Діяльність кафедри

Історія кафедри.

У 1950 році на фізико-математичному факультеті була створена кафедра математики, яка в 1974 році була реорганізована. З того часу на факультеті працювали дві математичні кафедри: кафедра математики і кафедра математичного аналізу. У 1988 році на основі кафедри математики були створені дві кафедри: кафедра алгебри і геометрії та кафедра методики викладання математики.

У 1994 році відбувся перерозподіл дисциплін на цих кафедрах. Кафедра алгебри і геометрії стає кафедрою алгебри, а кафедра методики викладання математики стає кафедрою геометрії та методики викладання математики. Кафедру алгебри на той час очолював кандидат фізико-математичних наук, доцент Усенко Віталій Михайлович. У 2000 році В.М. Усенко захистив докторську дисертацію, а у 2001 – одержав вчене звання професора. Завдяки ініціативі Віталія Михайловича в Слов’янському державному педагогічному університеті було відкрито аспірантуру з алгебри.

У 1997 році зусиллями кафедри під керівництвом В.М. Усенка була організована та проведена Перша Міжнародна алгебраїчна конференція в Україні, присвячена пам’яті професора Л.М. Глускіна, яка стала початком традиції проведення таких конференцій в Україні. В липні 2011 року колектив кафедри прийняв участь в роботі ХІІІ Міжнародної алгебраїчної конференції, присвяченій пам’яті професора В.М. Усенка, яка проводилася в Луганському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка.

У 2001 році Віталій Михайлович переїхав до міста Луганська та почав працювати у Луганському національному педагогічному університеті. Кафедру очолила кандидат фізико-математичних наук, доцент Рябухо Олена Миколаївна. В 2007-2010 роках О.М. Рябухо проходила навчання в докторантурі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. В цей період кафедру очолював кандидат фізико-математичних наук Величко Владислав Євгенович.

У зв’язку з реорганізацією фізико-математичного факультету з 30.08.2017 року назву кафедри було змінено з «Кафедри алгебри» на

«Кафедру методики навчання математики та методики навчання інформатики» і до попереднього складу кафедри приєдналися два викладачі з кафедри

«Геометрії та методики викладання математики», а саме кандидат педагогічних наук, доцент Беседін Б.Б. та кандидат педагогічних наук, доцент Глазова В.В.

Отже, кафедра методики навчання математики та методики навчання інформатики створена рішенням Вченої ради Університету (протокол № 1 від 30.08.2017 року) та наказом ректора Університету № 719 від 30.08.2017 року.

Керівництво кафедрою здійснює, за дорученням ректора університету, кандидат фізико-математичних наук, доцент Турка Тетяна Вікторівна, яка має стаж науково-педагогічної роботи 14 років.

Сьогодення кафедри.

Кафедра методики навчання математики та методики навчання інформатики базовий структурний підрозділ Університету. Вона проводить освітню та методичну діяльність за спеціальностями: 014 Середня освіта (математика), 014 Середня освіта (фізика), 012 Дошкільна освіта, 231 Соціальна робота, 232 Соціальне забезпечення, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта, 014 Середня освіта (трудове навчання, технології та креслення), 015 Професійна освіта (технологія виробів легкої промисловості), 014 Середня освіта (фізична культура), 227 Фізична терапія, ерготерапія, 014 Середня освіта (українська мова та література), 014 Середня освіта (російська мова та література), 014 Середня освіта (мова та література (англійська, німецька)).

Кафедра має лабораторію обчислювальної техніки та інформатики. Офіційно лабораторія була заснована у 1993 році, проте, працювати почала задовго до цього.

На даний момент лабораторія обчислювальної техніки та інформатики складається з 4 класів та налічує близько 65 комп’ютерів, має постійний швидкісний доступ до мережі Інтернет. На базі лабораторії постійно проходять курси підвищення кваліфікації вчителів, щорічні олімпіади з інформатики та програмування.

Значної уваги кафедра МНМ та МНІ приділяє й підтримці тісних зв’язків зі школами та вишами І та ІІ рівнів акредитації. Викладачі кафедри керують підготовкою учнівських наукових робіт. Роботи під їх керівництвом займають призові місця у обласному конкурсі наукових робіт МАН України та посідають почесні місця у заключному Всеукраїнському конкурсі учнівських робіт.

Для учнів шкіл Слов'янська та району на фізико-математичному факультеті за сприянням міського відділу освіти проходять учнівські олімпіади з математики, фізики, інформатики та програмування. В рамках зазначеної діяльності на кафедрі МНМ та МНІ випускаються навчально- методичні посібники серії «Викладачі СДПУ – учням, студентам, вчителям», які містять умови задач ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики та кілька способів їх розв'язання.

Кафедра активно співпрацює із кафедрою алгебри та математичної логіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедрою прикладної математики та інформаційних комп’ютерних технологій Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, кафедрою інформатики і інженерної графіки Донбаської машинобудівної академії, кафедрою комп'ютерних наук Сумського державного університету, кафедрою комп'ютерних інформаційних технологій Донбаської

машинобудівної академії, із відділом теорії керуючих систем ІПММ НАН України, та ін.

Науково-дослідницька робота кафедри здійснюється в руслі актуальних проблем математики, інформатики та методики їх викладання. Зокрема, викладачі кафедри МНМ та МНІ працюють над трьома комплексними темами наукових досліджень:

  1. «Математичні, дискретні та формальні системи: історія, методологія та методика викладання», керівник – кандидат фізико- математичних наук, доцент Турка Т.В.
  2. «Реалізація інноваційного характеру освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій», керівник – кандидат фізико- математичних наук, доцент Величко В.Є.
  3. «Проблеми вдосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів математики та інформатики», керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Беседін Б.Б.

Результати своїх досліджень викладачі публікують у фахових, вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях, у виданнях з імпакт-фактором, у збірниках матеріалів міжнародних, всеукраїнських і загально університетських науково-практичних конференціях. Упродовж п’яти років викладачами опубліковано 190 наукових праць, а саме:

На кафедрі постійно працює вісім наукових гуртків:

− «Евклідові кільця», керівник кандидат фізико-математичних наук, доцент Пащенко З.Д.;

− «Інтернет-технології» – керівник кандидат фізико-математичних наук, доцент Кайдан Н.В.;

−«Елементи теорії чисел» − керівник кандидат фізико-математичних наук, доцент Турка Т.В.;

− «Технології програмування» − керівник кандидат фізико- математичних наук, доцент Величко В.Є.;

− «Алгоритми на графах» − керівник кандидат фізико-математичних наук Стьопкін А.В.;

− «Використання ІКТ в освітній діяльності» − керівник кандидат педагогічних наук Федоренко О.Г.;

− «Ейдографіка та можливості використання програмно-методичного комплексу GRAN» − керівник кандидат педагогічних наук, доцент Глазова В.В.;

− «Вибрані питання методики навчання математики» − керівник кандидат педагогічних наук, доцент Беседін Б.Б.

Результати кращих доробок членів гуртків у співавторстві з викладачами представлено у 42 наукових публікаціях.

Кожного року викладачі кафедри Беседін Б.Б., Величко В.Є. та Стьопкін А.В. приймають участь у підготовці та проведенні для школярів міста та району олімпіад з математики, програмування та інформатики.

Доцент Беседін Б.Б. виконував обов’язки голови (2014 – 2016 рр.) та заступника голови (2017 р.) предметно-методичної комісії зі складання олімпіадних завдань III (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики.

До складу журі III (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад входять доценти Беседін Б.Б., Турка Т.В. та Пащенко З.Д. є експертом та членом предметної апеляційної комісії з математики. Доцент Величко В.Є. є експертом та членом предметних апеляційних комісій з інформатики та інформаційних технологій.

Доценти Величко В.Є. (голова), Кайдан Н.В. та Стьопкін А.В. (члени журі) II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук Донецької області (рецензування робіт в секціях «Математика», «Компьютерні науки»).

Доценти Величко В.Є., Турка Т.В., Кайдан Н.В., Стьопкін А.В. і Федоренко О.Г. є членами організаційного комітету з підготовки та проведення Міжнародного інтернет-семінару «Технології електронного навчання» (СТЕ2016), результати якого публікуються в електронному виданні «Технології електронного навчання».

Доцент Величко В.Є. з 2015 по 2017 рік є членом організаційного комітету з підготовки та проведення Міжнародного інтернет-семінару «Хмарні технології в освіті».

Доценти Величко В.Є. (2013-2017р.р.), Беседін Б.Б. (2017 р.) входять до складу редколегії видання: «Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ», що входить до наукометричної бази Index Copernicus.