19. Бойко Я. В. Дидактичні умови наукової організації навчальної праці студентів у педагогічному університеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 "Теорія навчання" / Я. В. Бойко; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – 20 с.
 20. Топольський В. О. Розвиток гнучких педагогічних технологій у вищих навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / В. О. Топольський; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2011. – 20 с.
 21. Дьоміна В. В. Виховний потенціал епістолярного жанру в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / В. В. Дьоміна; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2012. – 20 с.
 22. Лимарєва Ю. М. Реалізація принципу свідомості у навчанні студентів вищих навчальних закладів України (друга половина ХІХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Ю. М. Лимарєва; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2012. – 20 с.
 23. Гарань Н. С. Розвиток системи дошкільної освіти в Донецькому регіоні (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Н. С. Гарань; Респ. вищий навч. заклад "Кримський гуманітарний університет". – Ялта, 2013. – 20 с.
 24. Пучков І. Р. Дидактичні засади структурування програмного забезпечення навчання фізико-математичних дисциплін у педагогічних університетах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 "Теорія навчання" / І. Р. Пучков; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2013. – 20 с.
 25. Пучко А.О. Особливості диференційованого навчання старших учнів у сучасних вальдорфських школах Немеччини: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / А.О. Пучко; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2015. – 20 с.

Випускники наукової школи професора В.І. Сипченка, що захистили дисертації на здобуття наукового доктора педагогічних наук:

Омельченко С.О., Набока О.Г., Панасенко Е.А., Цвєткова Г.Г., Цибулько Л.Г.

Над докторськими дисертаціями працюють кандидати педагогічних наук, доценти:

Саяпіна С.А., Сипченко О.М., Топольник Я.В.

Прийняті до захисту у спеціалізованих Вчених радах дисертації аспірантів:

1. Грищенка Леоніда Володимировича «Формування правової культури майбутнього вчителя в навчально-виховному процесі педагогічного коледжу».

2. Загребельної Олени Олександрівни «Формування національної самосвідомості учнів старших класів у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи».

3. Матеріна Євгена Борисовича «Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти у процесі магістерської підготовки у вищому навчальному закладі».

4. Золотарьової Олени В’ячеславівни «Формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу».

У межах теми наукової школи над кандидатськими дисертаціями  працюють такі аспіранти:

 1. Кайдан Вадим Петрович «Педагогічні умови застосування інформаційних технологій у процесі вивчення фізико-математичних дисциплін у вищих навчальних закладах І рівня акредитації».
 2. Коваль Андрій Валерійович «Військово-патріотичне виховання старшокласників засобами східних спортивно-бойових мистецтв».

У рамках наукової школи відкрито спеціальність 18.010021 «Педагогіка вищої школи» за ОКР «магістр».

 

Оголошення