Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Величко Владислав Євгенович,

в.о. завідувача кафедри кандидат фізико-математичних наук, доцент

У 1994 році закінчив фізико-математичний факультет Слов'янського державного педагогічного інституту, за спеціальністю «Математика» з присвоєнням кваліфікації «вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки».

З 1994 року працював асистентом, старшим викладачем, заступником декана фізико-математичного факультету, доцентом кафедри алгебри. У 2006 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на тему: «Квазіідеали напівгруп» за спеціальністю 01.01.06 - алгебра і теорія чисел і отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук. В 2012 році отримав вчене звання доцента. З 2013 по 2016 роки докторант Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, тема дослідження «Теоретико-методичні засади застосування вільного програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики».

Викладає провідні курси: «Інформаційно-комунікаційні технології в закладах освіти», «Інформатика та обчислювальна техніка», «Розв’язування олімпіадних задач з програмування», «Технології програмування», «Програмування».

Коло наукових інтересів: Теоретико-методичні засади застосування вільного програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики.

Є керівником курсових, дипломних та магістерських досліджень, головою журі II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук секції «математика».

Автор одноосібної монографії та понад 80 публікацій у наукових виданнях України та зарубіжжя, в тому числі, що індексуються у науковометричних базах Web of Science та Scopus.

Основні публікації:

 1. Величко В.Є. Стратегія впровадження вільного програмного забезпечення в процес підготовки вчителів математики, фізики та інформатики / В.Є. Величко // Інформаційні технології і засоби навчання, – Том.50, № 6, 2015, – с. 100-107.
 2. Величко В.Є. Вільне програмне забезпечення в електронному навчанні майбутніх учителів математики, фізики та інформатики / В.Є. Величко // Інформаційні технології і засоби навчання, –Том 52, № 2, 2016, – с. 18-26.
 3. Величко В.Є. Створення електронних навчальних курсів засобами вільного програмного забезпечення / В.Є. Величко // Інформаційні технології і засоби навчання, – Том.60, № 4, 2017, – с. 128-140.
 4. Velychko V. Ye., Fedorenko E. H., Kassim D.A. Conceptual Bases of Use of Free Software in the Professional Training of Pre-Service Teacher of Mathematics, Physics and Computer Science [Electronic resource] Augmented Reality in Education : Proceedings of the 1st International Workshop (AREdu 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, October 2, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev. – P. 93-102. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2257). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2257/paper11.pdf
 5. Velychko V., Stopkin A., Fedorenko E. Use of computer algebra system maxima in the process of teaching future mathematics teachers. Information Technologies and Learning Tools,, 69(1), 2019. P.112-123. doi:http://dx.doi.org/10.33407/itlt.v69i1.2284

Беседін Борис Борисович,

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1992 році в Інституті загальноосвітньої школи РАО захистив дисертацію «Изучение функций в курсе алгебры 7-9 классов с использованием компьютера» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – методика викладання математики.

В 1995 році присвоєно вчене звання доцента.

Проходження стажування: Донбаська державна машинобудівна академія; тема: «Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок»; 2018 р.

Викладає провідні курси: «Елементарна математика», «Методика навчання математики», «Методика навчання математики в ЗСО та ЗВО».

Коло наукових інтересів: Проблеми вдосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів математики та інформатики.

Є керівником курсових, дипломних та магістерських досліджень.

Автор понад 70 публікацій у наукових виданнях України та Росії, учасник Міжнародних наукових конференцій, які проходили в Україні.

з них: навчальних посібників – 13,

статей у фахових наукових виданнях – 9,

тез наукових конференцій – 10.

Основні публікації:

 1. Застосування задач з параметрами з метою посилення професійної підготовки майбутніх вчителів математики / Беседін Б.Б., Чечетенко В.О. / Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка] – № 2 (82) 2017. – Слов'янськ: ДДПУ, 2017, С.4-11.
 2. Формування творчого мислення учнів на уроках математики / Беседін Б.Б., Волік С. / Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка] – № 2 (82) 2017. – Слов'янськ: ДДПУ, 2017, С.194-200.
 3. Навчальні технології XXI століття: «Змішане навчання» / Б.Б. Беседін, Г. Вагнер // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка] – № 5 (85) 2017. – Слов'янськ: ДДПУ, 2017, С.208-215.
 4. Навчальні технології XXI століття: «STEM-ОСВіТА» //Б. Беседін, О. Смоляков/ Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка] – № 1 (87) 2018. – Слов'янськ: ДДПУ, 2018, С.76-85.
 5. Про алгоритмічний підхід до розв’язання рівнянь та нерівностей (з однією змінною) другого степеня з параметром / Б.Б.Беседін, О.А. Кадубовський// Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 2 (16) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. - Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2018. – 18-22.

Глазова Віра Віталіївна,

кандидат педагогічних наук, доцент

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У 1993 році закінчила фізико-математичний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Математика», а у 2002 році закінчила магістратуру фізико-математичного факультету за спеціальністю «ПМСО. Математика»

У 2012 році в ДВНЗ «Криворізький національний університет» захистила дисертацію «Формування контрольно-оцінних умінь у молодших школярів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання.

В 2016 році присвоєно вчене звання доцента.

Проходження стажування: Вища технічна школа (м. Катовіце, Польща) за темою «Інноваційні технології в освіті».

Викладає провідні курси: «Методика навчання інформатики», «Шкільний курс інформатики та методика її навчання», «Методика навчання математика», «Елементарна математика».

Автор 3 дистанційних курсів з навчальних дисциплін.

Коло наукових інтересів: Проблеми вдосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів математики та інформатики, дистанційне навчання.

Є керівником курсових досліджень.

Автор понад 50 публікацій у наукових виданнях України та зарубіжжя, учасник Міжнародних наукових конференцій, які проходили як в Україні, так і за її межами.

Основні публікації:

 1. Hlazova Vira V. Practical use of remote training elements and methods of "flipped classroom " at professional training of future computer science teachers / Vira V. Hlazova, Nataliia V. Kaidan, Vadym P. Kaidan // Information and innovation technologies in education. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 19. – Katowice: Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2018. – P. 192-199. ISBN 978-83-952000-0-7.
 2. Глазова В.В.Професійно-педагогічне самовдосконалення педагога шляхом дистанційного навчання / В.В. Глазова //Наукова скарбниця освіти Донеччини. Слов’янськ, № 1, 2017. – С. 23 – 26.
 3. Глазова В.В. Впровадження елементів дистанційного навчання у традиційний освітній процес / В.В. Глазова, Н.В. Кайдан // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (45). – С. 223–229.
 4. Глазова В.В. Етапи формування готовності майбутнього вчителя математики до дистанційного навчального процесу / В.В. Глазова // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. Вип. LXXIII. – Слов’янськ : ДДПУ, 2015. – С. 11–17.
 5. Глазова В.В. Особливості організації процесу професійної підготовки майбутніх учителів інформатики з використанням елементів дистанційного навчання / В.В. Глазова // Молодь і ринок: наук.-пед. журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун. ім. І. Франка. – № 10 (129), 2015 .– С. 107–112.

Кайдан Наталія Володимирівна,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У 2000 році закінчила фізико-математичний факультет Слов'янського державного педагогічного інституту, за спеціальністю «Математика та основи інформатики», а у 2001 році закінчила з відзнакою магістратуру фізико-математичного факультету за спеціальністю «ПМСО. Математика».

З 2001 року працювала асистентом кафедри алгебри.

З 2007 по 2010 навчалась в очній аспірантурі при Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка.

В 2013 році захистила дисертацію на тему: «Скінченні кільця» за спеціальністю 01.01.06 - алгебра і теорія чисел у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

З 2013 року працювала на посаді старшого викладача кафедри алгебри, а з 2014 року працює на посаді доцента кафедри.

В 2016 році присвоєно вчене звання доцента.

Проходження стажування: В 2015 році отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації у Сумському державному університеті за програмою з електронних засобів та дистанційних технологій навчання.

В 2018 році проходила стажування за темою: «Інноваційні технології в освіті» у Вищій технічній школі (м. Катовіце, Польща).

Викладає провідні курси: «Використання обчислювальної техніки в навчальному процесі», «Дискретна математика», «Інформаційно-комп'ютерні технології та комп'ютерна обробка інформації у фізичному вихованні і реабілітації», «Сучасні інформаційні технології», «Спеціальний лабораторний практикум з математичного моделювання», «Системи комп’ютерної математики та фізики».

Автор понад 20 дистанційних курсів з навчальних дисциплін.

Коло наукових інтересів: Алгебраїчні, дискретні та формальні системи: методологія та методика викладання. Інформатизація освіти.

Здійснює керівництво науково-методичними гуртками та науково-методичним семінаром кафедри.

Є керівником курсових, дипломних та магістерських досліджень та членом журі II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук.

Автор понад 50 публікацій у наукових виданнях України та Росії, учасник Міжнародних наукових конференцій, які проходили як в Україні, так і за її межами.

Основні публікації:

 1. Кайдан Н.В. Впровадження елементів дистанційного навчання у традиційний освітній процес. / Н.В. Кайдан, В.В. Глазова //Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (45). – С. 223-229
 2. Кайдан Н. В. Перспективи використання елементів дистанційної освіти в навчальному процесі загальноосвітньої школи / Н. В. Кайдан. // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. - Вип. LXXІІІ. – Слов’янськ: ДДПУ, 2015. – С. 201-207.
 3. Кайдан Н. В. Використання систем комп'ютерної математики в процесі математичної підготовки майбутніх учителів математики та фізики / Н. В. Кайдан. // Молодь і ринок. – 2015. – №10(129). – С. 36–40.
 4. Кайдан Н. В. Використання елементів дистанційної освіти в навчальному процесі вищої школи / Н. В. Кайдан. // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. - Вип. LXXІV. – Слов’янськ: ДДПУ, 2015. - С. 26–32.
 5. Кайдан Н.В. Викладач як куратор змісту / В. П. Кайдан, Н. В. Кайдан. // Наукова скарбниця освіти Донеччини. Науково-методичний журнал – Слов’янськ: Витоки, №1, 2017. – С. 26-29.

Пащенко Зоя Дмитрівна,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

В 1983 році закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Математика».

З 1983 по 1988 навчалась в аспірантурі при Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка.

З 1989 року працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри алгебри і геометрії Слов'янського державного педагогічного інституту.

В 1990 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила наукову дисертацію на тему: «Про деякі питання структурної теорії напівдосконалих кілець» за спеціальністю 01.01.06 - математична логіка, алгебра і теорія чисел і отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

В 1998 році присвоєно вчене звання доцента.

Проходження стажування: Донбаська державна машинобудівна академія, 2018 рік

Викладає провідні курси: «Алгебра і теорія чисел», «Аналітична геометрія та лінійна алгебра», «Вибрані питання математики», «Лінійна алгебра», «Математична логіка і теорія алгоритмів».

Автор 5 дистанційних курсів з навчальних дисциплін.

Коло наукових інтересів: 1) Методичні особливості викладання алгебри для студентів педагогічних ВНЗ, 2) Факторіальні та нефакторіальні кільця.

Є керівником курсових робіт.

Автор понад 60 публікацій у наукових виданнях України та Росії, учасник Міжнародних наукових конференцій, які проходили в Україні. Найбільш вагомими серед публікацій за останні 5 років є:

 1. Пащенко З.Д., Кайдан Н.В..  Організація системи поточного самоконтролю результатів оцінювання. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – № 33 – Ужгород: УжНУ «Говерла», 2014. – С.79-82. (0,3 др. арк.)
 2. Пащенко З.Д., Труш Н.І. Формування у майбутніх вчителів готовності до використання категорій вищої математики до розв’язання задач елементарної математики та створення систем навчальних задач. //Актуальні питання природничо-математичної освіти: наукове видання. – Випуск 4, 2014. – Суми, СДПУ ім.А.С.Макаренка, 2014. – С. 119-126.(1,1 др.арк.)
 3. Пащенко З.Д., Рябухо О.М.. Факультативний курс з теорії чисел як засіб розвитку пізнавальних інтересів учнів. Гуманізація навчально-виховного процесу:Збірник наукових праць /[За заг. ред.. проф.. В.І.Сипченка] – Вип.LXXIII. − Слов’янськ: ДДПУ, 2015. − С. 233 – 241. (0,6  др.арк.)
 4. Пащенко З.Д., Труш Н.І.. Категорії вищої математики у навчанні студентів конструюванню систем навчальних задач. // Вісник Черкаського університету. Серія “ Педагогічні науки ”. −  2016.− Вип. №2. − С. 106 − 110. ( 0,4 др. арк.)
 5. Пащенко З.Д.,  Стьопкін А.В., Рябухо О.М., Дєгтярьов Я.А. «Гаусові числа Кармайкла» Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. − Слов’янськ: ДВНЗ “ДДПУ”, 2018. − № 8 − С. 55 – 59.


Турка Тетяна Вікторівна,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У 1997 році закінчила фізико-математичний факультет Слов'янського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Математика», а у 2002 році закінчила з відзнакою магістратуру фізико-математичного факультету за спеціальністю «ПМСО. Математика».

В 2013 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на тему: «Будова напівгруп відповідностей» за спеціальністю 01.01.06 − алгебра і теорія чисел і отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

В 2016 році присвоєно вчене звання доцента.

Проходження стажування: В 2015 році отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації у Сумському державному університеті за програмою з електронних засобів та дистанційних технологій навчання.

Викладає провідні курси: «Числові системи», «Лінійні алгебра та аналітична геометрія», «Вибрані питання математики», «Нові інформаційні технології», «Основи інформаційних технологій та ТЗН».

Коло наукових інтересів: «Алгебраїчні та дискретні системи», «Методичні умови організації навчання з інформатики».

Автор понад 40 публікацій у наукових виданнях, учасник Міжнародних наукових конференцій, які проходили в Україні.

Основні публікації:

 1. Турка Т.В. Центр напівгрупи відповідностей – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки. – 2015. – Вип. 2. – С. 41-44.
 2. Єремеєвич М.О., Турка Т.В. Комп’ютерні системи тестування знань та їх аналіз. Молодий вчений, № 5(32) , май 2016, С. 330-332.
 3. Стьопкін А.В., Турка Т.В., Кузюра М.С. Використання редактору BRACKETS на уроках інформатики / А.В. Стьопкін, Т.В. Турка, М.С. Кузюра // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / гол. редактор Г.П. Шевченко. – Вип. 5 (80). – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. Даля, 2017. – С. 218 - 223.
 4. Пащенко З.Д, Турка Т.В. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Лінійна алгебра (2 семестр)» − Слов’янськ: ДВНЗ «ДДПУ», 2017, − 114с.
 5. Стьопкін А.В., Турка Т.В., Чернякова Я.В. Використання офiсних додаткiв у пiдготовцi майбутнiх учителiв / А.В. Стьопкін, Т.В. Турка, Я.В. Чернякова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – Слов'янськ: ДДПУ, 2018. – № 8 – 113-121 с.

Федоренко Олена Георгіївна,

кандидат педагогічних наук

У 2000 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут, за спеціальністю: «Дошкільне виховання», та здобула кваліфікацію «викладача дошкільної педагогіки та психології, вихователя».

У 2007 році отримала другу вищу освіту з присвоєнням кваліфікації «спеціаліст з обліку та аудиту».

У 2015 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальністю «Технологічна освіта», та здобула кваліфікацію «вчитель технологій, профільного навчання (дизайн) і креслення. Вчитель інформатики».

Із 2012 по 2015 роки навчалася в очній аспірантурі ДВНЗ «ДДПУ» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У 2016 році в Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет» захистила дисертацію на тему: «Формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти і отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Викладає провідні курси: «Нові інформаційні технології», «Сучасні інформаційні технології в навчанні».

Коло наукових інтересів: Педагогічні аспекти створення та використання електронних засобів навчання.

Є керівником курсових досліджень.

Автор понад 30-ти публікацій у наукових виданнях України та зарубіжжя, у тому числі тих, що індексуються у науковометричних базах Web of Science та Scopus.

Основні публікації:

 1. Федоренко О.Г., Величко В.Є. Застосування ІКТ у неформальному навчанні майбутніх учителів математики / Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 3 (13) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. - Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2017. - с.23-27.
 2. Velychko V. Ye., Fedorenko E. H., Kassim D.A. Conceptual Bases of Use of Free Software in the Professional Training of Pre-Service Teacher of Mathematics, Physics and Computer Science [Electronic resource] Augmented Reality in Education : Proceedings of the 1st International Workshop (AREdu 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, October 2, 2018 / Edited by : Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev. – P. 93-102. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2257). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2257/paper11.pdf
 3. Федоренко О.Г. Спроба аналізу зацікавленості вчених і дослідників у всебічному розвитку майбутніх і практикуючих учителів інформатики / [Електронний ресурс] / О.Г.Федоренко // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. – Випуск №7 (2018) – Режим доступу: http://pptma.dn.ua/.
 4. Velychko V., Stopkin A., Fedorenko E. Use of computer algebra system maxima in the process of teaching future mathematics teachers. Information Technologies and Learning Tools,, 69(1), 2019. P.112-123. doi:http://dx.doi.org/10.33407/itlt.v69i1.2284
 5. Федоренко О.Г., Рожков С.І. Інформаційно-комунікаційні технології як запорука підвищення якості підготовки майбутнього фахівця. Науковий вісник Донбасу. 2019. № 1–2 (39-40). Режим доступу: http://nvd. luguniv.edu.ua/archiv/2019/N1-2(39-40)/ fogpmf.PDF.

Федоренко Ольга Георгіївна

Старший лаборант кафедри