Діяльність кафедри

Сучасна політика України спрямована на визнання і всебічну підтримку загальнолюдських цінностей, невід'ємною частиною яких є право дітей з особливостями психофізичного розвитку на рівність у всіх сферах людського життя. Саме тому підготовка фахівців з корекційної педагогіки забезпечує втілення цього права і є не тільки необхідною, але і неминучою.

Підготовка фахівців які спроможні вирішувати завдання, які поставлені перед спеціальною освітою, здійснюються кафедрою корекційної педагогіки.

Кафедра корекційної педагогіки Донбаського державного педагогічного університету створена у 1994 році у процесі реорганізації структурних підрозділів факультету дефектології.

Кафедра забезпечує підготовку:

- здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр  за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Кваліфікація: вчитель-дефектолог. Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку. Асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням.

- здобувачів ступеня вищої освіти спеціаліст за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Спеціалізація: Олігофренопедагогіка. Логопедія. Кваліфікація: Олігофренопедагог, логопед. Вчитель дітей з вадами розумового розвитку.

- здобувачів ступеня вищої освіти спеціаліст за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Спеціалізація: Логопедія. Спеціальна психологія. Кваліфікація: Логопед. Спеціальний психолог дошкільних та шкільних закладів.

- здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Кваліфікація: олігофренопедагог. Логопед. Спеціальний психолог. Викладач корекційної педагогіки та спеціальної психології. Вчитель дітей з вадами психофізичного розвитку.

Останнім часом в системі спеціальної освіти відкрилися установи нового типу – реабілітаційні центри. Це одна з моделей інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами. Такі навчально-оздоровчі та корекційні установи орієнтовані не на ізоляцію дитини, а на її соціальну реабілітацію та інтеграцію. Слід зазначити, що кафедра корекційної педагогіки готує педагогів-дефектологів для роботи з цими дітьми.

В основу діяльності кафедри покладені відкритість, свобода і варіативність освітнього процесу, ділове, партнерське взаємовідношення викладачів і студентів, недопустимість авторитаризму у викладанні і спілкуванні. Така діяльність дозволяє готувати професійно компетентного фахівця, спроможного творчо мислити, здатного активно вирішувати проблеми дітей з особливими освітніми потребами.

Викладачами кафедри корекційної педагогіки здійснюється навчальна-виховна, методична та наукова робота.

У рамках навчально-виховної роботи викладачами кафедри проводяться лекційні та практичні заняття з навчальних дисциплін визначених навчальними планами здобувачів рівня вищої освіти: бакалавр, магістр.

Викладачі кафедри є кураторами академічних груп, беруть активну участь у факультетських та університетських заходах з національно-патріотичного, морального, естетичного, трудового та інших напрямків виховної роботи.

Педагогічна практика по кафедрі корекційної педагогіки є складовою навчального процесу здобувачів рівня вищої освіти: бакалавр, магістр. Викладачі  надають методичну допомогу здобувачам під час проходження пропедевтично-волонтерської практики та педагогічної практики в спеціальних дошкільних закладах.

Методичній роботі надається значна увага. Викладачами розробляються навчальні та робочі програми, курси лекцій з дисциплін, інструктивно-методичні матеріали практичних занять, методичні вказівки і тематику курсових робіт, дидактичне забезпечення самостійної роботи, критерії оцінювання результатів навчання, курси для дистанційного навчання. На допомогу здобувачам надруковано навчально-методичні посібники. Викладачами впроваджуються у навчальний процес інноваційні технології навчання, розробляються методики створення і використання мультимедійних програм у навчальному процесі вишу і спеціальних шкільних та дошкільних закладів.

Наукова діяльність викладачів здійснюється у руслі загальної наукової проблеми кафедри корекційної педагогіки “Система виховання і навчання дітей з особливими потребами в умовах корекційної та інклюзивної освіти”. Результати досліджень  обговорюються на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях. Вагомі результати з наукових досліджень викладачів надруковані у фахових виданнях України та закордонних періодичних виданнях.

Кадровий склад кафедри на сьогоднішній день представлений висококваліфікованими фахівцями.