Діяльність кафедри

Робота кафедри іноземних мов здійснюється у відповідності до затверджених керівництвом ДВНЗ «ДДПУ» планами, котрі охоплюють навчальну, методичну, наукову, виховну та інші види робіт.

Штат кафедри складають науково-педагогічні працівники та навчально-допоміжний персонал, що становить 14 осіб, з них: 11 осіб –науково-педагогічні працівники, 3 – навчально-допоміжний персонал.

Сьогодні 82 % викладачів мають науковий ступінь. На кафедрі іноземних мов працюють 11 викладачів, з них: 7 доцентів, 9 кандидатів наук: 6 кандидатів педагогічних наук, 2 кандидати філологічних наук та 1 кандидат філософських наук, 2 старших викладача.

Викладачі кафедри є дійсними членами громадської організації «Асоціація викладачів англійської мови «ТІСОЛ-УКРАЇНА» та приймають участь у заходах асоціації.

Для формування у студентів міжкультурної іншомовної компетенції згідно з «Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» викладачі кафедри впроваджують у навчальний процес прогресивні методи реалізації інтерактивного навчання іноземних мов (кооперативне навчання, колективно-групове навчання, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань) та сучасні інформаційні технології навчання.

З усіх навчальних дисциплін розроблено навчально-методичні комплекси, які постійно оновлюються з урахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології та освіти.

Матеріально-технічна база кафедри дозволяє забезпечити успішну організацію навчального процесу. Маємо 2 спеціалізовані навчальні аудиторії: лінгафонний кабінет та мультимедійна аудиторія. Кафедрою зібрана аудіотека, відеотека. Розроблено електронну базу для вивчення фахових дисциплін.

Виконуючи завдання щодо підвищення науковості викладання, кафедра іноземних мов постійно вдосконалює навчальні програми дисциплін, тематичні плани, методичні розробки для проведення інших видів занять. Викладачі кафедри знаходяться у постійному творчому пошуку, вони складають та поліпшують структурно-логічні схеми і окремі методики викладання навчальних дисциплін, знаходять нові об’єкти творчої праці студентів. У центрі повсякденної уваги колективу кафедри іноземних мов знаходяться організація та проведення занять зі студентами факультетів університету, навчально-методичні рекомендації щодо їх самостійної роботи, проведення консультацій, контроль за успішністю в навчанні, допомога студентам з боку викладачів у формуванні іншомовної комунікативної компетенції.

Кафедра іноземних мов цілеспрямовано й послідовно працює над створенням власних навчально-методичних матеріалів, які відповідають сучасним підходам до вивчення іноземних мов. Використання власних (та інших) навчально-методичних матеріалів забезпечує вивчення мов на базі актуального матеріалу, сприяє комунікативній орієнтації освітнього процесу, стимулює подальше використання інноваційних методів викладання іноземних мов і передбачає широкі можливості для роботи з технічними засобами навчання.

Викладачі кафедри іноземних мов працюють над комплексною темою наукових досліджень «Формування англомовної комунікативної компетентності студентів у контексті інтеграції вітчизняної освіти і науки в міжнародний простір та співпраці з Європейським Союзом».

На сьогодні всі члени кафедри мають наукові теми і систематично публікуються у наукових журналах, фахових збірниках наукових праць, збірниках матеріалів Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій як в Україні: (Харків, Київ, Острог, Кіровоград, Одеса, Переяслав-Хмельницький, Ужгород, Вінниця, Дрогобич, Львів, Старобільськ, Дніпро, Ніжин, Черкаси, Дніпропетровськ, Суми, Маріуполь, Ялта, Миколаїв, Тернопіль, Луганськ. Луцьк, Горлівка, Бердянськ, Херсон, Слов’янськ), так і за її межами: Росія: (Таганрог, Іжевськ, Іваново, Курськ, Краснодар, Ставрополь, Смоленськ); Німеччина: (Штутгарт); Угорщина: (Будапешт); Польща: (Пшемисль, Люблін, Стальова-Воля, Ополе); Білорусь: (Гродно); Латвія: (Ріга); Канада: (Монреаль); США; ОАЕ: (Дубаї).

Тематика наукових статей, доповідей викладачів відображає напрям наукових досліджень в університеті та на філологічному факультеті.

На кафедрі іноземних мов діють 2 науково-дослідних гуртки та проблемна група:

  • «Культурознавча соціалізація мовної освіти» – керівник наукового гуртка: к.п.н., доц. Нікітіна Н.П.
  • «Власні назви як об'єкт лінгвокультурологічної онімографії» – керівник наукового гуртка: канд. філ. наук, доц. Слабоуз В. В.
  • «КЛУБ ДЕБАТІВ «PER ASPERA AD ASTRA»» - керівник проблемної групи: к.філос.н., доц. Шевченко М.Ю.

Щорічно кафедрою іноземних мов проводиться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму (спеціальності) «Іноземна мова» та з дисципліни «Англійська мова».

Для поглиблення наукової та методичної співпраці укладено проспект угоди між Донбаським державним педагогічним університетом та Львівським національним університетом ім. І. Франка (кафедра іноземних мов та кафедра перекладознавства).

З 2018 року доцент кафедри іноземних мов Слабоуз В.В. є членом редакційної та рецензійної комісії наукового журналу «The Educational Review, USA».

Тісний зв’язок кафедра налагодила з органами народної освіти. Викладачі кафедри постійно беруть участь у роботі курсів підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов, у роботі методичних об’єднань вчителів іноземних мов Слов’янська та Слов’янського району.

У 2014-2019 роках викладачі кафедри іноземних мов доц. Радзієвська О. В., доц. Рижкова С.В., ст. викладач Ледняк Г.В. були у складі журі обласних олімпіад із іноземних мов (англійська, німецька, французька мови) серед учнів загальноосвітніх закладів Донецької області та рецензентами наукових робіт із німецької та французької мов учасників секцій Малої академії наук.

У 2018 – 2019 роках доц. Слабоуз В. В. була головою комісії з захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

У 2018 – 2019 роках завідувач кафедри доц. Нікітіна Н.П. була експертом з англійської мови, у складі предметно-методичної комісії зі складання олімпіадних завдань з англійської мови, у складі предметно-апеляційної комісії.

У контексті європеїзації мовної освіти України викладачі кафедри готують студентів до стажування та роботі за кордоном у межах програм «Work and Travel», «AuPair» "Літня та зимова практика в Німеччині".

Підвищенню ефективності освітнього середовища сприяє і співпраця кафедри з міжнародною організацією Корпус Миру (США). Таким чином, викладання фахових дисциплін, проведення методичних семінарів, позааудиторних зустрічей здійснюється волонтерами, що дає можливість студентам і викладачам спілкуватись із носіями мови.

У 2018-2019 н.р. на кафедрі іноземних мов працював викладач англійської мови Франциско Ресто в рамках міжнародної програми «English Language Fellow Program». Окрім звичайних занять викладач організував розмовні клуби, в яких студенти, викладачі та мешканці міста можуть вдосконалювати навички спілкування англійською мовою.

З листопада 2019 року на кафедрі іноземних мов працює викладач англійської мови Жан Жак в рамках міжнародної програми «English Language Fellow Program».

Виховання на кафедрі є складовою загального навчально-виховного процесу підростаючого покоління, головною метою якого є набуття студентською молоддю соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, збереження духовних надбань , формування фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культур.

Велике значення приділяється формуванню культури кафедри, де визначальним є позитивний соціально-психологічний клімат як важлива передумова реалізації потенціалу кожного члена кафедри та ефективної діяльності кафедри загалом.

Цей специфічний інструмент взаємодії членів кафедри дозволяє формувати стійкі мотиваційні установки до виконання професійних обов’язків, правил і критеріїв розподілу повноважень і відповідальності, трудової і ділової етики.