ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Друк

Стешенко Володимир Васильович

завідувач кафедри,

доктор педагогічних наук, професор

У 1977 році закінчив факультет загальнотехнічних дисциплін і праці (із додатковою спеціальністю «Фізика») Слов’янського державного педагогічного інституту і отримав кваліфікацію вчителя загально технічних дисциплін, трудового навчання та фізики.

На технологічному факультеті почав працювати з 1977 року за направленням Міністерством освіти України викладачем кафедри трудового навчання і креслення.

У 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Взаємозв’язок спеціальних дисциплін і їх реалізація в навчальному процесі педінституту» за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (науковий керівник член-кореспондент АПН СРСР, доктор педагогічних наук, професор Д.О. Тхоржевський). Вчене звання доцента отримав у 1991 р.

У 2010 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання в умовах ступеневої освіти» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (науковий консультант член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор В.К. Сидоренко). Вчене звання професора отримав у 2011 р.

Має стаж практичної роботи в школі – працював учителем трудового навчання у Слов’янському навчально-виробничому комбінаті, а потім у загальноосвітній школі №1 м. Слов’янськ.

Із 2004 року член-кореспондент Міжнародної академії педагогічної освіти (м. Москва).

Із  2009 р. по 2010 р. був деканом технологічного факультету Слов’янського державного педагогічного університету.

Організував нові кабінети для спеціальності – «Навчально-матеріальна база», «Профорієнтація і методика профорієнтаційної роботи», «Методичний кабінет».

Викладає дисципліни: «Педагогічне проектування», «Теорія і методика навчання технології у старших класах» «Наукова організація праці вчителя технології», «Методика навчання предмета технології» та ін.

Керує дипломними та магістерськими роботами, а також здобувачами наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Із 2012 року керує аспірантурою зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Наукові інтереси: проблеми змісту та методики трудового навчання (технології) і професійної підготовки майбутніх учителів, трудового виховання та формування технологічної культури в учнів загальноосвітніх шкіл.

Автор більше 170 публікацій у наукових збірниках України та ближнього зарубіжжя. У науковому доробку має монографії, навчальні посібники з Грифом МОН України та навчальні посібники та методичні вказівки.

Член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, член редколегії Всеукраїнського науково-методичного журналу «Трудова підготовка в сучасній школі».

Цибулько Григорій Якович працює у Донбаському державному педагогічному університеті з вересня 1978 року після закінчення денного відділення загальнотехнічного факультету СДПІ за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни, трудове навчання та фізика».

Із 1979 по 1982 рік обіймав посаду заступника декана технологічного факультету.

У 1999 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Формування професійної готовності студентів до розвитку учнівського самоврядування» за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.

Із 2001 р. – доцент кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної освіти Донбаського державного педагогічного університету.

Із 2014 по 2015 р. виконував обов’язки завідувача кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної освіти.

Викладає дисципліни: «Основи теорії технологічної освіти», «Методика викладання предмета технології», «Загальнотехнічні дисципліни у вищій школі з методикою викладання», «Теорія і методика позашкільної освіти».

Керує дипломними та магістерськими роботами; під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації.

Із 2004 року член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти (м. Москва).

Член редакційної колегії фахового науково-методичного збірника університету «Проблеми трудової і професійної підготовки», включеного до переліку ДАК.

Наукові інтереси: удосконалення професійної підготовки майбутнього учителя, розвитку студентського та учнівського самоврядування.

Автор більше 130 публікацій у наукових збірниках України та ближнього зарубіжжя. У науковому доробку має монографії, навчальні посібники з Грифом МОН України та навчальні посібники й методичні вказівки.

Нагороджений грамоти та почесними відзнаками Донецького обласного управління освіти (2007, 2011 рік), Слов’янського міського голови, обласної профспілки (2010 р.), Грамотою Національної академії педагогічних наук України (2011 р.) та Орденом «За розбудову освіти» (Асоціації навчальних закладів приватної форми власності).

Курчій Оксана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.

У 2001 році закінчила технологічний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Трудове навчання, обслуговуюча праця» і отримала кваліфікацію учителя обслуговуючої праці, креслення та безпеки життєдіяльності.

У 2002 році закінчила магістратуру технологічного факультету Слов’янського державного педагогічного інституту за спеціальністю «ПМСО. Трудове навчання» й отримала кваліфікацію викладача вищого навчального закладу (методика трудового навчання та технічних дисциплін).

На технологічному факультеті працює із 2002 року. Спочатку – на посаді старшого лаборанта кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної освіти, а згодом – майстра виробничого навчання кафедри Технологій виробів легкої промисловості та дизайну.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» й отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Із 2014 року працює старшим викладачем кафедри. Викладає дисципліни: «Комунікативні процеси в інженерно-педагогічній діяльності», «Теорія трудової діяльності», «Інноваційні технології в освіті».

Наукові інтереси: «Розвиток інноваційних технологій у системі середньої освіти на заняттях з трудового навчання».

Автор 28 публікацій у наукових збірниках України та ближнього зарубіжжя.

У 2002 році закінчив технологічний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту та отримав кваліфікацію учителя трудового навчання, креслення, безпеки життєдіяльності, після чого працював майстром виробничого навчання на кафедрі промислових технологій.

У 2005-2008 роках – аспірант Слов’янського державного педагогічного університету.

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Проблеми трудового навчання старшокласників у вітчизняній педагогіці другої половини ХХ століття».

Із 2014 працює старшим викладачем кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної освіти.

Викладає дисципліни: «Основи технічного проектування та моделювання», «Практикум з конструювання та моделювання», «Основи теорії технологічної освіти».

Наукові інтереси: «Формування творчої компетентності учнів загальноосвітньої школи у процесі технологічної освіти».

За час науково-педагогічної діяльності ним опубліковано 15 праць у наукових збірниках України.

Вовк Надія Валентинівна – старший викладач.

У 1984 році закінчила факультет загальнотехнічних дисциплін та праці Слов’янського державного педагогічного інституту та здобула кваліфікацію учителя загальнотехнічних дисциплін і праці.

Із 1996 року навчалась у Слов’янському державному педагогічному інституті на факультеті практичної психології, який успішно закінчила у 1998 році, отримавши спеціальність «Психологія. Практична психологія в закладах освіти»

В університеті працює із 1980 року, викладачем кафедри ПМПТО з 2006 року.

Викладає провідні курси: «Основи теорії технологічної освіти», «Методика викладання предмета Технологія», «Основи наукових досліджень», «Психофізіологічні основи трудової підготовки» «Методика за спеціалізацією основи домашнього господарювання».

Бере активну участь у наукових конференціях та семінарах. Під її керівництвом студенти факультету неодноразово посідали призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах із технологічної освіти.

Наукові інтереси: підготовка майбутнього вчителя технології до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи.

Автор 24 публікацій у наукових збірниках України.

Організацію обслуговування навчального процесу та матеріального забезпечення здійснюють:

Майстер виробничого навчання – Панюхно Ольга Володимирівна

У 1994 році закінчила Слов’янський енергобудівний технікум за спеціальністю «Будівництво теплових і атомних електростанцій» та отримала кваліфікацію техніка-будівельника.

У 2011 році закінчила Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію організатора дошкільної освіти, вихователя дітей дошкільного віку, практичного психолога.

На факультеті працює із 2008 року.

Бере активну участь у підготовці та проведенні наукових конференції та семінарів і організації самостійної роботи студентів.

Має дві наукові публікації у наукових збірниках України.

Старший лаборант кафедри – Бистрицька Наталія Олександрівна

У 2006 році закінчила технологічний факультет СДПУ за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання» й отримала кваліфікацію учителя трудового навчання (обслуговуюча праця), креслення, безпека життєдіяльності та основ інформатики, спеціалізація: технічна та прикладна творчість. Отримала диплом із відзнакою.

У 2008 році закінчила технологічний факультет СДПУ за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». Присвоєно кваліфікацію викладача фахових дисциплін у ВНЗ І-IV рівнів акредитації, вчителя трудового та початкового професійного навчання у старшій школі, спеціалізація дизайн.

На факультеті працює із 2007 року.

Бере активну участь у підготовці та проведенні наукових конференції та семінарів і організації самостійної роботи студентів.

Має дві наукові публікації у наукових збірниках України.

Савченко Галина Іванівна – старший лаборант кафедри.

У 1972 році закінчила факультет початкових класів СДПІ за спеціальністю «Педагогіка і методика початкової освіти» й отримала кваліфікацію вчителя початкових класів і малювання СШ та звання вчителя СШ.

На факультеті працює із 1974 року.

Бере активну участь у у профорієнтаційній роботі, в  організації самостійної роботи студентів заочного відділення. Підтримує тісний зв'язок зі школами та навчальними закладами І – ІІІ рівнів акредитації.

Має дві наукові публікації у наукових збірниках України.

Список наукових публікацій викладачів кафедри.

Адреса: 84116, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 1, каб. №205

Тел.: (06262) 3 71 04

 


 

 

Навігація

Контакти

Оголошення