Історія

Відділення фізичного виховання при фізико-математичному факультеті тогочасного СДПІ (Слов’янського державного педагогічного інституту) було засновано у 1985 році з огляду на підвищену потребу регіону у висококваліфікованих фахівцях з фізичної культури та спорту. У 1987 році відділення набуло статусу факультету фізичного виховання.

Відкриття факультету фізичного виховання стало значною віхою в загальній системі розвитку Слов’янського державного педагогічного інституту. Для створення й становлення факультету приклали значних зусиль такі видатні фахівці в галузі фізичного виховання й спорту Донеччини, як Михайлов Роберт Михайлович, Васильєв Юрій Васильович, Мирончук Борис Антонович, Григоренко Валерій Григорович та інші. У забезпеченні факультету матеріальною базою, формуванні кадрів відіграли неабияку роль ректор інституту Хворостянов Олексій Пилипович, декан фізико-математичного факультету Прун Анатолій Федорович.

Першим деканом факультету фізичного виховання від 1987 до 1993 року був кандидат педагогічних наук, доцент Кудінов Анатолій Олександрович, від 1993 до 2003 року - кандидат педагогічних наук, доцент Мирончук Борис Антонович, від 2003 до 2015 року - кандидат педагогічних наук, доцент Віцько Сергій Миколайович, а зараз - кандидат педагогічних наук, доцент Холодний Олександр Іванович.

У 1988 році на факультеті фізичного виховання було засновано дві кафедри: методики викладання спортивно-педагогічних дисциплін і кафедра теоретичних і медико-біологічних основ фізичного виховання, пізніше - кафедру валеології та корекційної медицини, а кафедру теоретичних, методико-біологічних основ фізичного виховання реорганізовано в кафедру теоретичних, методичних основ фізичного виховання та реабілітації.

У різні роки підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі фізичного виховання й спорту на факультеті здійснювали такі викладачі: доктор педагогічних наук, професор Кудінов Анатолій Олександрович; доктор біологічних наук, професор Трушкін Анатолій Григорович; доктор педагогічних наук, професор Григоренко Валерій Григорович; кандидат педагогічних наук, доцент Мирончук Борис Антонович; кандидат біологічних наук, доцент Черніков Юрій Тихонович; кандидат педагогічних наук, доцент Глоба Олександр Петрович; кандидат педагогічних наук, доцент Любезнов Юрій Юрійович; кандидат педагогічних наук Янова Тетяна Трохимівна; кандидат педагогічних наук Дробний Петро Данилович; кандидат біологічних наук Зальцман Алла Борисівна; кандидат біологічних наук Чехов Анатолій Анатолійович; кандидат біологічних наук, доцент Барашкін Михайло Віталійович; кандидат педагогічних наук, доцент Пристинський Володимир Миколайович; кандидат педагогічних наук, доцент Віцько Сергій Миколайович; доктор біологічних наук, професор Дичко Владислав Вікторович.

Зародження й розвиток наукової роботи, традицій на факультеті пов’язано з іменем Валерія Григоровича Григоренка – випускника Ворошиловградського державного педагогічного інституту (нині Луганський національний університет імені Тараса Шевченка), який він з відзнакою закінчив у 1976 р., майстра спорту СРСР. Від 1977 р. почав працювати викладачем на факультеті фізичного виховання; у 1983 р. здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук; від 1985 р. викладав в Слов’янському державному педагогічному університеті. У 1991 р. Григоренко В.Г. здобував науковий ступінь доктора педагогічних наук, захистивши дисертацію в НДІ дефектології Російської академії освіти (м. Москва), у якій обґрунтував основні положення «Теорії мотивованого соціально-аксіологічного впливу диференційно-інтегральних оптимумів педагогічних факторів на психомоторний розвиток людини (фахова підготовка, фізичне виховання, спортивна підготовка, професійно-прикладне фізичне виховання, фізична й соціальна реабілітація)».

Професор Григоренко В.Г. у 1993 р. відкрив кафедру теоретичних і медико-біологічних основ фізичного виховання, на базі якої створено його наукову школу «Соціально-педагогічної та корекційно-реабілітаційної кінезіології». Результатом її плідної діяльності стало відкриття в 1993 р. аспірантури за спеціальністю «Корекційна (спеціальна) педагогіка», яка посприяла підготовці 15 кандидатів і 3 докторів наук (В.Г. Григоренко, А.О. Кудінов, В.А. Самойлович), було опубліковано понад 1470 наукових праць з проблем фізичної та соціальної реабілітації дітей і підлітків з вадами психомоторного розвитку, також професійно-педагогічної освіти. Особливого успіху в діяльності цієї школи досягли такі фахівці: кандидати педагогічних наук О.П. Глоба, Г.В. Глоба, В.М. Пристинський, Ю.Ю. Любезнов, С.М. Віцько, Т.А. Євтухова, Т.Л. Лактюшина, Л.П. Іванченко, О.М. Зінов'єв, Д.А. Щелкунов, О.І. Холодний.

Реалізацію соціально – аксіологічного концептуального підходу для розвитку факультету фізичного виховання забезпечує професорсько – викладацький склад кафедр факультету, що можна вважати однією з організаційно – управлінських умов його ефективного функціонування в системі вищої педагогічної освіти України. Водночас треба акцентувати, що на різних етапах розвитку факультету важливого значення набуває співробітництво його організаторів, керівників, науковців, викладачів з такими відомими в галузі педагогічної освіти вченими, як: доктор пед.наук, проф. Сермеєв Б.В., дійсн. чл. АПН України, доктор.пед.наук, проф. Богуш А.М., канд.пед.наук, проф. Шеремет Б.Г. (м. Одеса); доктор мед.наук, проф. Тондій Л.Д., канд.пед.наук, проф. Балбенко С.Ю. (м. Харків); дійсн. чл. АПН України, доктор пед.наук, проф. Синьов В.М. (м. Київ); дійсн. чл. АПН України, доктор пед.наук, проф. Шевченко Г. П., доктор пед.наук, проф. Горащук В.П., канд.пед.наук, проф. Васін Ю.Г. (м. Луганськ); доктор пед.наук, проф. Байкіна Н.Г. (м. Запоріжжя); доктор пед.наук, професори з Росії Філін В.П., Макаров О.М., Лубовський В.І., Іполітова М.В., Гозова О.П., Солнцева Л.І. (м. Москва); Малаєв Д.М. (м. Махачкала); Абзалов Р.А. (м. Казань).

Творча співпраця факультету з відомими інземними вченими забезпечила посилення науково-методичної підготовки студентів на основі інноваційних інформаційних діалогово-комунікативних, соціально-педагогічних технологій, а також зумовила формування у викладачів і студентів фахових, науково-дослідницьких позицій і поглядів, реалізацію яких здійснювали під керівництвом доктора пед.наук, проф. Григоренка В.Г., а також доктора пед.наук, проф. Омельченко С.О., яка в 2008 р. очолила випускову кафедру теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації, а в 2012 році була обрана ректором ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Наукові й організаційні здібності С.О.Омельченко дозволили їй очолити спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності «Соціальна педагогіка». Під керівництвом С.О. Омельченко плідно діє і розвивається ще одна на факультеті наукова школа «Соціально–педагогічні та аксіологічні детермінанти здорового способу життя особистості», де викладачі факультету розробляють та впроваджують у практику фахової освіти студентів інтерактивні соціально-педагогічні технології, інноваційні дидактичні системи, що забезпечує якісну підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів, а також інтеграцію університету в Болонський процес.

У 2011р. на факультеті фізичного виховання було засновано Науково-дослідну лабораторію духовного і фізичного виховання учнівської молоді та студентів. Завідуючим лабораторії є канд. пед.наук, доцент кафедри теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації Володимир Миколайович Пристинський. Результатами наукового пошуку за період роботи лабораторії є обґрунтування організаційно-педагогічних та соціальних умов формування внутрішньої єдності цінностей здоров’я з морально-духовними якостями особистості як основи виховання здорового способу життя, культури здоров’я шкільної молоді та студентів; розробка та обґрунтування принципів реалізації педагогічних технологій у формуванні персоніфікованої концепції здоров’я як когнітивної, аксіологічної, праксеологічної, мотиваційно-потребнісної основи здорового способу життя.

За 30 років існування факультету підготовлено понад 3000 спеціалістів.

Результатом науково-дослідної та навчально-методичної роботи факультету є видання понад 3000 наукових і методичних праць (підручники, наукові монографії, навчально-методичні посібники, розробки педагогічних технологій і методичні рекомендації, наукові статті у фахових виданнях ВАК України), що докладно висвітлюють наукові погляди, фахові позиції, ціннісні орієнтації, духовні й громадянські ідеали педагогів факультету.

На сьогодні на факультеті фізичного виховання є п’ять кафедр:

 1. кафедра теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації. Завідувач кафедри – доктор філософських наук, професор Федь І.А.;
 2. кафедра методики викладання спортивно-педагогічних дисциплін. Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Віцько С.М.;
 3. кафедра медико-біологічних основ охорони життя та цивільного захисту. Завідувач кафедри – кандидат медичних наук, доцент Гутарєва Н.В.;
 4. кафедра загальної психології. Завідувач кафедри - кандидат психологічних наук, доцент Шайда Н.П.;
 5. кафедра фізичної терапії, фізичного виховання та біології. Завідувач кафедри – доктор біологічних наук, профессор Дичко В.В., за ініціативи якого в 2015 році було відкрито нову спеціальність «Здоров’я людини» («Фізична терапія, ерготерапія»), а в 2019 р. – «Середня освіта (біологія та основи здоров’я)».

На сьогодні керівництво факультетом очолюють декан Холодний О.І. і заступник декана Мусхаріна Ю.Ю.

Для забезпечення Донбаського регіону в висококваліфікованими фахівцями в 2002 р. була відкрита магістратура зі спеціальності «Фізична культура».

Випускники факультету досягли значних успіхів на педагогічній ниві, зокрема, стали заслуженими тренерами Костянтин Степанцов, Олександр Симахін і Сергій Симахін. Заслужені тренери України Андрій і Світлана Казначеєви підготували чемпіонів Параолімпійських ігор з плавання. Світлана Казначеєва нагороджена президентом України орденом княгині Ольги. Значними є досягнення студентів факультету в науковій роботі. Так, на республіканських студентських конкурсах наукових робіт у 1994 р. перші місця посіли студенти Головенко І. і Єрмоленко С. У 1998 році на республіканському конкурсі ІІІ місце посів студент Казначеєв Андрій (керівник наукових робіт доц. Мирончук Б.А.). На республіканських Олімпіадах у 1999 р. студент Бутов О. посів п’яте місце, а в 2001р. студент Рипунов М. - І місце, студентки Гребенюк Є., Горгола Ю. відзначені дипломами в номінаціях, у 2003 р. студентка Сироп’ятова О. нагороджена грамотою за перемогу в ІІ етапі Всеукраїнської студентської Олімпіади в номінації «За творчий підхід у виконанні навчально-виховних завдань з фізичного виховання». Неодноразовими учасниками, переможцями й призерами Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, студентських наукових робіт були Горгола Ю., Вахрушин А., Головенко І., Єрмоленко С., Казначеєв А., Бутов О., Рипунов М., Гребенюк Є., Новомлинський Є. та ін.

Випускники факультету (понад 3 500 осіб) плідно працюють у різних ланках системи освіти України: учителями міських і сільських загальноосвітніх шкіл; викладачами кафедр фізичного виховання ВНЗ і професійно-технічних навчальних закладів; тренерами ДЮСШ, шкіл вищої спортивної майстерності й олімпійського резерву, а також фахівцями фізичної та соціальної реабілітації осіб з особливими психофізичними потребами.

На досить високому рівні викладачі факультету проводять виховну роботу. Наявна система виховної роботи на факультеті є підґрунтям для формування особистості фахівця, який активізує й пропагує здоровий спосіб життя. Студенти факультету фізичного виховання відзначаються високою соціальною і творчою активністю, організованістю, високим рівнем загальної культури. Упродовж двох останніх років плідно працює група СПУ з пауерліфтингу; підготовлено 3 майстри спорту, понад 10 кандидатів у майстри спорту. Особливого успіху досягла Гриценко Тетяна: на Кубку світу вона посіла 2 місце й виконала норматив майстра спорту України.

Випускниками факультету фізичного виховання є такі видатні спортсмени: майстри спорту міжнародного класу з плавання Лозик Валерій та Бориславський Олексій; заслужений майстер з велоспорту Марковниченко Олександр; майстер спорту міжнародного спорту Загребельний Євгеній; майстер спорту міжнародного класу з боротьби Ахременко Олексій; майстри спорту з боротьби Путій Олексій, Заремба Сергій; майстер спорту міжнародного класу зі спортивного орієнтування Штанько Сергій; майстер спорту Гомзик Андрій. Успішно закінчили факультет фізичного виховання понад 40 майстрів спорту з легкої атлетики. У складі збірної команди України успішно виступали студенти - майстри спорту міжнародного класу Антонова Людмила, Бойко Віталій, Ясиновий Олександр, Макарова Марина, Фокіна Наталія. Олександр Ясиновий – чемпіон Параолімпійських ігор з метання диска та штовхання ядра; Фокіна Наталія – чемпіонка Європи серед юніорів у метанні диска, майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики, чемпіон Всесвітньої студентської універсіади 2003 р.; Калюжний Віталій, Ковтунова Катерина посіли ІІ місце в потрійному стрибку Першості України м. Біла Церква 26-27 червня 1999 р., Озерова Світлана – І місце з легкої атлетики на відстані на 3000 м. з результатом 10. 14. 00 на Всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики серед студентів, 06-07.03.1999 р. в м. Донецьк; Новздрачов Віталій, Арцишевська Маргарита посіли 1 місце на дистанції 800 метрів з результатом 02.21.00 першості України 1999 р.; Штангєєва Ірина, Сиротин Євген – майстри спорту міжнародного класу з легкої атлетики є призерами міжнародних змагань з легкої атлетики. Майстер спорту міжнародного класу Наумов Андрій – призер чемпіонату Європи в марафонському бігу, кандидат в Олімпійську збірну команду України.

Особливих успіхів досягли випускники факультету: майстри спорту з волейболу Остапець Олег, Загоренко Олександр, заслужені майстри спорту Шадчін Олександр, Коров’янський Олександр.

Випускниця факультету фізичного виховання Бараньова Олена стала володарем Кубку Нобеля.

На Всесвітній універсіаді в Японіі студент Кульбацький Валентин посів 4 місце і встановив новий рекорд України з бігу на дистанції 400м, а заслужений майстер спорту Жуков Олександр був учасником Олімпійських ігор в Атланті.

Випускники факультету успішно працюють на педагогічній ниві, зокрема заслужені тренери Костянтин Степанцов, Олександр Симахін і Сергій Симахін, Андрій та Світлана Казначеєви, Ігор Котляров.

Випускниками факультету різних років були спортсмени, які мають високі результати у спорті вищих досягнень, а саме:

 • велосипедний спорт (заслужений майстер спорту, чемпіони світу в командній гонці 1989 р. Загребельний Євген і Марковниченко Олександр);
 • плавання й водні види спорту (майстри спорту міжнародного класу, призери Олімпійських ігор 1988 р. Лозик Валерій і Бориславський Олексій; майстер спорту міжнародного класу зі стрибків у воду, володарка Кубка Нобеля 1997 р. Барньова Олена; заслужений майстер спорту, повний кавалер орденів України «За заслуги», триразовий чемпіон Паралімпійських ігор, дворазовий чемпіон і рекордсмен світу, п’ятнадцятиразовий чемпіон і рекордсмен Європи Мащенко Олександр; дворазовий чемпіон ХІІ Паралімпійських ігор, кавалер ордена «За мужність» Кліперт Сергій; чемпіон Паралімпійських ігор 2004, 2008, 2012 рр. Калина Андрій; призерка чемпіонатів світу та Європи Волкова Юлія);
 • волейбол (заслужені майстри спорту, члени збірних команд України та СРСР Шадчин Олександр, Коров’янський Олександр; майстри спортк, члени збірної команди України 1992 р. Остапець Олег, Загоренко Олександр);
 • спортивне орієнтування (майстер спорту міжнародного класу, член збірної команди України, переможець міжнародних змагань, учасник чемпіонату світу 2003 р. Штанько Сергій; майстер спорту міжнародного класу, неодноразовий переможець змагань «Київська весна», член збірної команди України Гомзик Андрій; майстер спорту, дворазова переможниця змагань «Київська весна», член збірної команди України Резенко Світлана);
 • види спортивної боротьби і єдиноборств (майстер спорту міжнародного класу, срібний призер Кубка світу з джиу-джитсу, член збірної команди України з дзюдо й самбо Ахременко Олексій; майстер спорту міжнародного класу, дворазова переможниця чемпіонату світу із самбо 1996 р. Гарагуля Лариса; майстер спорту, чемпіон молодіжної першості світу із самбо 1996 р. Хілобок Юрій; майстер спорту міжнародного класу, бронзовий призер чемпіонату Європи із самбо, неодноразовий призер чемпіонатів України із дзюдо Баранник Максим; майстер спорту міжнародного класу, призер чемпіонату Європи, бронзовий призер Кубка світу з самбо 1990 р. Старов Володимир; майстер спорту міжнародного класу, чемпіон світу з карате-до 2005 р. Анашкін Андрій);
 • пауерліфтинг (майстер спорту міжнародного класу, срібний призер чемпіонату Європи 2005 р. Логоша Максим; майстер спорту, срібний призер Кубку світу серед студентів 2003 р. Гриценко Тетяна; майстер спорту, чемпіон України 2007 і 2008 рр. Григоренко Григорій; майстер спорту міжнародного класу, багаторазові чемпіони України, призери чемпіонатів Європи Постовалов Артем, Рожанський Володимир);
 • легка атлетика (заслужений майстер спорту, учасник Олімпійських ігор в Атланті Жуков Олександр; майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка Всесвітньої універсіади 2003 р. у метанні диску, учасниця Олімпійських ігор 2004 р. в Афінах Фокіна Наталія; майстер спорту міжнародного класу, рекордсмен України в бігу на 400 м, учасник Всесвітньої універсіади 1999 р. в Японії Кульбацький Валентин; майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка Всесвітньої універсіади, учасниця чемпіонатів світу та Європи Штангеєва Ірина; майстер спорту міжнародного класу, призер чемпіонату Європи 1996 р. з марафонського бігу Наумов Андрій; засл.м.с., чемпіон Паралімпійських ігор 2000 р. у метанні диску й штовханні ядра, чемпіон Паралімпійських ігор 2004 р. в Афінах у штовханні ядра Ясиновий Олександр, заслужений майстер спорту, призер Олімпійських ігор у Лондоні, чемпіонка світу 2010 р. Ремень Марія).

Випускники факультету фізичного виховання успішно і творчо реалізовують свій фаховий рівень на тренерській роботі, зокрема отримали звання заслуженого тренера України Костянтин Степанцов, Олександр і Сергій Симахіни, Ігор Котляров, Володимир Пластовець.

Студенти факультету беруть участь у міжнародних, республіканських, обласних, міських змаганнях.

Міжнародні:

 1. Євтушенко М.О. МСУ. Участь у міжнародних змаганнях (30 Міжнародний турнір з греко-римської боротьби, присвячений пам’яті олімпійського чемпіона Крістіана Палусалу м. Таллінн Естонія 08. 04. 2018 р. – 2 місце);
 2. Артюхов А.О. ЗМСУ. Участь у міжнародних змаганнях (Кубок Європи з кікбоксингу м. Варшава 02-03. 12. 2017 р. – 2 місце);
 3. Отечко Є.М. МСУ. Участь у міжнародних змаганнях (Міжнародний турнір з греко-римської боротьби м. Запоріжжя 19. 01. 2018 р. – 2 місце).

Республіканські:

 1. Євтушенко М.О. МСУ. участь у всеукраїнських змаганнях (Чемпіонат України з греко-римської боротьби м. Харків 02-04 лютого 2017 р. – 3 місце);
 2. Артюхов А.О. ЗМСУ. Перемога у всеукраїнських, обласних змаганнях (Чемпіонат України з кікбоксингу м. Харків-01-02. 04. 2017 р. – 1 місце);
 3. Коваленко В.В. МСУ. Участь у всеукраїнських змаганнях (Чемпіонат України з карате м. Харків 13 травня 2017 р. - 3 місце, 1 командне місце);
 4. Мальцева Б.С. МСМК. Участь у всеукраїнських змаганнях (Кубок України з кікбоксингу м. Одеса 02-03. 02. 2018 р. - 2 місце; Чемпіонат України з рукопашного бою м. Київ 07-08. 04. 2018 р. – 3 місце);
 5. Настич А.Д. МСУ. Перемога у всеукраїнських змаганнях (Чемпіонат України м. Київ січень 2018 р. – 1 місце);
 6. Отечко Є.М. МСУ. Участь у всеукраїнських змаганнях (V Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби м. Тернопіль 18-20. 05. 2018 р.– 3 місце).

Обласні:

 1. Артюхов А.О. ЗМСУ. Чемпіонат Донецької області м. Краматорськ 12-14. 05. 2018 р.- 1 місце.);
 2. Коваленко В.В. КМСУ. Кубок Донецької області з пауерліфтингу м. Краматорськ 18-22 травня 2017 р. - 1 місце).
 3. Мальцева Б.С. МСМКУ. Участь у всеукраїнських, обласних змаганнях (Кубок України з кікбоксингу м. Одеса 02-03.02.2018 р. - 2 місце; Чемпіонат України з рукопашного бою м. Київ 07-08.04.2018 р. – 3 місце).