Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра педагогіки вищої школи Склад кафедри

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Друк

Наказом ректора Донбаського педагогічного університету № 111 від 31.01.2013 року «Про виконання рішень Вченої ради» було створено нову кафедру – педагогіки вищої школи, яка виокремилась зі складу загальноуніверситетської кафедри педагогіки.

Відповідно до цього наказу кафедрі педагогіки вищої школи надано статус випускової, а завідувачем кафедри призначено кандидата педагогогічних наук, професора Сипченка Валерія Івановича.

СИПЧЕНКО Валерій Іванович,

кандидат педагогічних наук, професор.

Академік Міжнародної Академії

наук педагогічної освіти (Росія).

Відмінник освіти України.

Після закінчення у 1973 році Слов’янського державного педагогічного інституту працював учителем початкових класів, української мови та літератури, організатором позакласної та позашкільної роботи, заступником директора школи з навчально-виховної роботи у м. Шахтарську та Єнакієвому. Педагогічний стаж – 45 років, стаж роботи у вузі – 33 роки.

Кандидат педагогічних наук (1991), доцент (1995), професор (2002), з 1997 року по 2013 рік – завідувач кафедри педагогіки.

Автор біля 200 наукових статей у провідних журналах і фахових виданнях, включаючи редагування та укладання наукових збірників (66 випусків); 5 навчальних посібників: з них - 3 з грифом МОН України - (у співавторстві), монографії.

Під його керівництвом на кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, за роки існування якої підготовлено біля 80 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, з них – 6 стали докторами наук.

Редактор і укладач збірника наукових праць «Гуманізація навчально-виховного процесу» (фахове видання ВАК України). Вийшло в світ 66 випусків і додатково 10 спеціальних випусків, авторами публікацій у них є знані в Україні та за її межами відомі науковці, серед яких академіки, доктори наук, керівники, спеціалісти в галузі освіти та виховання, науковці далекого зарубіжжя.

Зусиллями професора Сипченка В.І в університеті є спеціальне видання «Учителю!.. Перед ім’ям твоїм…» - Історія Слов’янського державного педагогічного університету в особах».

У вересні 2000 року Сипченка Валерія Івановича обрано до складу Міжнародної академії наук педагогічної освіти ( Росія, м. Москва). Завдяки саме його зусиллям Слов’янський державний педагогічний університет став колективним членом Міжнародної академії наук педагогічної освіти (Росія), з якою плідно співпрацює кафедра педагогіки вищої школи та провідні учені університету.

За ініціативи Сипченка В.І. у 1987 році вперше в Донецькій області у загальноосвітній школі № 12 м. Слов’янська було відкрито педагогічний клас.

За активної участі В.І.Сипченка під егідою АПН України в університеті було проведено Міжнародну наукову конференцію „Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі ” (1998), Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Підготовка вчителя в сучасних умовах», (2004), на базі Свято-Успенської лаври Святогорського монастиря було проведено церковно-світські педагогічні читання «Освіта та релігія: шляхи порозуміння» (2000), XIV Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю» (2007), разом із науковцями Ульянівського інституту післядипломної освіти проведено Інтернет-конференції: «Инновационная педагогика: реалии современности» (2009), «Цінності в сучасній освіті» (2012); Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічна майстерність майбутнього вчителя», «Актуальні питання сучасної науки і освіти» (2013), Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні підходи до викладання педагогічних дисциплін у вищій школі Україні», Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічна майстерність майбутнього вчителя» (2013).

За плідну науково-педагогічну діяльність, роботу з підготовки науково-педагогічних кадрів і вихованню студентської молоді його нагороджено:

Грамотами Міністерства освіти і науки України – 1997, 2000, 2004 рр.

Знаком Відмінник народної освіти України – 1997р.

Нагрудним знаком «Василь Сухомлинський » – 2007р.

Грамотами Президії АПН України – 1997, 2000, 2007, 2010 рр.

Грамота Управління освітою Донецької облдержадміністрації – 2009р.

Грамота Донецької облдержадміністрації – 2010 р.

Медаль Української Православної церкви (Московського патріархату) Рівноапостольного князя Володимира ІІ ст. – 2010 р.

Сипченко Валерій Іванович був членом спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка. У поточному році його рекомендовано до складу спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій у Мелітопольському державному педагогічному університеті ім. Богдана Хмельницького.

Валерій Іванович Сипченко – Голова Правління Донецького обласного Благодійного фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям, редактор і укладач регіонального часопису «Педагогічний альманах».

Його зусиллями підготовлена до друку книга «Педагогічна Слов’янщина», присвячена педагогам Слов’янська та Слов’янського району.

Розпочато роботу щодо відновлення діяльності «Народного університету культури» для батьків міста, спрямованої на розвиток і формування педагогічної культури.

Під керівництвом В.І.Сипченка створена й плідно працює науково-дослідна школа “Гуманізація навчально-виховного процесу ”.

За рейтингом 2013 року кафедра педагогіки вищої школи посіла перше місце серед 35 кафедр університету

 

Особовий склад кафедри:

КАРЕЛІН Михайло Вікторович,

кандидат педагогічних наук, доцент

Викладає дисципліни «Вища освіта і Болонський процес», «Педагогіка вищої школи», «Основи педагогічної майстерності».

Автор понад 30 наукових статей з проблеми організації трудового навчання та виховання учнівської молоді в історії педагогіки. Останнім часом плідно працює над докторською дисертацією. Сфера наукових інтересів – соціально-педагогічна підтримка молоді, що належить до групи ризику.

У вересні 2013 року виступав із доповіддю в бібліотеці Конгресу США у Вашингтоні.

Автор Міжнародних і Всеукраїнських проектів і соціальних програм для молоді, яка має наркотичну залежність, а також ВІЛ-інфікованих.

КОРКІШКО Олена Геннадіївна,

кандидат педагогічних наук, доцент

Викладає дисципліни «Вища освіта і Болонський процес», «Педагогіка вищої школи», «Основи педагогічної майстерності», «Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі».

Коло наукових інтересів – теорія та методика формування професійної спрямованості майбутніх педагогів у системі університетської освіти.

Автор понад 40 наукових праць із проблем патріотичного виховання учнівської та студентської молоді, організації університетської освіти тощо.

Здійснює наукове керівництво двома здобувачами.

СИПЧЕНКО Ольга Миколаївна,

кандидат педагогічних наук, доцент

Викладає курси «Історії педагогіки», «Організація навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі», «Етнопедагогіка».

Коло наукових інтересів – проблема організації навчально-виховного процесу та професійної підготовки в системі університетської освіти.

Автор понад 20 наукових праць із історії педагогіки, професіональної підготовки майбутнього вчителя.

Здійснює керівництво роботою аспірантів.

ГАРАНЬ Наталія Станіславівна,

кандидат педагогічних наук

Проводить семінарські та практичні заняття з історії педагогіки, основ педагогічної майстерності, проводить роботу щодо ефективної організації навчального процесу.

Коло наукових інтересів – історія розвитку дошкільної освіти в Донецькому регіоні. Має 21 наукову працю за темою дисертаційного дослідження (всі одноосібні), із яких 12 статей – у наукових фахових виданнях, 8 – у збірниках науково-практичних конференцій.

Розробила й запровадила в навчальний процес спецкурс «Історія розвитку системи дошкільної освіти: регіональний компонент».

ДЬОМІНА Вікторія Володимирівна,

кандидат педагогічних наук, доцент

Проводить семінарські та практичні заняття з педагогіки вищої школи, методики наукових досліджень.

Коло наукових інтересів – педагогічна спадщина педагога-гуманіста Василя Олександровича Сухомлинського.

За темою дослідження опубліковано більш 10 наукових праць.

Активно займається педагогічним краєзнавством, вивченням передового досвіду випускників Донбаського педагогічного університету.

ТОПОЛЬНИК Яна Володимирівна,

кандидат педагогічних наук, доцент

Викладає курси «Педагогіка вищої школи», «Організація науково-педагогічного дослідження», «Організація навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі».

Коло наукових інтересів: проблеми формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх викладачів вищої школи у контексті євроінтеграційних процесів в освіті.

Автор біля 20 наукових праць.

ЧЕРКАШИНА Людмила Анатоліївна,

асистент

Людмила Анатоліївни забезпечує організацію навчального процесу на кафедрі. Проводить практичні заняття з дисциплін «Педагогіка вищої школи», «Організація навчально-виховного процесу у загальноосвітній школі».

Підготувала до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

За темою дослідження опубліковано біля 20 наукових праць у фахових виданнях і матеріалах наукових конференцій.

Здійснює верстку кафедрального збірника наукових праць і науково-методичних матеріалів кафедри.

 

Павлюкова Інна Вікторівна – старший лаборант

 

Навігація

Контакти

ОголошенняОголошення