Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Чуйко Сергій Михайлович

завідувач кафедри математики та інформатики, доктор фізико-математичних наук, професор.

Напрям наукових досліджень: теорія крайових задач.

ВНЗ: Слов'янський державний педагогічний інститут, „Математика та фізика”, 1981 р.

Тема дисертації: «Нетерові крайові задачі для імпульсних диференціальних рівнянь», спеціальність: 01.01.02 – диференціальні рівняння, 2009 р.

Стажування: Інститут математики НАН України, 2014 р.

Дисципліни: диференціальні рівняння, диференціальні та інтегральні рівняння, методи обчислення, нелінійні коливання, теорія нелінійних коливань, теорія ймовірностей та математична статистика, статистика, економіко-математичні методи та моделі (економетрія), економетрія, математичний аналіз, історія і методологія математики, вибрані питання математики.

Загальна кількість публікацій – 283, з них: навчальних посібників – 7, з Грифом МОН України – 2; монографій – 3; статей у фахових наукових виданнях – 131, з яких 68 – у міжнародних виданнях з impact-factor; тез наукових конференцій – 122.

Науковий керівник держбюджетної теми «Конструктивні методи аналізу нетерових крайових задач для систем диференціальних, функціонально-диференціальних та диференціально-алгебраїчних рівнянь і теорії наближень», номер державної реєстрації теми: № 0115U003182.

Керує аспірантами зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння.

Головний науковий співробітник міжвідомчої лабораторії «Крайові задачі теорії диференціальних рівнянь» подвійного підпорядкування – Інституту математики НАН України та ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», затверджена постановою Бюро відділення математики Національної академії наук України (протокол № 9, п.5 від 24 грудня 2009 року).

Чайченко Станіслав Олегович

проректор з науково-педагогічної роботи, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математики та інформатики.

Напрям наукових досліджень: наближення періодичних функцій лінійними середніми їх рядів Фур'є, тригонометричні наближення в узагальнених просторах Лебега та просторах Орліча, раціональні наближення в верхній напівплощині комплексної площини.

ВНЗ: Слов'янський державний педагогічний інститут, „Вчитель математики та фізики”, 1996 р.

Тема дисертації: «Екстремальні задачі теорії наближення функцій дійсної та комплексної змінних», спеціальність: 01.01.01 – математичний аналіз, 2016 р.

Стажування: Краківська академія імені Анжея Фрица Модрзевського, 2013 р.

Masaryc University, Brno, Czech Republic, Faculti of Educatin, certificate of participations in project “Progressive University Traning”, 26 November – 2 December, 2017.

Дисципліни: функціональний аналіз, вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика.

Загальна кількість публікацій – 87, з них: навчальних посібників – 3, монографій – 1; статей у фахових наукових виданнях – 45, з яких 16 – у міжнародних виданнях з impact-factor; тез наукових конференцій – 29.

Кадубовський Олександр Анатолійович

декан фізико-математичного факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики та інформатики.

Напрям наукової роботи: «Методи дослідження теорії крайових задач та комбінаторних структур на многовидах».

Тема дисертації: «Векторні поля і функції Ляпунова на поверхнях» за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння, 2006 р.

Стажування: Інститут прикладної математики і механіки НАН України, 2016 р.

Кадубовський О.А. бере активну участь у громадському житті фізико-математичного факультету та університету. Є членом редакційної колегії журналу “Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ”.

Викладає дисципліни: проективна геометрія, основи векторного і тензорного аналізу, елементарна математика, вибрані питання елементарної геометрії, практикум із розвязання задач з шкільного курсу геометрії, спец. курс: «Вибрані питання математики».

Загальна кількість публікацій – 97; з них: навчальних посібників – 13, статей у фахових наукових виданнях – 19, у виданнях з impact-factor – 22; тез наукових конференцій – 25.

Нєсмєлова Ольга Володимирівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики та інформатики

Напрям наукових досліджень: нетерові крайові задачі.

ВНЗ: Слов'янський державний педагогічний університет, „Педагогіка і методика середньої освіти. Математика», 2007 р.

Тема дисертації: «Недовизначені нетерові крайові задачі в критичних випадках», 01.01.02 – диференціальні рівняння, 2010 р.

Стажування: ВСП Інститут інтелектуальної власності Національний університет «Одеська юридична академія» в м. Києві, 2013 р.

Загальна кількість публікацій – 47, з них: навчальних посібників без Грифа МОН– 1; статей у фахових наукових виданнях – 18, з яких 2 – у міжнародних виданнях з impact-factor; тез наукових конференцій – 22.

Сілін Євген Сергійович

начальник відділу кадрів, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики та інформатики.

 

Напрям наукових досліджень: наближення класів функцій, що визначаються за допомогою узагальненої ψ-похідної за допомогою лінійних методів підсумовування рядів Фур’є, зокрема сумами Валле Пуссена.

ВНЗ: Слов'янський державний педагогічний інститут, „Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики ”, 2001 р.

Тема дисертації: «Наближення функцій, локально інтегровних на дійсній осі, операторами Валле Пуссена», 01.01.01 – математичний аналіз, 2006 р.

Стажування: Слов’янський державний педагогічний університет, за програмою Microsoft „Партнерство в навчанні” та „Intel @ Навчання для майбутнього”, 2011 р.

Дисципліни: економічна кібернетика, сучасні інформаційні технології, інформаційна культура студента, основи педагогічних вимірювань та якості освіти.

Загальна кількість публікацій – 42, з них: навчальних посібників без Грифа МОН – 7; статей у фахових наукових виданнях – 8; тез наукових конференцій – 12.

Чуйко Олексій Сергійович

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики та інформатики.

Напрям наукових досліджень: крайові задачі з імпульсним впливом типу "interface conditions".

ВНЗ: Слов'янський державний педагогічний інститут,.„Педагогіка і методика середньої освіти. Математика”, 2002 р.

Тема дисертації: «Імпульсні крайові задачі для систем з перемиканнями», 01.01.02 – диференціальні рівняння, 2006 р.

Стажування: Інститут прикладної математики і механіки НАН України, 2015 р.

Дисципліни: математика для економістів (вища математики), математика для економістів (теорія ймовірностей), економіко-математичні методи та моделі (оптимізаційні процеси), математичні методи в психології, основи педагогічних вимірювань та якості освіти, інтелектуальна власність, комп’ютерні мережі, інформаційні системи і технології, чинники успішного працевлаштування за фахом.

Загальна кількість публікацій – 37 з них: статей у фахових наукових виданнях – 19, тез наукових конференцій – 16.

Чуйко Олена Вікторівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики та інформатики.

 

Напрям наукової роботи: «Методи дослідження теорії крайових задач та комбінаторних структур на многовидах».

Тема дисертації: «Крайові задачі з виродженим імпульсним впливом в критичних випадках» за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння, 1996 р.

Стажування: Інститут прикладної математики і механіки НАН України, 2015 р.

Викладає дисципліни: аналітична геометрія, лінійна алгебра та аналітична геометрія, диференціальна геометрія і топологія, спец. курс: “Вибранні питання методики навчання математики та інформатики”.

Загальна кількість публікацій: 76

Шулик Тетяна Валеріївна

керівник підрозділу моніторингу якості вищої освіти ДДПУ, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики та інформатики

Напрями наукової роботи:

«Дидактико-методична підготовка майбутніх вчителів математики, особливості упровадження концептуальних засад реформування середньої школи»

«Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки студентської молоді України в другій половині ХХ століття».

Тема дисертації: «Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки студентської молоді України в другій половині ХХ століття» 2016 р.

Викладає дисципліни: математичний аналіз, теорія ймовірностей та математичні статистика, інтелектуальна власність, основи геометрії, математичні методи в педагогічних дослідженнях.

Стажування:

Підвищення кваліфікації шляхом здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка; тема дисертації: «Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки студентської молоді України в другій половині ХХ століття», 2016 р.;

Стажування за темою «Евклідова та неевклідова геометрії. Сучасна аксіоматична побудова евклідової геометрії» (Інститут прикладної математики і механіки НАН України), 2018 р.;

Стажування за темою «Особливості правової охорони об’єктів інтелектуальної власності в науково-дослідній та освітній діяльності» (Інститут прикладної математики і механіки НАН України), 2018 р.;

Загальна кількість публікацій: 33, з них: публікації у виданнях, які включено до переліку наукових фахових видань України – 10, публікацій у виданнях, які включено до наукометричної бази Index Copernicus – 6, тез наукових конференцій – 12.

 

Гриценко Олена Миколаївна

старший лаборант кафедри математики та інформатики

Адреса кафедри: вул. Г.Батюка, 19, м. Слов’янськ, Донецька область, Україна, 84116.

Телефон: (06262) 3-26-59.

E-mail: kaf-matem