Шлях по сайту: Наука та інновації Наукові школи

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Наукова школа професора Леоніда Івановича Мозгового

Друк

Наукова школа доктора філософських наук, професора

Мозгового Леоніда Івановича

Наукова школа «Онтологія людини».

Керівник – доктор філософських  наук, професор Мозговий Леонід Іванович

Контакти: 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук  «Особливості англійського неоколоніалізму в Африці».

Тема дисертації  на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії  «Антропомістичні ідеї в історико-філософському контексті».

Список наукових праць Л.І. Мозгового нараховує 112 позицій (детальніше див. тут).

Під науковим керівництвом Л.І. Мозгового на кафедрі філософії, соціально-політичних і правових наук працює аспірантура зі спеціальностей 09.00.03. – соціальна філософія та філософія історії та 09.00.05 – історія філософії. За час існування аспірантури на кафедрі було захищено 19 кандидатських дисертацій.

У 2015 році відкрито докторантуру зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії.

Основні напрямки досліджень  наукової школи:

  • актуалізація та світоглядна орієнтація  молодого спеціаліста до професійної діяльності;
  • соціально-політичні  особливості формування міжособистісних відносин;
  • проблема становлення особистості вчителя в процесі соціальної та професійної адаптації;
  • становлення гуманної самосвідомості на етапі професійної підготовки;
  • гендерні відносини  в системі  гуманітарної освіти.

Перспективи роботи наукової школи: відкриття докторантури зі спеціальності 09.00 03 – соціальна філософія та філософія історії.

За роки існування школи її членами по матеріалах досліджень опубліковано понад 320 наукових праць, серед яких підручники, навчальні і методичні посібники, монографії, статті. Досвід школи висвітлюється у філософських журналах, виступах її членів на наукових конференціях.

За наукового керівництва Л. І. Мозгового захищено 8 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук:

ПІБ

Науковий ступінь, вчене звання

Тема наукового дослідження

Рік захисту дисертації

1

Мельник В.В.

доктор філософських наук, доцент

Історико-філософська інтерпретація ідеї трансцендентного: методологічні підходи та експлікації

2006

2

Неня Ганна Олександрівна

кандидат філософських наук, доцент

Містичні досвід і практика в концепції обоження  (історико-філософський аналіз традиції ісихазму)

2007

3

Соколова Олександра Олександрівна

кандидат філософських наук

Розуміння свідомості у містичній традиції ісихазму (паламітського синтезу): феноменолого-релігієзнавчий аналіз

2008

4

Погосян Вардгес

Григорович

 

кандидат філософських наук

Модернізація як соціально-історичний феномен

2008

5

Лисоколенко Тетяна Володимирівна

кандидат філософських наук

Ірраціональний досвід в українській філософській думці XVI-XIX ст.

2010

6

Ковнєров Олександр Олександрович

кандидат філософських наук

Проблема справедливості в російській філософії кінця XIX – початку XX століття (історико-філософський аналіз)

2013

7

Дубініна Віра Олександрівна

кандидат філософських наук

Концептуалізація феномену освіти в історико-філософському контексті

2015

8

Карпенко Андрій Олексійович

кандидат філософських наук,

Історіографія рецепції філософії Мартіна Гайдеггера (кроспарадигмальний аналіз)

2015

У межах теми наукової школи над дисертаційними дослідженнями працюють такі аспіранти:

1. Афоніна Евгенія Юріївна «Феномен маргінального в соціально-філософському контексті».

2. Афонін Михайло Валерійович «Теоретико-методологічні аспекти холістського аналізу цивілізаційних  процесів».

3. Бутко Юлія Леонідівна «Концепція духовної трансгрессії в даоській антропомістиці».

4. Іванчук Володимир Володимирович «Концептуалізація системи вдосконалення людини в словяно-індійській антропомістичній традиції».

5. Карпенко Олена Олексіївна «Буття музики в умовах інформатизації суспільства».

6. Мартинова Світлана Петрівна «Категорія любові в історико-філософському контексті».

 

Оголошення