Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

ТОПОЛЬНИК Яна Володимирівна,

 

завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, доцент

 

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання (2012), доцент кафедри педагогіки вищої школи (2016), доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті (2019).

Стаж роботи у ЗВО – 10 років.

Автор понад 100 наукових праць з організації наукової праці та самостійної роботи студентів, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

Науковий напрям: теоретико-методологічні засади впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес вищих педагогічних навчальних закладів.

Викладає дисципліни: університетські студії, педагогіка вищої школи, професійний імідж викладача вищої школи.

САЯПІНА Світлана Анатоліївна,

 

доктор педагогічних наук, доцент

декан факультету гуманітарної та економічної освіти

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 − теорія та історія педагогіки (1998 р.), доцент кафедри педагогіки (2002 р.), доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (011 Освітні, педагогічні науки) (2017 р.).

З 01.03.2018 р. завідувач кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «ДДПУ».

Педагогічний стаж – 31 років, стаж роботи у ЗВО – 31 років.

Автор понад 150 наукових статей у провідних журналах і фахових виданнях, 10 навчальних посібників, монографії.

Редактор і укладач збірника наукових праць «Гуманізація навчально-виховного процесу» (фахове видання України із педагогічних наук).

Викладає дисципліни: методика викладання дисциплін у вищій школі, педагогіки вищої школи, професійний імідж викладача вищої школи.

Керує науковими дослідженнями аспірантів.

СИПЧЕНКО Валерій Іванович,

 

кандидат педагогічних наук, професор

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (1992), професор кафедри педагогіки (2002).

Педагогічний стаж – 49 років, стаж роботи у ЗВО – 37 років. У 2019 році присвоєне почесне звання "Заслужений працівник освіти України".

Автор понад 200 наукових статей у провідних журналах і фахових виданнях, включаючи редагування та укладання наукових збірників (87 випусків); 5 навчальних посібників: з них – 3 з грифом МОН України; 2 – (у співавторстві), монографії.

Заступник редактора збірника наукових праць «Гуманізація навчально-виховного процесу» (фахове видання України із педагогічних наук), регіонального часопису «Педагогічний альманах».

За плідну науково-педагогічну діяльність, роботу з підготовки науково-педагогічних кадрів і вихованню студентської молоді був неоднарозово нагороджений.

Викладає дисципліни: педагогіка вищої школи.

Керує науковими дослідженнями аспірантів.

КОРКІШКО Олена Геннадіївна,

 

кандидат педагогічних наук, доцент

Кандидат педагогічних наук 13.00.07 – теорія і методика виховання (2005), доцент кафедри педагогіки (2009).

Стаж роботи у ЗВО – 25 роки.

Автор понад 100 наукових праць із проблем патріотичного виховання учнівської та студентської молоді, організації університетської освіти тощо.

Науковий напрям: 1) Громадянсько-патріотичне виховання студентської молоді; 2) Теорія і методика формування професійної спрямованості майбутніх педагогів у системі університетської освіти.

Викладає дисципліни: університетські студії, теорії та практика вищої професійної освіти України, педагогічний контроль в системі освіти, професійний імідж викладача вищої школи.

Здійснює керівництво роботою аспірантів.

Бере активну участь у волонтерській роботі.

Куратор академічної групи 2 курсу студентів рівня вищої освіти магістр спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: педагогіка вищої школи).

ФАТАЛЬЧУК Сергій Дмитрович

 

кандидат педагогічних наук, доцент

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2007), доцент кафедри педагогіки (2011).

Стаж роботи у ЗВО – 16 років.

Автор понад 40 наукових праць з історії педагогіки, практичної психології, професійного іміджу викладача ВНЗ.

Науковий напрям: розвиток вищої освіти на Слов’янщині.

Викладає дисципліни: історія освіти в Україні, професійний імідж викладача вищої школи, педагогічна майстерність та імідж викладача вищої школи, передовий педагогічний досвід.

СИПЧЕНКО Ольга Миколаївна,

 

кандидат педагогічних наук, доцент

Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2008), доцент кафедри педагогіки (2010)

Стаж роботи у ЗВО – 10 років.

Автор понад 50 наукових праць з історії педагогіки, професіональної підготовки майбутнього вчителя, проблем вищої школи.

Науковий напрям: Формування професійної діяльності фахівця.

Викладає дисципліни: «Педагогіка вищої школи», «Професійний імідж викладача вищої школи», «Моделювання освітньої підготовки та професійної діяльності фахівця», «Університетські студії», «Основи медіаосвіти дорослих».

Здійснює керівництво аспірантами та здобувачами.

Бере активну участь у волонтерській роботі.

 

ГАРАНЬ Наталія Станіславівна,

 

кандидат педагогічних наук, доцент

Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2014).

Стаж роботи у ЗВО – 9 років.

Автор понад 60 наукових праць з розвитку системи дошкільної освіти, актуальних проблем вищої школи.

Науковий напрям: Інноваційні технології у навчально-виховному процесі ЗВО.

Викладає дисципліни: основи акмеології, університетські студії, педагогіка вищої школи, професійний імідж викладача вищої школи.

ПАНАСЕНКО Елліна Анатоліївна,

 

завідувач кафедри практичної психології,

 

доктор педагогічних наук, професор

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 − теорія та історія педагогіки (2001 р.), доцент кафедри педагогіки (2005 р.), доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (2014 р.).

Стаж роботи у ЗВО – 19 років.

Автор понад 200 наукових праць з розвитку системи дошкільної освіти, актуальних проблем вищої школи.

Керує науковими дослідженнями аспірантів і докторантів.

Науковий напрям: теорія та практика психолого-педагогічного експерименту, проблеми практичної психології, психології управління, питання становлення та розвитку вітчизняної психології та педагогіки другої половини ХІХ – ХХ ст.

Викладає дисципліни: системний підхід в системі освіти, сучасні технології дослідження, композиція наукового тексту.

 

 

КОРКІШКО Артем Володимирович,

 

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Кандидат педагогічних наук 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2018)

Стаж роботи у ВНЗ – 5 років.

Автор понад 30 наукових праць із проблем формування професійного іміджу майбутніх магістрів педагогіки вищої школи, організації ефективної самостійної роботи студентів ЗВО, патріотичного виховання учнівської молоді тощо.

Науковий напрям: Педагогічні умови формування професійного іміджу майбутніх магістрів педагогіки вищої школи.

Викладає дисципліни: професійний імідж викладача вищої школи, педагогіка вищої школи, університетські студії, теорії та практика вищої професійної освіти України, функції та напрями діяльності студентського самоврядування.

Бере активну участь у волонтерській роботі.

СМОЛЯР Єлизавета Дмитрівна,

 

лаборант кафедри

З 2016 року є студенткою ДВНЗ «Донбаського державного педагогічного університету», спеціальність: 014 Середня освіта. Мова і література (англійська, німецька); кваліфікація: Учитель мови (англійської, німецької) та зарубіжної літератури.

З 2019 року працює лаборантом кафедри.

Веде ділову документацію, бере участь в організації навчально-виховного процесу на кафедрі.

КОЛЯДА Олена Олександрівна,

 

старший лаборант кафедри

Закінчила ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет, 2016 р., спеціальність: практична психологія; кваліфікація: практичний психолог; 2018 р., спеціальність: менеджмент, кваліфікація: управління навчальним закладом (організацією, підприємством).

Стаж роботи – 3 роки.

Веде ділову документацію, бере участь в організації навчально-виховного процесу на кафедрі.

Gorova

ГОРОВА Ольга Олегівна

лаборант кафедри

 У 2020 році в ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» здобула вищу освіту зі спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (українська, англійська).

 З 2019 року працює лаборантом кафедри.

 Веде ділову документацію, допомагає в організації та проведенні семінарів та науково-практичних конференцій.

Стаж роботи у ЗВО – 16 років.

Автор понад 40 наукових праць з історії педагогіки, практичної психології, професійного іміджу викладача ВНЗ.

Науковий напрям: розвиток вищої освіти на Слов’янщині.

Викладає дисципліни: історія освіти в Україні, професійний імідж викладача вищої школи, педагогічна майстерність та імідж викладача вищої школи, передовий педагогічний досвід.