Кафедра загальної психології

 

Загальні відомості про кафедру загальної психології

Кафедра загальної психології існує як самостійна одиниця з 1 вересня 2002 року. Кафедра забезпечує викладання психологічних дисциплін на усіх факультетах університету. Викладачі кафедри читають курс спеціальних дисциплін, які передбаченні навчальним планом на 9 факультетах: загальна психологія, вікова та педагогічна психологія, соціальна психологія, психологія педагогічного спілкування; також цикл дисциплін за вибором факультету: психолого-педагогічні основи формування особистості – дефектологічний факультет; психологія фізичного виховання та спорту, психологія спортивного колективу – факультет фізвиховання; психолого-педагогічні основи діагностики особистості – фізико-математичний, технологічний факультети. В склад кафедри входять провідні фахівці галузі психології.

Викладачі кафедри

 

Шайда Наталія Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної психології

Із 1981 по 1983 рік працювала молодшим науковим співробітником Слов’янського державного педагогічного інституту.

Із 1985 року прийнята на кафедру дефектології старшим викладачем.

У 1994 році переведена на кафедру корекційної педагогіки та спеціальної психології дефектологічного факультету. У 1998 році обрана на посаду доцента цієї ж кафедри.

У 1995 році захистила дисертаційне дослідження за темою «Психологічні особливості технічного мислення учнів загальноосвітньої середньої та допоміжних шкіл у процесі розв’язання конструктивно-технічних задач» на здобуття наукового ступеня канд. психол. наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогіка та вікова психологія (науковий керівник – завідувач кафедри психології ДДПУ факультету психології, економіки та управління – доктор психол. наук, проф. О.Г. Солодухова, м. Харків).

У 2002 році призначена завідувачем кафедри загальної психології.

Дисципліни, які викладає: психологія вищої школи, психологія управління, психологія здоров’я, історія психології тощо.

Публікації: автор понад 60 публікацій, серед них: науково-методичні, навчально-методичні посібники, тестові завдання для контролю і самоконтролю знань студентів із курсу “Психологія управління” для студентів-магістрантів факультету психології, економіки та управління, статті у провідних фахових виданнях України, статті у виданнях, що входять до наукометричних баз (Росія, Білорусь, Польща), участь у міжнародних науково-практичних конференціях  тощо.

Сучасний напрямок науково-дослідницької роботи: керує кафедральною темою “Психологічні умови формування творчої особистості в навчальній діяльності”.

Керівник студентського наукового гуртка “Психологія формування творчого мислення особистості”.

Науковий керівник  наукових досліджень студентів та магістрантів.

Член-кореспондент Міжнародної академії педагогічної освіти (м. Моска).

Є постійним учасником науково-практичних семінарів “Теоретичні та практичні засади практичної психології: діагностика і корекція в їх єдності” під керівництвом Яценко Тамари Семенівни – директора Науково-дослідного центру глибинної психології НАПН України, доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України (м. Ялта).

Регулярно проходить навчання та бере участь у тренінг-семінарах  під керівництвом доктора психологічних наук, професора Швалба Ю.М., таких як:

 • “Психологія управління інноваціями”. м. Прага (листопад 2009 р.)
 • „Культурно-історичні форми свідомості”. м. Нетанія, Ізраїль (листопад 2011р).
 • „Проблема самовизначення і ідентичності особистості”, (жовтень 2012 р., м. Ларнака, Кіпр).
 • “Організація соціальної та психологічної допомоги в постраждалих регіонах” м.Київ (квітень 2015р.)

Отримані знання на тренінг–семінарах  упроваджуються в навчальний процес ДДПУ та набутий досвіт передається колегам. Творча співпраця з провідними вченими психологами дозволяє упроваджувати в практику фахової підготовки студентів інноваційні системи психологічні технології, що забезпечує якісну підготовку фахівців.

У рамках науково-практичного співробітництва з  ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” (м. Київ) є співогранізатором Школи екофасилітації на чолі з професором кафедри психології управління, доктором психологічних наук, завідувачем кафедри загальної та практичної психології Лушиним П.В.  (філія м. Слов’янськ) Всеукраїнської асоціації екологічної психологічної допомоги.

Чернякова Олеся Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент

Із 2002 року працювала старшим лаборантом кафедри методик корекційного навчання СДПУ. Із 1.09.2003 р. переведена асистентом на кафедру загальної психології.

Із 2005 по 2008 рік навчалась у аспірантурі Національного педуніверситету ім. М.П. Драгоманова. У 2008 році закінчила аспірантуру зі спеціальності 19.00.08 – спеціальна психологія. У березні  2009 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою: «Психологічні особливості емоційного сприймання музики розумово відсталими дітьми» (науковий керівник – директор ІКПіП НПУ імені М.П. Драгоманова, дійсний член НАПНУ, докт. пед. н., проф. В.М. Синьов, м. Київ).

Із 2006 по 2008 рік працювала практичним психологом Краснолиманської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 34 (за сумісництвом).

Із 14 квітня 2011 року рішенням Атестаційної колегії присвоєне вчене звання доцента кафедри загальної психології (протокол № 2/93-Д).

Дисципліни, які викладає: психологія вищої школи; психологія; загальна психологія; соціальна психологія.

Публікації: автор понад 45 публікацій, серед них навчально-методичний посібник; методичні рекомендації із курсів: «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія»; робочі зошити для студентів з напряму підготовки 6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)»; публікації у фахових виданнях; авторські програми з курсів, які викладає; навчально-методичні комплекси з дисциплін; авторська програма з розвитку та корекції емоційної сфери розумово відсталих дітей.

Сучасний напрямок науково-дослідницької роботи: розвиток та корекція емоційної сфери розумово відсталих дітей. Про це свідчать публікації у фахових виданнях, журналах он-лайн  і постійна участь у Міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях.

Керівник студентського наукового гуртка з теми дослідження:розвиток та корекція емоційної сфери розумово відсталих дітей.

Бере участь у роботі науково-методичного семінару кафедри загальної психології.

Остополець Ірина Юріївна, кандидат психологічних наук, доцент

У ДДПУ працює із 1988 року, на кафедрі загальної психології із моменту її організації із  2002 року.

У 2003 році захистила дисертаційне дослідження за темою «Діагностика і психокорекція професійних фрустрацій вчителя» на здобуття наукового ступеня канд. психол. наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (науковий керівник – докт. психол. н., проф. В.В. Третьяченко, м. Луганськ).

У 2005 році обрана членом-кореспондентом Міжнародної академії наук педагогічної освіти (м. Москва).

У 2006 році присвоєно вчене званя доцента кафедри загальної психології.

Дисципліни, які викладає: загальна, вікова, педагогічна, соціальна психологія, психологія фізичного виховання, здоров’я, етнопсихологія.

Публікації: автор понад 85 публікацій, серед них: 2 монографії, методичні рекомендації для студентів та викладачів, авторські навчальні програми з курсів, тестові завдання для контролю і самоконтролю знань студентів із курсу загальної психології, наукові статті та тези доповідей на Міжнародних науково-практичних конференціях, публікації у співавторстві зі студентами-дипломниками, магістрантами, практичними психологами закладів освіти тощо.

Сучасний напрямок науково-дослідницької роботи: екофасилітативні технології у роботі психологічної служби в умовах системних змін і трансформації суспільства.

Керівник студентського наукового гуртка з психології на факультеті фізичного виховання.

Координатор Школи екофасилітації (філія м. Слов’янськ) Всеукраїнської асоціації екологічної психологічної допомоги.

Девіс Лариса Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент

Працює на кафедрі загальної психології ДДПУ з  1990 року. У 1993 році закінчила аспірантуру в МПДУ та під керівництвом  академіка  Мухіной В.С. захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня канд. психол. наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія за темою «Психокорекція самосвідомості, як умова становлення позитивних взаємовідносин дітей молодшого шкільного віку, які виховуються у дитячому будинку. »

Дисципліни, які викладає: загальна психологія, вікова психологія, психологія вищої школи, історія психології, соціальна психологія.

Публікації: автор понад 40 публікацій, серед них:  наукові статті, навчально-методичні посібники,  підручник із психологіі для молодших школярів, тощо. Керівник студентського наукового гуртка з теми дослідження «Розвиток особистості в умовах деривації сімейної взаємодії ».

Сучасний напрямок науково-дослідницької роботи: працює над докторською дисертацією на тему: «Генезис особистості дитини, яка виховується поза родиною». Бере активну участь у розробці навчальних програм із загальної та вікової психології, соціальної психології, психології вищої школи та історії психології.

Автор та організатор семінарів для шкільних психологів на  тему: "Розвивальна психологія для молодших школярів"; "Основи психологічного консультування";  "Православна психологія і психотерапія",  "Основи тілесно-орієнтованої психотерапії".

Науковий консультант з питань особливостей развитку особистості в   умовах депривації сімейної взаємодії.

Саврасов Микола Володимирович, кандидат психологічних наук, доцент

Закінчив магістратуру фізико-математичного факультету Слов'янського державного педагогічного університету у 2007 році та здобув кваліфікацію “Викладач математики у ВНЗ, учитель математики та інформатики у ЗОШ”.

На кафедрі загальної психології із 2007 року.

Із 2008 року – аспірант кафедри загальної психології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.У 2012 році захистив дисертаційне дослідження за темою «Емоційно-мотиваційні складові креативності особистості» на здобуття наукового ступеня кандидата психол. наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.

Із 2013 року працює на посаді доцента кафедри загальної психології.

26 лютого 2015 р. присвоєне звання доцента кафедри загальної психології

Працює над докторською дисертацією за темою “Психологія креативності особистості студента”, затвердженою рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації наукових дослідженнь із педагогічних і психологічних наук в Україні (прот. № 4 від 26 травня 2015р.)

Дисципліни, які викладає: загальна, вікова, педагогічна, соціальна психологія, основи психолого-педагогічної діагностики, психологія вищої школи, психологічні проблеми навчально-виховного процесу у сучасній школі.

Публікації: автор понад 55 публікацій, більшість з яких у фахових виданнях (у тому числі у закордонних та включених до провідних наукометричних баз), решта – матеріали Міжнародних та Всеукраїнських конференцій, у тому числі у співавторстві із студентами та магістрантами. Розробник методичних рекомендації для студентів та викладачів, авторських навчальних програм із курсів, що викладає, тестових завдань для контролю і самоконтролю знань студентів з курсу вікової та педагогічної психології.

Сучасний напрямок науково-дослідницької роботи: теорія та методологія креативності у психологічному просторі особистості.

Керівник студентського наукового гуртка з психології на технологічному факультеті.

Керує науковою роботою здобувача вченого ступеня кандидата психологічних наук, магістерськими та випускними роботами.

Кормишев Микола Володимирович, кандидат психологічних наук, старший викладач

Працює на кафедрі загальної психології ДДПУ з 2004 року. У 2014 році захистив дисертаційне дослідження за темою «Особливості розвитку мотивації учіння молодших школярів у закладах інтернатного типу » на здобуття наукового ступеня канд. психол. наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (науковий керівник – Мамічева О.В., доктор психологічних наук,професор)

Дисципліни, які викладає: загальна психологія, вікова психологія, соціальна психологія.

Публікації: автор понад 20 публікацій, серед них 7 опубліковані у фахових виданнях.

Керівник студентського наукового гуртка з теми дослідження «Психологічні умови розвитку та формування  мотивації досягнення особистості ».

Сучасний напрямок науково-дослідницької роботи: «Особливості формування мотивації досягнення  підлітків у різних умовах виховання»

 

Шайда Олександр Геннадійович, кандидат психологічних наук, доцент

У 2004 році закінчив Слов’янський державний педагогічний університет за напрямом підготовки “Психологія” та здобув кваліфікацію бакалавра психології, професіонала в галузі психології.

У 2005 році отримав диплом магістра за спеціальністю “Психологія” та здобув кваліфікацію психолога, викладача психології у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації.

У 2014 році захистив дисертаційне дослідження за темою «Психологічні особливості становлення професійного мислення майбутніх вчителів гуманітарного профілю» на здобуття наукового ступеня канд. психол. наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогіка та вікова психологія (науковий керівник – завідувач кафедри психології ДДПУ факультету психології, економіки та підприємництва доктор психол., наук, проф. О.Г. Солодухова, м. Харків).

Дисципліни, які викладає: психологія загальна та вікова, психологія педагогічна, основи психодіагностики, історія психології тощо.

Публікації: автор понад 20 публікацій, серед них: науково-методичні, навчально-методичні  посібники, статті у провідних фахових виданнях України, участь у міжнародних науково-практичних конференціях  тощо.

Сучасний напрямок науково-дослідницької роботи: психологічні умови становлення професійного мислення майбутніх вчителів.

Є постійним учасником науково-практичних семінарів “Теоретичні та практичні засади практичної психології: діагностика і корекція в їх єдності” під керівництвом Яценко Тамари Семенівни – директора Науково-дослідного центру глибинної психології НАПН України, доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України (м.Ялта).

Регулярно проходить навчання та бере участь у тренінг-семінарах  під керівництвом доктора психологічних наук, професора Швалба Ю.М., таких як:

 • ·“Психологія управління інноваціями”. м. Прага (листопад 2009 р.)
 • ·„Культурно-історичні форми свідомості”. м. Нетанія, Ізраїль (листопад 2011р).
 • ·„Проблема самовизначення і ідентичності особистості”, (жовтень 2012 р., м. Ларнака, Кіпр).
 • ·“Організація соціальної та психологічної допомоги в постраждалих регіонах” м.Київ (квітень 2015р.)

Отримані знання на тренінг–семінарах  упроваджує у навчальний процес вишу та набутий досвіт передає колегам.

 

Єрмоленко Катерина Василівна, старший лаборант, старший викладач

 

Працює на кафедрі загальної психології ДДПУ з 2003 року старшим лаборантом. Із 2004 року — викладачем.

Дисципліни, які викладає: загальна психологія, вікова та педагогічна психологія, історія психологіі.

Публікації: має наукові публікації, серед них методичні розробки, авторські робочі програми, публікації у фахових виданнях.

Сучасний напрямок науково-дослідницької роботи: «Психологічні умови формування особистості в навчальній діяльності»

Наукова робота кафедри

У плані співпраці та обміну досвідом кафедра загальної психології підтримує зв'язки з кафедрами психології та факультетами інших університетів та інститутів (Харківським національним педагогічним університетом ім. Г. С. Сковороди, Східноукраїнським національним університетом ім. В. Даля м. Луганська, зав. кафедрою психології – проф. Трет’яченко В.В.; Донецьким інститутом соціальної освіти, зав. кафедрою к. пс. наук, доцент Кадикова Т.А.). В цих закладах викладачі проходять стажування.

Також кафедра загальної психології плідно працює та вклала договір про співробітництво з кафедрою „Теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації”, зав. кафедри доц. Борщов С.М. Результатом цієї роботи є обмін досвідом науково-методичної діяльності, проведення круглих столів та спільних засідань кафедр. Сумісно розроблена навчальна програма з курсу „Психологія спорту і спортивного колективу” для студентів спеціальностей „Психологія”, та „Педагогіка та методика середньої освіти. Фізична культура.” /Укладачі к. психол. наук Остополець І.Ю., к.п.н. доц. Борщов С.М. Кафедра загальної психології продовжує сумісну роботу зі шкільними закладами (ЗОШ № 17 м. Слов’янська та Донецького регіону.

На кафедрі заключені договори про співробітництво з ЗОШ №17, ЗОШ-інтернат №1, ЗОШ №10, педагогічним ліцеєм, розроблено план сумісної діяльності з органами освіти. На кафедрі розроблені навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, закріплених за кафедрою. Вони містять в себе навчальну програму дисципліни, робочу програму з тематичним планом, форми проведення поточного та підсумкового контролю, самостійної роботи студентів, перелік навчально-методичної літератури, інструктивно-методичні матеріали до практичних занять, індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів, контрольні завдання до семінарських, практичних занять; комплексні контрольні роботи для перевірки достатнього рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових і дипломних робіт. На кафедрі складаються графіки консультацій на кожний семестр, взаємовідвідувань відкритих лекцій. Контроль за ходом усіх видів навчального процесу здійснюється шляхом заслуховування звітів викладачів на засіданнях кафедри, індивідуальних співбесід зав. кафедрою з викладачами.

Науково-дослідна робота кафедри загальної психології проводиться згідно кафедральної теми “Психологічні умови формування особистості в навчальній діяльності”, що передбачає вивчення (як структурово, так і в динамиці) особистості дитини різних вікових періодів та майбутніх вчителів. Такий розгляд проблеми встановлює специфіку особистісних властивостей та їх зв’язок з діяльністю особистості на тих чи інших етапах психічного розвитку. Результатами науково-дослідної роботи викладачів кафедри були виступи на науково-методичній конференції (звіти подано в наукову частину) та висвітлені в публікаціях. Результати наукової роботи находять впровадження в курсах лекцій та при проведенні практичних і семінарських занять з цих дисциплін. Таким чином, кафедра виконує значний обсяг навчально-методичної, виховної, профорієнтаційної та наукової роботи.

Основна увага викладачів спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів майбутніх педагогів.

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 1. Загальна психологія
 2. Вікова та педагогічна психологія
 3. Вікова психологія
 4. Соціальна психологія
 5. Вибранні питання з психології
 6. Основи психолого-педагогічної діагностики особистості
 7. Психологія вищої школи
 8. Історія психології
 9. Психологія фізичної культури та спортивної діяльності
 10. Етнопсихологія
 11. Психологія здоров’я
 12. Психологія педагогічного спілкування
 13. Психологія і педагогіка
 14. Основи психології та педагогіки
 15. Психологія управління

Навчальні програми

Основи психолого педагогічної діагностики особистості (фіз-мат ф-т)

Психологія та педагогіка (економ. ф-т)

Вікова психологія

Загальна психологія

Завдання до педагогічної практики

Орієнтовна схема психолого-педагогічного аналізу уроку

Психолого-педагогічний аналіз особистості учня

 

Контактна інформація:

Адреса: м. Слов'янськ, вул.Г.Батюка19, 6 поверх, ауд. 604

Телефон:(0626) 66-00-69