Діяльність кафедри

Кафедру було організовано 1 грудня 2010 року. Завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Глущенко Володимир Андрійович, який упродовж багатьох років плідно займається педагогічною, виховною, науковою роботою. Його педагогічний досвід у поєднанні з надзвичайними людськими рисами характеру дозволяє вдало організувати роботу кафедри, про що свідчать її високі показники, зокрема, з наукової роботи.

На кафеді працюють досвідчені викладачі:

 1. Спічка Антоніна Гаврилівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділення іноземних мов.
 2. Коротяєва Ірина Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент.
 3. Маторіна Наталя Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент.
 4. Ананьян Еліна Львівна, кандидат педагогічних наук, доцент.
 5. Голуб Олена Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент.
 6. Капніна Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент.
 7. Орел Анна Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент.
 8. Тищенко Катерина Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент.
 9. Гавриш Олена Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач.
 10. Лях Оксана В’ячеславівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач.
 11. Ніколайчук Анна Сергіївна, кандидат філологічних наук, старший викладач.
 12. Пучко Анна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач.
 13. Піскунов Олександр Вікторович, старший викладач.
 14. Роман Вікторія Володимирівна, старший викладач.
 15. Жукова Марина Костянтинівна, старший лаборант.
 16. Сбітнєва Ірина Станіславівна, старший лаборант.

Наукова досягнення кафедри представлена різноманітною проблематикою:

 1. Проблеми методології та історіографії мовознавства.
 2. Інтенсифікація використання інноваційних технологій навчання іноземних мов (англійської, німецької) студентів мовних спеціальностей.
 3. Актуальні проблеми германської філології.
 4. Культура російського мовлення в умовах білінгвізму.

На базі кафедри функціонує Міжгалузева наукова лабораторія «Методологія та історіографія мовознавства» (разом з Інститутом мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України), яку очолює проф. Глущенко В. А. Також на кафедрі діє постійна аспірантура із спеціальності 10.02.15 – «Загальне мовознавство» (керівник – проф. Глущенко В. А.).

Науковцям України та зарубіжжя добре відомий збірник «Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології». Відповідальним редактором є доктор філологічних наук, професор В. А. Глущенко.

У збірнику розглядаються актуальні питання російського, українського й загального мовознавства та літературознавства, методики викладання мови та літератури в педагогічному вузі та загальноосвітніх закладах.

Випуски презентують матеріали наукових досліджень викладачів, аспірантів Донбаського (Слов’янського) державного педагогічного університету та інших вузів України, Росії, учителів загальноосвітніх шкіл.

Крім того, видається збірник «Актуальні питання сучасної науки та освіти», відповідальним редактором якого є кандидат філологічних наук, доцент Н. М. Маторіна. Випуски готуються за матеріалами наукових досліджень викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів ДДПУ (СДПУ), Інституту української філології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, учителів загальноосвітніх закладів м. Слов’янська та Слов’янського району, м. Краматорська, м. Дружківки, м. Дрогобича, учнів ЗОШ тощо. Збірники розраховано на наукових робітників, викладачів педагогічних вузів, учителів, аспірантів, студентів тощо.

Кафедра германської та слов’янської філології започаткувала проведення в Україні науково-практичних конференцій з актуальних проблем методології та історіографії мовознавства. Так, у 2010 р. проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Методи лінгвістичних досліджень» (18–19 листопада 2010 р., м. Слов’янськ), у 2013 р. – «Методологія та історіографія мовознавства» (23–25 травня 2013 р., м. Слов’янськ), у 2016 р. – науково-практичну Інтернет-конференцію «Актуальні проблеми методології та історіографії мовознавства» (19–20 жовтня 2016 р., м. Слов’янськ), у 2017 р. – науково-практичну Інтернет-конференцію «Актуальні проблеми лінгвістичної методології та історіографії як найважливіших галузей науки про мову» (18–19 жовтня 2017 р., м. Слов’янськ

Кафедра германської та слов’янської філології плідно співпрацює з Вітебським державним університетом ім. П. Машерова, Інститутом російської філології Університету імені Адама Міцкевича в Познані, Кемеровським державним університетом, Ізмаїльським державним гуманітарним університетом.

Викладачі кафедри активно залучають студентів до науково-дослідницької роботи, про що свідчить низка лінгвістичних гуртків під керівництвом проф. Глущенка В. А., доц. Спічки А. Г., доц. Маторіної Н. М., доц. Коротяєвої І. Б., доц. Ананьян Е. Л., доц. Голуб О. М., доц. Капніної Г. І., доц. Орел А. С., доц. Тищенко К. А. У межах цих гуртків розглядаються такі проблеми, як лінгвістика тексту та проблеми перекладу, питання сучасної російської літературної мови, інноваційні підходи в навчанні іноземних мов на сучасному етапі розвитку освіти, стилістика та інтерпретація тексту, порівняльна лексикологія англійської та української мов, німецькомовні країни, російська орфографія, проблеми сучасної лінгвістики тощо.

Кафедра є випусковою для низки спеціальностей у царині германської та слов’янської філології за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» і «Магістр».