Склад кафедри

Курінна Світлана Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти. Працює у ДДПУ з 1995 року. Захистила кандидатську дисертацію у 2004 році за темою: «Особливості соціалізації дітей 6-7 років в різних умовах життєдіяльності» (м. Луганськ).

Захистила у 2014 р. докторську дисертацією за темою «Теорія і методика соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами в дитячому будинку». З вересня 2012 р. є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради К 12.112.01 з правом прийняття до розгляду та проведення дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 «Соціальна педагогіка» 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» при ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Кількість опублікованих праць – 72, серед яких монографії «Система соціально-педагогічної роботи з дітьми сиротами. Трансформація дитячих будинків» «Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного віку» (2006), «Дитина-Дорослий: сучасний погляд» (у співавторстві, 2010).

Здійснює активну науково-методичну та експериментальну роботу у дошкільних освітніх закладах міста та регіону. Експериментальні майданчики діють на базі дошкільних освітніх закладів № 6, №9 м. Дзержинська, № 237 м. Донецька. Наукова школа представлена науковою групою аспірантів і здобувачів (Алеко О.А., Грунська О.С., Кахіані Ю.В., Біляченко А. В.), а також студентів та магістрантів.

Викладає навчальні дисципліни: «Вступ до спеціальності» «Дошкільна педагогіка», «Психологічна служба в закладах освіти», «Педагогічна майстерність вихователя» «Соціальний супровід сім’ї».

Бондаренко Наталя Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти. Заступник декана факультету ДОПП. У ДДПУ працює з 1980 року. Захистила в 2007 році кандидатську дисертацію за темою: «Виховання основ духовних цінностей у старших дошкільників засобами регіональної культурно-історичної спадщини» (м. Луганськ).

Наукові інтереси: початковий розвиток духовності особистості дошкільника, становлення духовної культури педагога та батьків вихованців ДНЗ, формування культури майбутніх управлінців дошкільного закладу.

Опубліковано 84 праць, серед них навчально-методичний посібник «Формування в старших дошкільників духовних цінностей засобами регіональної культурно-історичної спадщини» (2010).

Здійснює активну науково-методичну та експериментальну роботу у дошкільних закладах міста та регіону. Здійснює керівництво дипломними та магістерськими дослідженнями, практиками у відділах освіти, методичною та магістерською.

Викладає навчальні дисципліни: «Організація та курівництво ДНЗ», «Система керівництва ДНЗ різних типів», «Українське народознавство в дошкільному закладі».

Георгян Надія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, член-кореспондент МАНПО. Працює у ДДПУ з 1987 року. Захистила кандидатську дисертацію у 1998 році за темою: «Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами музичної ритміки» (м. Луганськ).

Наукові інтереси: розвиток творчих здібностей дітей засобами музичної ритміки; формування рухової культури дітей; формування духовності особистості засобами етнопедагогіки.

Опубліковано 59 праці, серед яких навчальні та навчально-методичні посібники «Русско-украинский словарь педагогической терминологии (дошкольное воспитание)» (1994), «Дошкільна педагогіка. Курс лекцій» (у співавторстві, 2003), «Діагностика навчально-пізнавальної діяльності студентів ВНЗ» (у співавторстві, 2009), «Сучасні підходи до діагностики і розвитку музичних здібностей дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку» (у співавторстві, 2012).

Здійснює активну науково-методичну та експериментальну роботу у дошкільних закладах міста та регіону. Наукова школа представлена студентською групою та магістрантами.

Викладає навчальні дисципліни: «Дошкільна педагогіка», «Етнопедагогіка дошкільна».

Головко Маргарита Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти. Працює у ДДПУ з 1975 року. Захистила кандидатську дисертацію у 1980 році за темою: «Развитие познавательной деятельности студентов как дидактическая проблема» (м. Київ).

Наукові інтереси: підготовка спеціалістів дошкільної освіти (теорія та історія), гендерний підхід у вихованні, проблеми сімейного виховання.

Опубліковано 125 праць, серед яких навчальні посібники: «Педагогіка сімейного виховання Б. Спока» (1997), «Використання активних форм і методів організації педагогічного процесу в ВУЗах» (1997); історичний нарис «40 років – сорок кроків у майбутнє. Короткий нарис історії факультету дошкільного виховання і практичної психології СДПУ» (у співавторстві, 2005).

Здійснює активну науково-методичну, консультативну та експериментальну роботу у дошкільних закладах міста та регіону. Наукова школа представлена студентською групою та магістрантами.

Викладає навчальні дисципліни: «Історія дошкільної педагогіки», «Педагогіка родинного виховання», «Гендерна освіта в сім'ї».

Дронова Ольга Олегівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, член-кореспондент МАНПО. Працює з 1981 року. Захистила кандидатську дисертацію у 1988 р. за темою: «Декоративне малювання як засіб розвитку виразності малюнків дітей дошкільного віку». (м. Москва). Працює над докторською дисертацією та монографією.

Наукові інтереси: художньо-творче самовираження особистості в дошкільному дитинстві, проблема обдарованості особистості в період дошкілля; психолого-педагогічні умови пробудження творчого потенціалу та розвитку образо творення в дошкільному дитинстві; художньо-естетичне розвивальне середовище дитини у дошкільному закладі та сім’ї.

Кількість публікацій – 133, серед яких: методичні рекомендації «Розвиток творчості дошкільників у декоративному малюванні» (1992), програми навчальних дисциплін «Підготовка вихователя до роботи з обдарованими дітьми» (у співавторстві, 1997), «Народні художні промисли України» (1997), наукові доповіді та статті «Формування у дітей дошкільного віку художньої картини світу» (2008), «Педагогічні умови розвитку образу «Я» у дітей дошкільного віку засобами мистецтва автопортрету» (2012), розділи у навчальних посібниках «Дошкільник у світі Краси: як сприймають, розуміють і пояснюють красу діти 5-6 років // Дитина-Педагог: сучасний погляд. Психолого-педагогічні та соціальні аспекти сучасної дошкільної та початкової освіти» (колективна монографія, 2010), підручник для вищої школи з грифом МОН України «Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі» (2011, 2013, 2014 рр).

Є автором розділів з художньо-естетичного розвитку дошкільників у державних навчальних програмах для дошкілля: «Маляточко: Програма розвитку, навчання та виховання дітей раннього та переддошкільного віку» (2000), «Дитина в дошкільні роки. Програма розвитку, навчання та виховання дітей» (2000); Програма розвитку дитини дошкільного віку “Яу світі” (2014) у співавторстві.

Здійснює активну науково-методичну та експериментальну роботу у дошкільних освітніх закладах міста та регіону. Експериментальні майданчики діють на базі дошкільних освітніх закладів № 30 м. Слов’янська, № 60 м. Краматорська. Наукова школа представлена студентською науковою групою, магістрантами та здобувачами.

Викладає навчальні дисципліни: «Основи образотворчого мистецтва з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі», «Сучасні технології навчання і виховання дітей дошкільного віку», «Народні художні промисли України», «Підготовка вихователя до роботи з обдарованими дітьми в умовах ДНЗ», «Художня праця та основи дизайну».

Кривошея Неля Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти. Працює в ДДПУ з 1993 року. Захистила кандидатську дисертацію у 1997 році за темою: «Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з працею дорослих як засіб початкового економічного виховання» (м. Київ).

Наукові інтереси: економічне виховання дошкільників, економічна соціалізація, розвиток музичної творчості дошкільників, проблеми діагностики музичних здібностей дітей дошкільного віку.

Опубліковано 62 праці, серед яких навчальні посібники «Виховання дошкільника в праці» (у співавторстві, 2002), «Сучасні підходи до діагностики і розвитку музичних здібностей дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку» (у співавторстві, 2012), «Організація та методика психолого-педагогічних досліджень» (у співавторстві, 2012) «Індивідуальний щоденник з педагогічної практики студента» (у співавторстві, 2012).

Здійснює активну науково-методичну та експериментальну роботу у дошкільних закладах міста та регіону. Наукова школа представлена студентською групою та магістрантами.

Викладає навчальні дисципліни: «Теорія і методика музичного виховання дітей дошкільного віку», «Основи наукових досліджень».

Міхєєва Олена Ігорівна – старший викладач кафедри дошкільної освіти. Працює в ДДПУ з 1981 року. Ведеться робота над кандидатською дисертацією за темою: «Система педагогічного впливу на формування ставлення до себе у дошкільному дитинстві».

Напрямки наукових досліджень: мовленнєвий та комунікативний розвиток особистості; ставлення дитини до себе і до інших; становлення «Я – концепції» дитини на ранніх етапах соціалізації особистості; можливості оптимізації емоційних станів педагога.

Кількість опублікованих праць 74.

Здійснює активну науково-методичну та експериментальну роботу у дошкільних закладах міста та регіону. Керує науковою роботою студентів та магістрантів. Курсова робота Ребрик А.В., написана під керівництвом Міхєєвої О.І., посіла ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт.

Викладає навчальні дисципліни: «Дошкільна лінгводидактика», «Педагогічний супровід дошкільного дитинства», «Практикум з ігротехнік», «Культура мовлення дітей дошкільного віку».

Одерій Людмила Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти. Працює у ДДПУ за темою: «Формирование у детей старшего дошкольного возраста эстетического отношения к предметной среде средствами художественно-оформительской деятельности» (м. Москва).

Наукові інтереси: розвиток естетичної свідомості, проблема творчості в художній діяльності.

Опубліковано 59 праць, серед яких методичні рекомендації «Соціально-педагогічна підтримка дитинства в Україні» (2011), «Соціальна робота у сфері дозвілля» (2012), навчальний посібник «Індивідуальний щоденник з педагогічної практики студента» (колектив авторів, 2012).

Здійснює активну науково-методичну та експериментальну роботу у дошкільних закладах міста та регіону. Наукова школа представлена студентською групою та магістрантами.

Викладає навчальні дисципліни: «Основи образотворчого мистецтва з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі», «Художня праця та основи дизайну», «Педагогічна майстерність вихователя», «Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям», «Теорія та методика співпраці дошкільного закладу з родиною».

Павлова (Крайнова) Любов Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, член-кореспондент МАНПО. Працює у ДДПУ з 1979 року. Захистила кандидатську дисертацію у 1985 році за темою: «Формирование нравственной активности в совместной продуктивной деятельности у детей старшего дошкольного возраста» (м. Москва).

Напрямки наукових досліджень: інтелектуально-мовленнєвий розвиток дошкільників засобами спілкування з природою; еколого-професійна підготовка фахівців дошкільної освіти.

Опубліковано 145 праць, серед яких розділ у підручнику «Формирование активного общения в совместной трудовой деятельности» (Нравственно-трудовое воспитание в детском саду / Под ред. Р.С. Буре. - М. : Просвещение, 1987); навчально-методичні посібники «Використання активних форм і методів організації педагогічного процесу в вищіх педагогічних закладах освіти» (1997), «Ознайомлення дітей підготовчої до школи групи дитячого дошкільного закладу з елементами природничої історії» (2002), «Основи природознавства та методика ознайомлення дітей з природою: Методичні рекомендації до навчальної дисципліни» (2008), «Наступність між дошкільним закладом і школою в опануванні державною мовою» (у співавторстві, 2010), «Організація екологічної діяльності дітей у дитячому садку» (у співавторстві, 2011), «Індивідуальний щоденник з педагогічної практики студента» (у співавторстві, 2012).

Здійснює керівництво науково-методичною та експериментальною роботою у дошкільних освітніх закладах №3 м. Слов’янська, №92 м. Краматорська, №6, 8, 11 м. Красноармійська, №12 м. Горлівки. Дослідження проводяться з проблем: «Наступність між дошкільним закладом і школою в опануванні державною мовою», «Інтеграція екологічного, валеологічного та естетичного виховання засобами фітодизайну», «Розширення освітнього та виховного простору дошкільників засобами музейної педагогіки». Наукова школа представлена студентською науковою групою, магістрантами та здобувачами. Під керівництвом Крайнової Л.В. захищена дисертація Трубник І.В. за темою «Підготовка майбутніх вихователів до формування екологічно мотивованої поведінки старших дошкільників»

Викладає навчальні дисципліни: «Основи природознавства та методика ознайомлення дітей з природою», «Методика навчання дітей української мови», «Українське народознавство в дошкільному закладі».

Садова Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти. Працює у ДДПУ з 1986 року. Захистила кандидатську дисертацію у 1997 році за темою: «Становлення і розвиток вітчизняної дошкільної лінгводидактики (ІІ пол. ХІХ - І пол. ХХ ст.)» (м. Одеса).

Наукові інтереси: професійно-педагогічна підготовка фахівців дошкільної освіти; організація фізичного виховання дітей дошкільного віку та використання нетрадиційних форм роботи з фізичного виховання.

Кількість опублікованих праць 106, серед яких розділ у колективній монографії «Наукова школа академіка Алли Богуш: «Розвиток вітчизняної дошкільної лінгводидактики (друга половина ХІХ століття-перша половина ХХ століття)» (2009), навчально-методичні посібники «Науково-методичний коментар з проблеми впровадження інтерактивних технологій в систему професійного навчання» (2007), «Діагностика навчально-пізнавальної діяльності студентів ВНЗ» (у співавторстві, 2009); «До проблеми дослідження підготовки майбутніх вихователів до організації пізнавальної діяльності у ДНЗ» (2009).

Здійснює активну науково-методичну та експериментальну роботу в дошкільних освітніх закладах міста та регіону (ДНЗ №6, №55 м. Слов’янська). Наукова школа представлена студентською науковою групою, магістрантами.

Викладає навчальні дисципліни: «Теорія і методика фізичного виховання та валеології освіти», «Технології формування основ здорового способу життя», «Методика викладання дошкільної педагогіки», «Організація та управління навчальним процесом у ВНЗ».

Алєко Оксана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри дошкільної освіти.

У ДДПУ працює з 1995 року. Із 2015 року – асистент кафедри.

Захистила дисертаційне дослідження за темою: “Формування первинного соціального досвіду дитини у процесі взаємодії суспільного і родинного виховання”. Має 22 наукові праці.

Викладає навчальні дисципліни: “Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень дітей дошкільного віку”, “Основи педмайстерності вихователя”, “Спецсемінар із дошкільної педагогіки”, “Українське народознавство в дошкільному закладі”.

Виконує обов`язки куратора академічної групи.

Іванчук Сабіна Айдинівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти. У ДДПУ працює з 2012 року.

У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Виховання у дітей старшого дошкільного віку основ культури споживання». Має 32 наукові публікації, серед яких навчальний посібник для вихователів дошкільних навчальних закладів «Виховуємо основи культури споживання у дітей старшого дошкільного віку».

Є членом Міжнародної благодійної організації «Вчителі за демократію та партнерство».

Із 2014 року є тренером міжнародного проекту «Освіта для сталого розвитку в дії». Проводить семінари-тренінги за темою «Теорія і методика освіти для сталого розвитку» для працівників закладів дошкільної освіти.

Викладає навчальні дисципліни: «Українське народознавство», «Теорія та методика фізичного виховання».

Виконує обов’язки куратора академічної групи.

 

 

Кахіані Юлія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти.

У ДДПУ працює з 2007 року.

Захистила дисертаційне дослідження за темою: «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи в закладах інтернатного типу».

Має 18 наукових публікацій.

Наукові інтереси: професійно-педагогічна підготовка фахівців дошкільної освіти; комп'ютерні технології в роботі з дітьми дошкільного віку, медіапедагогіка в дошкільній освіті.

Викладає навчальні дисципліни: «Комп'ютерні технології в роботі з дітьми», «Соціальний супровід сім’ї», «Теорія та методика співпраці ДНЗ з родинами».

Виконує обов’язки куратора академічної групи.

Курінний Ян Віталійович – асистент кафедри дошкільної освіти. У ДДПУ працює з 2011 року.

У 2014 році з відзнакою закінчив факультет дошкільної освіти та практичної психології ДДПУ за спеціальністю «Дошкільна освіта» та отримав кваліфікацію магістра дошкільної освіти, викладача дошкільної педагогіки і психології.

Працює над кандидатською дисертацією за темою: «Первинна економічна соціалізація дітей в процесі взаємодії сім'ї з дошкільними освітніми закладами». Має наукову публікацію.

Викладає навчальні дисципліни: «Педагогіка дошкільна», «Вступ до спеціальності».

Шульга Тетяна Вікторівна – старший лаборант кафедри дошкільної освіти. У ДДПУ працює з 2012 року.

У 2012 році з відзнакою закінчила факультет дошкільної освіти та практичної психології СДПУ за спеціальністю «Практична психологія» та здобула кваліфікацію практичного психолога.