ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Діяльність кафедри

Друк

Кафедра «Загальнотехнічних дисциплін, промислових технологій та безпеки життєдіяльності» заснована в квітні 2015 року в зв’язку з реорганізацією шляхом поєднання двох кафедр Промислових технологій, охорони праці та безпеки життєдіяльності та Загальнотехнічних дисциплін та технічної графіки. Кафедра входить до складу технологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Штат кафедри складають 10 науково-педагогічних працівників та 10 співробітників навчально-допоміжного персоналу, що разом становить 20 осіб. Науково-педагогічний колектив кафедри складається з 6 кандидатів наук (3 кандидата технічних наук та 3 кандидата педагогічних наук), 3 старших викладачів без вчених звань та ступенів і 1 асистента без наукового звання. Усі вони мають базову вищу освіту, викладають теоретичні й практичні дисципліни. Питома вага викладачів, що мають науковий ступінь, складає 70,4 відсотки.

Навчальний процес, в якому приймає участь колектив кафедри, здійснюється на базі аудиторного фонду технологічного факультету. Велику кількість аудиторій закріплено за кафедрою загальнотехнічних дисциплін, промислових технологій та безпеки життєдіяльності, а саме:

–                   навчальна лабораторія складається з наступних лабораторій: лабораторія «Автоклас» (ауд. № 104), лабораторія «Технічної механіки» (ауд. № 106), лабораторія «Загальної та неорганічної хімії» (ауд. № 109), лабораторія «Автоматизація виробництва та робототехніка» (ауд. № 204), лабораторія «Систем енергопостачання та електропривода» (ауд. № 309 спільна з кафедрою фізики), лабораторія «Інформатики та комп’ютерних технологій» в (ауд. №№ 304, 310), лабораторія «Енергетичні машини» (ауд. № 213), лабораторія «Робочі машини» (ауд. № 214), лабораторія «Нарисної геометрії та креслення» (ауд. №№ 403, 406), спеціалізована навчальна аудиторія «Охорона праці та безпека життєдіяльності» (ауд. № 322);

–                   навчальна майстерня складається з наступних майстерень: столярна майстерня, токарна майстерня, слюсарна майстерня, майстерня художньої обробки матеріалів, майстерня технологій машинобудування, майстерня «Матеріалознавство та технологія металів» (ауд. № 413).

Навчальна робота кафедри:

Кафедра бере участь в організації та проведенні навчального процесу за денною та заочною формами навчання і здійснює всі види навчальних занять (лекційні, лабораторні та практичні заняття, індивідуальні заняття та консультації, самостійну роботу, контрольні заходи, технологічні практики) з навчальних дисциплін відповідно до навчального плану певних спеціальностей і програм навчальних дисциплін.

Методична робота кафедри:

Організація навчального процесу і підготовка спеціалістів в університеті та на факультеті здійснюється кафедрою відповідно до державних стандартів освіти і розроблених на їх основі навчально-методичних комплексів спеціальностей.

До всіх факультетських дисциплін кафедри складено авторські навчальні програми, затверджені науково-методичною радою та Вченою радою ДДПУ. Загальноуніверситетські нормативні дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорони праці в галузі» викладаються за типовими програмами, затвердженими в МОН України. Розроблено авторські навчальні програми нових дисциплін «Основи безпеки життєдіяльності та охорони раці» та «Охорона праці в галузі освіти», що викладаються на всіх факультетах університету. На базі цих програм викладачами розроблено робочі програми, які відбивають специфіку кожної спеціальності та побудовані з урахуванням вимог кредитно-модульної системи.

Постійно поповнюється перелік лабораторних робіт, розробляються нові інструкції, оновлюються методичні вказівки для виконання лабораторних та практичних занять.

Щорічно кафедрою проводяться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з Охорони праці та І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з Безпеки життєдіяльності, переможці яких беруть участь у ІІ етапах відповідних олімпіад. Завдання олімпіади постійно удосконалюються.

Викладачі кафедри у плановому порядку підвищують кваліфікацію.

Наукова робота кафедри:

Викладачі кафедри працюють над розділами колективної науково-дослідної теми кафедри «Компетентнісний підхід до змісту підготовки викладачів загальнотехнічних дисциплін, вчителів трудового навчання та технологій». Індивідуальна тема наукового дослідження Бондаренка В.І. «Теоретико-методологічні засади формування позитивного професійного іміджу майбутніх учителів технологій у навчально-виховному процесі ВНЗ».

Результати науково-дослідної роботи викладачі кафедри публікують у наукових журналах, фахових збірниках наукових праць, збірниках матеріалів Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій як в Україні (Глухів, Бердянськ, Ялта, Умань, Дрогобич, Полтава, Київ), так і за її межами (Росія – Чита, Бєлгород, Нижній Новгород, Польща – Краків, Китай). Протягом 2013-2015 рр. викладачі кафедри прийняли участь у 53 конференціях, що проходили у інших ВНЗ України.

У період 2013 – 2015 рр. викладачами кафедри опубліковано 106 праць, із них: 2 навчальних посібники, затверджених Вченою радою університету, 6 методичних вказівок, 17 статей у журналах зарубіжжя, 48 статей у фахових наукових збірниках України.

Велику увагу викладачі кафедри приділяють керівництву науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти:

1. протягом 2013-2015 рр. під керівництвом викладачів кафедри було захищено 14 магістерських робіт, 10 з яких на «відмінно». Теми магістерських робіт носять як педагогічний так і технічний характер, що узгоджується з освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускників технологічного факультету;

2. постійно діють 6 наукових гуртків, в яких задіяно 31 здобувач технологічного факультету: «Практикум з обробки матеріалів» (керівник – Погорєлов М.Г., «Художня обробка матеріалів» (керівник – Бондаренко В.І.), «Енергетичні проблеми людства» (керівник – Ніколайчук Ю.В.), «Рятівник» (керівник – Рацлав В.В.), «Технічна та комп’ютерна графіка» (керівник – Перейма В.В.), «Проблеми педагогіки вищої школи» (керівник – Ягупець Ю.І.);

Результати магістерських та гурткових досліджень постійно висвітлюються на щорічних наукових конференціях молодих вчених ДДПУ та інших вищих навчальних закладів України. Студентські роботи, які носять дослідницький і творчий характер, рекомендуються для представлення у фахових збірниках України та зарубіжних виданнях. Протягом 2013-2015 рр. спільно зі студентами було опубліковано 32 наукових праці (тези та статті).

Кафедра підтримує наукові зв’язки з багатьма ВНЗ України та науковими виданнями інших країн.

Виховна робота

Виховна діяльність кафедри спланована у плані кафедри, індивідуальних планах роботи викладачів кафедри та у планах роботи кураторів. Велика робота проводиться кураторами академгруп Погорєловим М.Г., Переймою В.В., Ніколайчуком Ю.В., Сидоркіним Я.О. Для координації та організації системної виховної роботи зі добувачами створюються й затверджуються план виховної роботи факультету, плани виховних робіт кураторів академічних груп, графіки чергування членів кафедри в гуртожитку № 1.

Виховні заходи проводяться за актуальними тематичними напрямами: заходи, спрямовані на професійне вдосконалення здобувачів (майстеркласи); заходи, спрямовані на вироблення активної життєвої позиції та здоровий спосіб життя; заходи, спрямовані на розвиток творчості здобувачів.