Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

ГЛУЩЕНКО ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ

доктор філологічних наук, професор

завідувач кафедри германської та слов’янської філології

Володимир Андрійович Глущенко – доктор філологічних наук, професор, відмінник освіти України, заслужений працівник освіти, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти, член Національної спілки письменників України.

Володимир Андрійович – унікальний викладач, науковець, поет; має педагогічний стаж роботи 44 роки, 9 років очолює кафедру ГСФ. Високого фахового рівня управлінської культури завідувача кафедри Володимир Андрійович Глущенко досяг завдяки застосуванню демократичного стилю керівництва, створенню в колективі сприятливої соціально-психологічної атмосфери, розвитку творчих здібностей для підвищення професійної майстерності викладачів кафедри.

Керівництво університету й колеги високо цінують В. А. Глущенка за активну роботу з ліцензування й акредитації філологічних спеціальностей в ДДПУ. Адже кафедра германської та слов’янської філології є випусковою і для славістів, і для германістів.

Під науковим консультуванням і керівництвом В. А. Глущенка було захищено докторську та 24 кандидатські дисертації.

Зазначимо, що Володимир Андрійович має такі наукові та творчі досягнення:

 • автор 355 наукових публікацій із загального, російського та українського мовознавства, з питань сучасного літературного процесу (у тому числі видав 33 книги);
 • фундатор наукової школи «Методологія та історіографія мовознавства» (на базі Донбаського державного педагогічного університету);
 • засновник і завідувач міжгалузевої наукової лабораторії «Методологія та історіографія мовознавства» (на базі Донбаського державного педагогічного університету разом з Інститутом мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України);
 • відповідальний редактор фахового наукового збірника «Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології» (збірник входить до Переліку наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук);
 • нагороджений нагрудними знаками «Відмінник освіти України» (1999), «За наукові та освітні досягнення» (2014), «Заслужений працівник освіти України» (2019);
 • має досвід викладання за кордоном (Німеччина, Польща, Болгарія);
 • член Національної спілки письменників України; працює в жанрі поезії (вірші російською та українською мовами); автор 340 поетичних публікацій, у тому числі чотирьох поетичних збірок: «Ощущение доброго ветра», «Дорога обетованная», «И слово дал Ты мне, Господь», «К небесам и птицам»); лауреат премії «Радуги» – журналу художньої літератури й суспільної думки (м. Київ); дипломант літературної премії ім. Максиміліана Кирієнко-Волошина Національної спілки письменників України.

Список останніх публікацій

 1. Глущенко В. А. Структура лінгвістичного методу: гомогенні й гетерогенні концепції. Studia Philologica (Філологічні студії): зб. наук. праць. Гол. ред. І. Р. Буніятова. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. Вип. 3. С. 5–10;
 2. Глущенко В. А., Дєрік І. М., Горбачова К. В. До проблеми відтворення фразеологічних одиниць (на матеріалі китайської, англійської та української мов). Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки : збірник наукових праць / гол. ред. Т. М. Корольова. – Одеса : Астропринт, 2018. – № 26. – С. 28–34.
 3. Глущенко В. А. Історико-фонетичні дослідження О. О. Потебні в оцінці М. М. Соколова. Одеський лінгвістичний вісник: науково-практичний журнал. Гол. ред. Н. В. Петлюченко. 2017. Вип. 9. Т. 2. С. 74–78;
 4. Glushchenko V. A., Тyschenkо К. А. The Roul of Biographical Facts of Prominent Linguists in the Сourse of «General Linguistics». Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету: сер. «Філологічні науки». 2017. № 7. С. 36–38;
 5. Глущенко В. А. Історія слов’янських «глухих» голосних у концепції П. О. Лавровського. Слов’янський збірник : зб. наук. праць. Гол. ред. О. А. Войцева. Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2017. Вип. 21. С. 9–23;
 6. Глущенко В. А. Методологічні пошуки С. Б. Кримського й сучасне мовознавство: до проблеми структури лінгвістичного методу. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : зб. наук. праць [за заг. ред. проф. В. А. Глущенка]. Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2018. Вип. 6. С. 3–12;
 7. Глущенко В. А., Ледняк Ю. В., Овчаренко В. М., Рябініна І. М., Тищенко К. А. Мова як система: навчальний посібник. 3-е вид., доповн. Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2018. 180 с.

КОРОТЯЄВА ІРИНА БОРИСІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1981 р. закінчила Московський державний педагогічний інститут (нині Московський державний педагогічний університет), факультет романо-германської філології. Під час навчання брала участь у програмі-обміну студентами з університетами Великої Британії (University of Cambridge).

З 1981 р. працює в Донбаському державному педагогічному університеті (раніше - Слов'янський державний педагогічний університет).

Закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію в Київському державному педагогічному інституті (нині Київський національний університет ім. Драгоманова) – 1990 р. У 1996 р. було присвоєно вчене звання доцента.

Викладає наступні курси: «Методика викладання іноземних мов у закладах середньої освіти», «Методика викладання англійської мови у закладах вищої освіти», «Лексикологія сучасної англійської мови», «Теоретична фонетика англійської мови», «Практика усного та писемного мовлення», «Іноземна мова (для студентів магістратури)».

Сфера наукових інтересів – методика викладання іноземних мов, лінгводидактика, германські мови. Має понад 100 наукових публікацій.

Список останніх публікацій

 1. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРОВАНОГО ТА АСПЕКТНОГО ПІДХОДІВ У НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У МОВНОМУ ВНЗ. НАУКОВІ ЗАПИСКИ. - Вип. 165. - Серія: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. - Кропивницький: Видавництво "КОД", 2018. - 662 с. - С. 497-502.
 2. TECHNOLOGY OF COOPERATIVE LEARNING AND GROUP WORK IN THE ESL CLASSROOM. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / (за заг. ред. проф. В.А.Глущенка). - Слов'янськ : Вид-во Б.І.Маторіна, 2018. Вип. 7. 290 с. С. 145-152.
 3. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ У ВИКЛАДАННІ ПРАКТИЧНОГО КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У МОВНОМУ ВНЗ. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / (за заг. ред. проф. В.А.Глущенка). Слов'янськ : Вид-во Б.І.Маторіна, 2019. Вип. 8. 238 с. С. 58-67.
 4. ЯВИЩЕ КУЛЬТУРНОГО ШОКУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / (за заг. ред. проф. В.А.Глущенка). - Слов'янськ : Вид-во Б.І.Маторіна, 2019. Вип. 9. Частина ІІ. 166 с. С. 49-59.


МАТОРІНА НАТАЛЯ МИХАЙЛІВНА

кандидат філологічних наук, доцент

У ДДПУ (СДПІ, СДПУ) працює з 1986 р. Стаж педагогічної роботи – 34 роки.

Має дві вищі освіти: Донецький національний університет (1981 – 1986) (диплом з відзнакою); спеціальність «Російська мова та література», кваліфікація «Філолог. Викладач»; Слов’янський державний педагогічний інститут (2001) (диплом з відзнакою); спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», кваліфікація «Вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури».

Аспірантура: Донецький національний університет (1990 – 1993).

Дисертація на тему «Еволюція словотвірних гнізд з вершинами делать і деять у російській мові ХІ – ХХ ст.ст.». Захист відбувся у Дніпропетровському національному університеті (диплом кандидата філологічних наук від 16 червня 1994 р.).

Вчене звання доцента присвоєно в 1996 р. (атестат доцента від 29 лютого 1996 р.).

Член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти (з 2003 р.).

Основні дисципліни: сучасна російська літературна мова, методика викладання російської мови у школі, методика викладання російської мови у вузі, старослов’янська мова, активні процеси в сучасній російській мові.

Під керівництвом Н. М. Маторіної написано й захищено близько 150 магістерських та дипломних робіт; підготовлено й надруковано 88 студентських публікацій; дотепер доцент Н. М. Маторіна здійснює наукове керівництво курсовими роботами студентів і магістрантів.

Здійснює керівництво постійно діючим студентським лінгвістичним гуртком з актуальних проблем сучасної російської літературної мови. Керівник кафедральної теми «Культура російського мовлення в умовах білінгвізму». Автор дистанційних курсів.

Член атестаційної комісії з прийому кандидатських іспитів із загального мовознавства. Член приймальної комісії в аспірантуру зі спеціальності 035 Філологія.

Завідувала російсько-українським відділенням філологічного факультету ДДПУ.

Має досвід викладання російської мови та літератури в середніх загальноосвітніх закладах (Слов’янський педагогічний ліцей; приватна гімназія «Олімпія»; Слов’янська ЗОШ № 7); шкільний стаж – 5 років. Працює на курсах підвищення кваліфікації вчителів російської мови та зарубіжної літератури (м. Слов’янськ та Слов’янський район).

Член журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (секції: російська мова; журналістика) (Донецька обласна державна адміністрація). Декілька років поспіль є членом і заступником голови фахового журі обласної учнівської олімпіади з російської мови і літератури. Має подяку від Донецької обласної державної адміністрації за плідну співпрацю з Департаментом освіти і науки.

Н. М. Маторіна плідно займається науковою роботою. Має близько 350 публікацій, зокрема в центральних і зарубіжних виданнях («Відродження», «Мовознавство», «Russistik» (Німеччина), «Русский язык и литература в средних учебных заведениях УССР», «Русская словесность в школах Украины» тощо). Серед публікацій: підручники з грифом Міністерства освіти і науки України, національні фахові статті, наукові публікації за межами України, статті у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Index Copernicus, видання з рекомендацією Вченої ради ДДПУ, монографії (ISBN), словники, навчально-методичні посібники, статті в наукових та науково-методичних журналах національного рівня, методичні рекомендації тощо.

Щорічно бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях → м. Вінниця, м. Дніпро, м. Ізмаїл, м. Кам’янське, м. Київ, м. Краснодар, м. Львів, м. Маріуполь, м. Одеса, м. Переяслав-Хмельницький, м. Полтава, м. Рівне, м. Санкт-Петербург, м. Саратов, м. Сиктивкар, м. Слов’янськ, м. Смоленськ, м. Харків; м. Люблін, м. Ополе, м. Сандомир (Польща), м. Прага (Чехія), м. Шумен (Болгарія) тощо.

Наукові інтереси: активні процеси в сучасній російській мові, сучасна російська літературна мова, лінгводидактика, теорія та історія лексикографії, сучасний та історичний словотвір тощо.

Укладач, науковий редактор і член редакційної колегії фахового збірника наукових праць «Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології».

Відповідальний редактор збірника матеріалів щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективні напрямки сучасної науки та освіти» (м. Слов’янськ, Україна).

Член оргкомітету, відповідальний секретар науково-практичних конференцій з актуальних проблем методології та історіографії мовознавства: «Методи лінгвістичних досліджень» (18–19 листопада 2010 р., м. Слов’янськ); «Методологія та історіографія мовознавства» (23–25 травня 2013 р., м. Слов’янськ); «Актуальні проблеми методології та історіографії мовознавства» (19–20 жовтня 2016 р., м. Слов’янськ).

Укладач, науковий редактор і член редакційної колегії збірника матеріалів щорічної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми методології та історіографії мовознавства» (м. Слов’янськ, Україна).

У 2019 р. пройшла курси підвищення кваліфікації в Ізмаїльському державному гуманітарному інституті на кафедрі англійської мови та перекладу (свідоцтво про ПК № 34/19 від 06 травня 2019 р.). Тема стажування → «Активізація пізнавальної діяльності студентів під час вивчення лінгвістичних дисциплін».

У 2019 р. вийшло друком видання, яке знайомить читача з основними віхами життєвого шляху, науково-педагогічною та громадською діяльністю кандидата філологічних наук, доцента кафедри германської та слов’янської філології Н. М. Маторіної →

Наталя Михайлівна Маторіна: біобібліографічний покажчик / Донбаський державний педагогічний університет; упорядники: Голуб О. М., Рубан А. А.; наук. ред. Коротяєва І. Б. Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2019. 96 с.

Список останніх публікацій

 1. Маторина Н. М. Русский язык в вопросах и ответах. Славянск: Канцлер, 2007. Ч. 1. 203 с. [Рекомендовано Министерством образования и науки Украины (Письмо №14/18–Г-2345 от 25.12.07 г.)].
 2. Маторина Н. М. Виды лингвистического разбора в схемах и образцах: методические рекомендации для студентов пед. ин-тов, ун-тов, учителей. 3-е изд., испр. и доп. Славянск: СГПУ, 2008. 67 с.
 3. Маторина Н. М. Русский язык в вопросах и ответах. Славянск, 2009. Ч. 2. 241 с.
 4. Маторина Н. М. Русский язык в вопросах и ответах. 2-е изд., перераб. и доп. Славянск, 2009. Ч. 1. 219 с.
 5. Маторіна Н. М. та ін. Старослов’янська мова: тестові завдання. Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2014. 294 с.
 6. Словарь базовых терминов и понятий по методике русского языка и литературы / [авт.-сост.: Маторина Н. М., Рубан А. А.]. Славянск: Изд-во Б. И. Маторина, 2014. 159, [1] с.
 7. Маторина Н. М. Трудности морфологического разбора: пособие [для студентов-филологов и учителей-словесников]. 2-е изд., перераб. и доп. Славянск: Изд-во Б. И. Маторина, 2016. 53 с.
 8. Маторіна Н. М. До проблеми сутності лінгвістичного методу (лінгвоісторіографічний аспект). Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine: Conference Proceedings (Lublin, Republic of Poland, April 28–29, 2017). Lublin: LPNT, 2017. P. 163–166.
 9. Маторина Н. Слова категории состояния как часть речи (лингвометодический аспект). Статья 3. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології: зб. наук. праць / [за заг. ред. проф. В. А. Глущенка]. Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2017. Вип. 5. С. 135–143.
 10. Matorina N. M. Creating the optimal conditions of the development of professionalism of future graduates in the process of professional training. Modern problems of management: economics, education, health care and pharmacy: The Conference will be held October, 26–29, 2017, Opole, Republic of Poland. Opole, 2017. С. 81–83.
 11. Маторіна Н. М. Методика викладання російської мови: тестові завдання до комплексної контрольної роботи (з відповідями): навч. посіб. Слов’янськ, 2018. 140 с. (російською мовою).
 12. Мatorina N. М. The comparative aspect of studying statives as a part of speech. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології: зб. наук. праць / [за заг. ред. проф. В. А. Глущенка]. Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2019. Вип. 9. Ч. І. С. 80–85.

АНАНЬЯН ЕЛІНА ЛЬВІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила Слов’янський державний педагогічний університет у 2003 р. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської та німецької мови та літератури, зарубіжної літератури.

Закінчила аспірантуру при Слов’янському державному педагогічному університеті. Тема дисертації: ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ГІМНАЗІЯХ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ століття) Захист відбувся в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка (м. Полтава), 2008 р. Вчене звання доцента присвоєно 20 січня 2011 року.

Стаж педагогічної роботи в ДДПУ (СДПУ) складає 15 років. Основні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення (англ.)», «Теоретична граматика англійської мови», «Стилістика англійської мови», «Основи перекладацького аналізу та редагування», «Переклад ділового усного та писемного мовлення».

Коло наукових інтересів: загальні питання теорії мови, теоретична граматика сучасної англійської мови, стилістика тексту, проблеми сучасного перекладознавства.

Має понад 70 наукових публікацій.

Список останніх публікацій

 1. Ананьян Е. Л. Аналіз та декодування метафори у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця-філолога (на матеріалі автентичної літературної казки). Молодий вчений. 2017. № 2 (42). С. 355–359.
 2. Ананьян Е. Л. Синтаксична конвергенція як стилістична реалія (на матеріалі автентичної емотивної прози). Молодий вчений. 2017. № 8 (48). С. 111–114.
 3. Ананьян Е. Л. Роль і місце навчальної дисципліни «Основи перекладацького аналізу та редагування» у процесі професійної підготовки перекладачів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2018. Вип. 34. Т. 2. С. 64–66.
 4. Ананьян Е. Л., Чернова К. А. Суспільно-політична лексика як презентер реалій американського суспільства (на матеріалі американських ресурсів медіамовлення). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія». 2018. Вип. 37. Т. 2. С. 4–7.
 5. Ананьян Е. Л. Проблеми формування та вдосконалення професійних компетенцій майбутнього перекладача на заняттях з навчальної дисципліни «Основи перекладацького аналізу та редагування». Перспективні напрямки сучасної науки та освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів і студентів Донбаського державного педагогічного університету, учителів та учнів загальноосвітніх закладів (м. Слов’янськ, 22–23 травня 2019 р.). Слов’янськ, 2019. Вип. 11. Ч. 1. С. 10–13.

ГОЛУБ ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

кандидат філологічних наук, доцент

Освіта: Слов’янський державний педагогічний інститут, 1997–2002 рр., спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)», кваліфікація вчителя англійської, німецької мови та зарубіжної літератури.

Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність: «Філологія», спеціалізація: «035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)», кваліфікація: «Викладач англійської мови та літератури, німецької мови, перекладач».

Аспірантура: Слов’янський державний педагогічний університет (2002–2005). Дисертація на тему «Лінгвістична спадщина П. О. Бузука в сучасному контексті». Захист відбувся у Донецькому національному університеті 24.10.2006.

У ДДПУ (СДПУ) працює з 2002 р.

Основні дисципліни: практика усного та писемного мовлення, теорія і практика перекладу, усний послідовний переклад, історія англійської мови тощо.

Наукові інтереси: художній переклад, усний послідовний переклад, лінгвістична історіографія тощо.

Має близько 60 публікацій.

Список останніх публікацій

 1. Голуб О. М., Роман В. В. Lexical, Grammatical and Stylistic aspects of English-Ukrainian and Ukrainian-English Translation [Навч.-метод. посіб.]. Слов’янськ, 2017. – 162 с. Затверджено на засіданні Вченої ради ДВНЗ «ДДПУ» 30.11.2017 р., протокол № 4.
 2. Голуб О. М., Роман В. В., Жукова М. К. Fundamentals of English-Ukrainian and Ukrainian-English Translation. [Навч.-метод. посіб.]. Слов’янськ, 2018. Затверджено на засіданні Вченої ради ДВНЗ «ДДПУ» 24.04.2018 р., протокол № 8.
 3. Голуб О. М., Жукова М. К. Переклад реалій у художніх творах для дітей (на матеріалі перекладу роману для дітей Дж. Бінг «Molly Moon’s Hypnotic Time-Travel Adventure» українською мовою). Молодий вчений. — 2018. №5. С. 107–111.
 4. Голуб О. М., Годунова Н. Б. Функціонування колоративів у романі для дітей Дж. Бінг ‘Molly Moon’s Hypnotic Time-travel Adventure’. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки». № 3 (2018). С. 34–37.
 5. Голуб О. М., Роман В. В., Медяник Г. А. A Course in English–Ukrainian and Ukrainian–English Translation. Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2018. – 233 с.
 6. Голуб О. М. Особливості перекладу прецизійної інформації. Збірник наукових праць. Філологічні науки. Південний архів. Випуск LXXVII. Херсон: ХДУ, 2019. С. 76–80.
 7. Голуб О. М. A Course in interpretation. Навчально-методичний посібник, затверджений на засіданні вченої ради ДВНЗ «ДДПУ» (протокол №9 від 25.04.2019 р.). Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2019. 203 с.

КАПНІНА ГАЛИНА ІВАНІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (2001 р.), аспірантуру Слов’янського державного педагогічного університету зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2010 р.). Кандидат педагогічних наук з 2011 р. (захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.053.03). Тема дисертації – «Проблеми сімейного виховання молодших школярів у Німеччині». Вчене звання доцента присвоєно 25 січня 2013 року.

Постійний учасник численних семінарів з підвищення кваліфікації викладачів німецької мови, зокрема, ініційованих представництвом Гете-Інституту Україні (Goethe-Institut) та Німецької академічної служби обмінів (DAAD), а також Асоціацією українських германістів.

У 2009 році пройшла стажування в Інституті ранньої педагогіки (м.Мюнхен, Баварія, Німеччина). У 2016 відбулось стажування за темою «Методика і дидактика на заняттях з німецької мови як іноземної» (м.Гьоттінґен, Нижня Саксонія, Німеччина). У 2018 взяла участь у курсах підвищення кваліфікації Міністерства освіти, науки і досліджень Австрії на тему «Країнознавство на заняттях з німецької мови як іноземної» (Форальберг, Австрія). У 2019 році – підвищення кваліфікації на тему «Техніки наукового дослідження та презентації» (м.Хемніц, Саксонія, Німеччина) та «Мовна анімація на міжнародних зустрічах» (м.Кьольн, Північний Рейн-Вестфалія, Німеччина).

У 2018 році отримала міжнародний мовний сертифікат, який засвідчує знання німецької мови на рівні С2.

Викладає наступні курси: ПУПМ (н), країнознавство та література Німеччини, ділова німецька мова, методика викладання німецької мови. Керує практичною підготовкою студентів.

Член Асоціації українських германістів.

Коло наукових інтересів – лінгвокраїнознавство Німеччини та методика викладання німецької мови.

Автор близько 100 наукових публікацій, навчальних посібників «Deutsche Literatur», «Theoretische Grammatik der deutschen Sprache» та методичних вказівок з аналітичного читання німецькою мовою.

Список останніх публікацій

 1. Капніна Г. І. Структурно-граматичні моделі фразеологічних одиниць з колоронімом “rot” у німецькій мові. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 48. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. С.158–160.
 2. Капніна Г. І. Grundlagen der Selbstevaluation zum Unterricht: linguodidaktischer Aspekt. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки» / Редкол. : Б. І. Холод. (голред) та ін. Дніпро : Роял Принт, 2019. № 1 (17). С.259–264.
 3. Капніна Г. І. Statistik als Textsorte im Fremdsprachenunterricht. Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international: матеріали XХVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 – 28 вересня 2019 р.). Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2019. С.53–54.

ОРЕЛ АННА СЕРГІЇВНА

кандидат філологічних наук, доцент

Освіта: Слов’янський державний педагогічний університет (1999–2004) (диплом з відзнакою); спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (російська)», кваліфікація «Учитель мови (російської), зарубіжної літератури та української мови і літератури».

Аспірантура: Слов’янський державний педагогічний університет (2004–2007). Дисертація на тему «Історія фонологічних систем східнослов’янських мов: лінгвоісторіографічний аспект». Захист відбувся у Донецькому національному університеті (диплом кандидата філологічних наук від 16 грудня 2009 року).

У ДДПУ (СДПУ) працює з 2007 р. Основні дисципліни: сучасна російська літературна мова, старослов’янська мова, практикум з російської мови, вступ до мовознавства.

Наукові інтереси: сучасна російська літературна мова, лінгвістична історіографія тощо.

Має близько 60 публікацій, у тому числі в центральних виданнях («Мовознавство», «Русский язык, литература, культура в школе и вузе» тощо).

Список останніх публікацій

 1. Orel А.S., Kholodova N.V. The phonological heritage of the scientists of the XX century: linguistic historiographical review [Электронный ресурс] // Научный результат: сетевой журнал. 2016. Т.2, №2. Серия «Вопросы теоретической и прикладной лингвистики». С. 11–15. Режим доступа: http://research-result.ru/journal/linguistics/
 2. Орел А. С., Сбітнєва І. С. Лексичні особливості перекладу ділової кореспонденції з англійської мови українською // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: збірник наукових праць. Одеса, 2016. Випуск 25, том 2. С. 183–186. Режим доступа: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 3. Орел А.С.; Жукова М.К. Iнтерпретація генезису і розвитку східнослов’янського акання в мовознавстві 2-ої половини ХХ ст. (лінгвоісторіографічний аспект) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / [за заг. ред. проф. В. А. Глущенка]. Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2018. Вип. 6. С. 15–22.
 4. Глущенко В. А., Орел А. С. Учені Харківської лінгвістичної школи про розрізнення архаїзмів та інновацій у фонетичних системах східнослов’янських мов. Кременецькі корпоративні студії: науковий часопис / ред.: Д. Чик, О. Пасічник. 2017. Вип. VII. Т. 2. С. 180-187.
 5. Орел А. С., Холодова Н. В. Становлення понятійного апарату синхронічної фонології (лінгвоісторіографічний аналіз) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля: науковий журнал. Серія: Філологічні науки. 2016. № 1(11). С. 219–223.
 6. Орел А. С. Історія підсистеми консонантизму протослав’янського діалекту праіндоєвропейської мови (лінгвоісторіографічний аспект) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / [за заг. ред. проф. В. А. Глущенка]. Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2016. Вип. 3. С. 15–21.
 7. Глущенко В. А., Орел А.С. Порівняльно-історичний метод в українському мовознавстві: Харківська лінгвістична школа: навчальний посібник для здобувачів філологічних факультетів / В. А. Глущенко, А. С. Орел. – Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2017. – 128 с.

ГАВРИШ ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА

кандидат педагогічних наук, старший викладач

У 2008 році закінчила з відзнакою Слов’янський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя мови (англійська, німецька) та зарубіжної літератури.

З 2008 по 2010 навчалася у Слов’янському державному педагогічному університеті по освітньо-професійній програмі перепідготовки спеціаліста на факультеті економіки і управління. Присвоєно кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту.

У 2016 році достроково закінчила аспірантуру в ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». 29 лютого 2016 р. – захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка. Науковий керівник – доктор пед. наук, професор Омельченко С.О. Тема кандидатської дисертації: «Система роботи соціального педагога у школах Німеччини».

2006–2015 рр. – працювала вчителем іноземних мов (англійська, німецька) в ЗОШ І-ІІІ ст. № 25 з профільним навчанням м. Краматорська.

2015-2017 рр. – старшим викладачем на кафедрі іноземної філології ПВНЗ «КЕГІ», м. Краматорськ.

З 2017 року – працює старшим викладачем на кафедрі германської та слов’янської філології ДВНЗ «ДДПУ».

У 2016 р. пройшла курс підвищення кваліфікації «Psychopedagogy of Creativity» на базі Академії управління та адміністрації м. Ополе, Польща.

У 2018 р. пройшла стажування на кафедрі гуманітарної підготовки Донбаської державної академії будівництва і архітектури. Тема стажування: «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у ВНЗ України та за її межами».

Щорічно проводить апробацію своїх наукових досліджень на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях (м. Ополе, Польща; м. Люблін, Польща; м. Ерфурт, Німеччина; м. Кишинів, Молдова; м. Братіслава, Словакія; м. Москва, Росія; м. Улан-Уде, Росія; м. Київ, м. Харків, м. Дрогобич, м. Рівне, м. Бахмут, м. Слов’янськ, м. Краматорськ тощо).

Член регіональної експертної групи щодо визначення порогу «склав/не склав» з предметів тестування («Німецька мова»).

Викладає дисципліни: «Теоретичний курс англійської мови», «Іноземна мова», «Методика викладання англійської мови», «Усний послідовний переклад».

Має більше 50 публікацій.

Список останніх публікацій

ЛЯХ ОКСАНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Закінчила Слов’янський державний педагогічний університет, 2009 р.;

Спеціальність: Мова і література (англійська, німецька);

Кваліфікація: Вчитель англійської, німецької мов та зарубіжної літератури.

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (ДК № 021718 від 16.05.2014 р.).

Тема дисертації: «Інтернаціональне виховання старшокласників у загальноосвітніх школах України у 60−80-х рр. ХХ ст.».

У 2017 р. пройшла стажування в Ізмаїльському державному гуманітарному інституті на кафедрі англійської мови та перекладу. Тема стажування: «Організація дистанційного навчання з іноземної мови студентів мовних спеціальностей». Є автором дистанційних курсів.

Викладає наступні курси: ПУПМ (нім.), теоретичний курс англійської мови, Теорія та практика перекладу (нім.м.), Усний послідовний переклад (нім.м.) та ін. Керує науковою роботою студентів англо-німецького відділення філологічного факультету ДДПУ.

Список останніх публікацій

НІКОЛАЙЧУК АННА СЕРГІЇВНА

кандидат філологічних наук, старший викладач

Закінчила Слов’янський державний педагогічний університет, 2009 р.;

Спеціальність: Українська мова та література;

Кваліфікація: Викладач української мови і літератури вищого навчального закладу і вчитель зарубіжної літератури та українознавства.

Кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство (ДК № 023734 від 23.09.2014 р.).

Тема дисертації: «Паратаксис і гіпотаксис у складному реченні: історія вивчення».

У 2017 р. пройшла стажування в Інституті розвитку міжнародної співпраці (м. Познань, Польща). Теми стажування: вступ до мовознавства, вступ до слов’янської філології, дистанційна освіта: досвід Польщі.

Викладає наступні курси: історична граматика та діалектологія, історія компаративістики, історична граматика, вступ до мовознавства та ін. Керує науковою роботою студентів філологічного факультету ДДПУ.

Список останніх публікацій

 1. Еволюція паратаксису й гіпотаксису в студіях учених харківської лінгвістичної школи // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. Слов’янськ : Вид-во Б.І. Маторіна, 2016. вип. 3. С. 64 – 70.
 2. Ніколайчук А. С. Дослідження сурядності в межах когнітивного підходу / А. С. Ніколайчук // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. Слов’янськ : Вид-во Б.І. Маторіна, 2017. вип. 4. – С. 23 – 29.
 3. Ніколайчук А. С. Синтаксичні зв’язки складного речення в концепціях учених Лейпцизької лінгвістичної школи // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. Слов’янськ : Вид-во Б.І. Маторіна, 2018. вип. 6. С. 59 – 64.
 4. Ніколайчук А., Жукова М. Складні конструкції в мовознавстві 40-х – 60-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: “Лінгвістика”. Херсон, 2018. вип. 33. С. 15– 18.
 5. Дослідження паратаксису й гіпотаксису складного речення в мовознавстві ХІХ ст. – початку ХХІ ст. (діахронія) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. Слов’янськ : Вид-во Б.І. Маторіна, 2018. вип. 7. С. 33 – 39.
 6. Історія паратактичних і гіпотактичних конструкцій у мовознавстві 70 рр. ХХ ст. –ХХІ ст. Закарпатські філологічні студії. Ужгород : Гельветика, 2019. вип. 10. Т. 2. С. 14 – 19.

ПІСКУНОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

доцент

У 1994 році закінчив Горлівський державний інститут іноземних мов ім. Н. К. Крупської, факультет англійської мови і російської філології.

Кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство

Тема дисертації: «Лінгвістична реконструкція в українському і російському мовознавстві ХІХ ст. – 30 рр. ХХ ст.»

У ДДПУ (СДПУ) викладає такі курси: «Практика усного та писемного мовлення», «Лінгвокраїнознавство», «Латинська мова», «Література країни, мова якої вивчається».

Коло наукових інтересів: лінгвокраїнознавство, загальне мовознавство.

Має понад 50 наукових публікацій, є автором методичних рекомендацій і вказівок для студентів.

Керує науковою роботою студентів філологічного факультету ДДПУ.

Список останніх публікацій.

 1. Дослідження тенденцій мовного розвитку в роботах українських і російських мовознавців ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. // Закарпатські філологічні студії. 2019. Вип. 9. Т. 2. С. 27–33.
 2. Джерела вивчення історії мови в студіях О. М. Селищева. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Серія: Філологія. Одеса. 2019. Вип. 39. Т. 3. С. 48–50.
 3. Дослідження мови в динамічному / площинному аспектах у студіях учених другого періоду розвитку компаративістики. // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології: збірник наукових праць. Слов’янськ: Видво Б. І. Маторіна, 2019. Вип. 8. Ч. 1. С. 22–30.
 4. О. М. Селищев та М. С. Трубецький про деякі особливості реконструкції // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології: збірник наукових праць. Слов’янськ: Видво Б. І. Маторіна, 2019. Вип. 9. Ч. 1. С. 14–20.
 5. Вивчення причин фонетичних змін у працях учених Казанської та Московської лінгвістичних шкіл. // Перспективні напрямки сучасної науки та освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів і студентів Донбаського державного педагогічного університету, учителів та учнів загальноосвітніх закладів (м. Слов’янськ, 22–24 травня 2019 р.) / відп. ред. Н. М. Маторіна. Слов’янськ : ДДПУ, 2019. Вип. 11. Ч. 1. 311 с.
 6. Вітчизняні вчені про можливість реконструкції прамов. // Перспективні напрямки сучасної науки та освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів і студентів Донбаського державного педагогічного університету, учителів та учнів загальноосвітніх закладів (м. Слов’янськ, 22-24 травня 2019 р.) / відп. ред. Н. М. Маторіна. Слов’янськ: ДДПУ, 2019. Вип. 11. Ч. 1. 311 с.
 7. Методологія дослідження мови як системи в студіях учених Казанської школи. // Матеріали VI науково-практичної Інтернет-конференції. «Методологія та історіографія мовознавства» (Слов’янськ, 23–24 жовтня 2019 р.), Слов’янськ: ДДПУ, 2019. С. 110–114.

РОМАН ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут (СДПІ) у 2001 році. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію: вчитель англійської, німецької мови та зарубіжної літератури.

У ДДПУ (СДПУ) працює з 2001 р.

У 2017 р. здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр за спеціальністю: «Педагогіка вищої школи», професійна кваліфікація  викладач вищого навчального закладу.

Закінчила аспірантуру при Слов’янському державному педагогічному університеті. Тема дисертації: «Адаптація лексичних запозичень у мові-реципієнті (лінгвоісторіографічний аспект)». Захист відбувся в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, 2018 р.)

Основні дисципліни: практичний курс англійської мови, країнознавство Англії та США, теоретичний курс англійської мови, теорія та практика перекладу. Керує курсовими роботами з теорії і практики перекладу, підготувала переможців олімпіад з англійської мови університетського рівня.

Коло наукових інтересів: лінгвокраїнознавство, порівняльна лексикологія англійської та української мови, білінгвізм, лінгвокультурологія, загальне мовознавство, педагогіка вищої школи.

Має успіхи в наукових дослідженнях (наявність 60 публікацій до та після захисту дисертації), зокрема у фахових виданнях та виданнях, що включені до наукометричних баз. Є автором науково-методичних посібників та методичних рекомендацій з практичних та теоретичних дисциплін англійської мови та методики її викладання. Шорічно бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях (зокрема за кордоном).

Список останніх публікацій

 1. Особливості адаптації лексичних запозичень у мові ЗМІ. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Одеса : МГУ, 2018. Вип. 36. Ч. 1.С. 118–122.
 2. Культурологічний аспект процесу адаптації лексичних запозичень у мові-реципієнті крізь призму наукових теорій кінця XIX – початку XXI ст. Держава та регіони. Запоріжжя : Класичний приватний унверситет, 2018. Вип. 4. С. 91–96.
 3. Sources of studying history of East Slavonic languages in Yu. Sheveliov’s schools. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Одеса : МГУ, 2019. Вип. 38. Ч. 1.С. 92–95.
 4. Дослідження тендіенцій мовного розвитку в роботах українських і російських мовознаців ХІХ СТ. – 30-Х РР. ХХ СТ. Закарпатські філологічні студії. Ужгород : УНУ, 2019. Вип. 9. Т. С. 27–33.
 5. Лінгвоісторіографічний аспект дослідження адаптації лексичних запозичень у мові-реципієнті. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. Словянськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2019. Вип. 8. Ч.1. С. 14–22.

Адреса кафедри:

вул. Г. Батюка, 19

3-й поверх, ауд. 308, 321

кафедра ГСФ

філологічний факультет ДДПУ

м. Слов’янськ, обл. Донецька

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.