Підрозділ моніторингу якості вищої освіти є структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», створений з метою координації діяльності кафедр і факультетів з питань планування й виконання обсягу науково-дослідної роботи; організації науково-дослідної роботи студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників; підвищення якості підготовки фахівців і якості надання освітніх послуг; встановлення відповідності діяльності Університету потребам суспільства у напрямах підготовки і спеціальностях; вирішення актуальних наукових завдань для забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, науково-технічної, інноваційної діяльності в системі Міністерства освіти і науки України. Підрозділ розробляє, впроваджує і удосконалює систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПІДРОЗДІЛУ

2.1. З питань наукової та міжнародної діяльності:

2.1.1. Організація та координація фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, наукового потенціалу та залучення додаткових коштів.

2.1.2. Моніторинг і координація наукової діяльності кафедр, організація щорічної звітності з наукової та науково-технічної діяльності Університету.

2.1.3. Проведення рейтингової оцінки наукової діяльності кафедр та викладачів Університету.

2.1.4. Організація державної реєстрації науково-дослідних робіт, які виконуються в Університеті і фінансуються з коштів державного бюджету, та подання інформації про виконання робіт у відповідні органи.

2.1.5. Організація впровадження результатів досліджень і розробок у виробництво та навчальний процес.

2.1.6. Комплектування щорічного плану проведення конференцій, семінарів на базі Університету, складання звітів.

2.1.7. Забезпечення участі студентів Університету у Всеукраїнських та Міжнародних олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт.

2.1.8.  Створення правових і соціально-економічних умов для залучення талановитої молоді до роботи у науковій сфері, стимулювання професійної діяльності студентів і науково-педагогічних працівників у вітчизняних наукових установах та вищих навчальних закладах, підвищення фахового рівня і реалізації їхньої творчої та професійної активності.

2.1.9.  Організація супроводу науково-дослідної діяльності студентів і науково-педагогічних працівників у структурних підрозділах Університету через розробку методичних рекомендацій, проведення роз’яснювальної та консультаційної роботи тощо.

2.1.10. Розповсюдження інформаційних матеріалів з проведення конференцій, семінарів тощо.

2.1.11. Супроводження Веб-сайту Університету в частині інформації з наукової роботи.

2.1.12. Надання консультацій з питань, які входять у компетенцію.

2.1.13. Академічна та наукова співпраця із закордонними навчальними закладами та науково-дослідницькими організаціями.

2.1.14. Консультаційна підтримка здобувачів вищої освіти та працівників Університету щодо участі в міжнародних програмах.

2.1.15. Заохочення викладачів та співробітників до підготовки національних та міжнародних наукових й освітніх проектів.

2.1.16.Пошук та розширення можливих міжнародних контактів, необхідних для наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи Університету.

2.1.17. Збір, підготовка і подання інформації для участі Університету у міжнародних рейтингах вишів.

 

2.2. З питань забезпечення якості освіти та освітньої діяльності

2.2.1. Безперервний розвиток і поліпшення якості освітньої діяльності Університету на основі міжнародних і національних стандартів та моделей якості.

2.2.2. Розповсюдження і демонстрування досвіду Університету з питань якості освіти серед усіх зацікавлених сторін (споживачів, співробітників Університету, суспільства).

2.2.3 Участь у розробці, вдосконаленні і реалізації місії, стратегії розвитку і політики Університету в напрямі управління якістю освіти і освітньої діяльності.

2.2.4. Участь у розробці та впровадженні заходів щодо підвищення якості освіти і освітньої діяльності, забезпечення її відповідності сучасному рівню розвитку освіти, науки, потребам ринку, вимогам Національного агентства з питань якості вищої освіти.

2.2.5. Розробка та реалізація системи забезпечення якості в Університеті.

2.2.6. Підвищення рівня поінформованості і компетентності персоналу Університету в сфері управління якістю шляхом формування інформаційно-аналітичних матеріалів з проблем якості освіти, проведення заходів по їх розповсюдженню.

2.2.7. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед студентів, викладачів та співробітників Університету про мету та завдання моніторингу як важливої складової підвищення якості освіти і освітньої діяльності.

2.2.8. Підготовка до розгляду звітних та проблемних питань на засіданнях Вченої ради, Науково-методичної ради та ректорату, інформування Вченої ради Університету про результати моніторингу та контролю якості надання освітніх послуг для планування робіт з удосконалення якості освіти і освітньої діяльності.

2.2.9. Розробка пропозицій щодо розвитку комунікацій, участь у науково-методичних і практичних конференціях з проблем якості освіти.

2.2.10. Вдосконалення та підтримка роботи комплексної системи моніторингу якості надання освітніх послуг в Університеті, зокрема впровадження принципів, показників і процедур вимірювання і аналізу якості освіти і освітньо-наукової діяльності Університету на основі національних та міжнародних стандартів і методів загального управління якістю.

2.2.11. Участь у розробці, аналізу, систематизації та вдосконаленні нормативно-методичного забезпечення системи контролю якості освіти та освітньо-наукової діяльності.

2.2.12. Участь у розробленні та вдосконаленні методик та процедур проведення щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету, структурних підрозділів Університету.

2.2.13. Проведення соціологічних опитувань учасників освітнього процесу, організація механізмів анонімної оцінки якості освіти.

2.2.14. Впорядкування робочих процесів в Університеті, визначення вимірюваних параметрів і характеристик їх якості, методів їх вимірювання і отримання інформації.

2.2.15. Участь у здійсненні моніторингу процедур розробки, вдосконалення, освітніх та освітньо-наукових програм і забезпечення публічності інформації про такі програми.

2.2.16. Моніторинг системи нормативно-методичного забезпечення освітньо-наукового процесу в Університеті.

2.2.17. Забезпечення відповідності показників внутрішньої системи якості критеріям зовнішньої оцінки з метою вдосконалення такої системи.

2.2.18. Здійснення системи заходів з внутрішнього аудиту, моніторингу якості і забезпеченню можливостей кваліфікованого використання їх результатів для прийняття управлінських рішень з удосконалення якості надання освітніх послуг. Підготовка та участь в процесах самоатестації та зовнішньої оцінки освітньої та наукової діяльності Університету.

2.2.19. Забезпечення прозорості та інформаційної доступності всіх елементів системи моніторингу для всіх учасників освітнього процесу, аналіз та оприлюднення результатів рейтингових оцінювань на офіційному веб-сайті Університету і на інформаційних стендах.

2.2.20. Контроль за виконанням рекомендацій, розпоряджень і наказів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2.2.21. Співробітництво з науково-дослідними інститутами, асоціаціями та іншими структурами, які здійснюють зовнішній контроль якості освіти і освітньої діяльності.

2.2.22. Методична та консультаційна підтримка робіт з впровадження методів управління якістю та розробки документації в структурних підрозділах Університету. Збір та обробка інформації про результативність системи управління якістю освіти.

 

КОНТАКТИ:

Адреса: м. Слов’янськ, вул. Ген. Батюка, 19

(головний корпус ДДПУ, 3 поверх, кабінет №314)

e-mail: