Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра логопедії та спеціальної психології Склад кафедри

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Друк

Липа Володимир Олександрович – в.о. завідувача кафедри логопедії та спеціальної психології, кандидат педагогічних наук, професор.

Після закінчення у 1971 році з відзнакою Слов’янського державного педагогічного інституту працював в Єнакіївській допоміжній школі на посаді вчителя та логопеда до 1975 року, до 1976 – методист спеціальних шкіл Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. У Донбаському державному педагогічному університеті працює з 1976 року.

У 1982 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Использование символической наглядности в обучении географии учащихся вспомогательной школы». Науковий керівник – академік Синьов В.М.

Працював заступником декана дефектологічного факультету, із 1997 р. по 2015 р. – завідувач кафедри корекційної педагогіки.

Постійний керівник дипломних та магістерських робіт, деякі з яких мали продовження і захищені як кандидатські дисертації (Тихоніна Т.О., Родименко І.М., Татьянчикова І.В.).

Наукові роботи здобувачів, виконані під його керівництвом, ставали призерами міжвузівських олімпіад та науково-практичних конференцій.

Протягом останніх років – постійний опонент на захисті кандидатських дисертацій.

Неодноразово був членом комісій МОН України щодо акредитації спеціальних факультетів педагогічних університетів.

Входить до складу редакційної колегії часопису «Корекційна педагогіка».

Дисципліни, які викладає: «Корекційна психопедагогіка», «Актуальні проблеми сучасної корекційної педагогіки» та ін.

Автор більше 180 публікацій, серед яких: 3 підручники з географії для спеціальної школи (в співавторстві), 2 навчальні посібники для здобувачів факультетів спеціальної освіти, програми для спеціальної школи, декілька методичних посібників, виданих під грифом МОН.

Має почесне звання «Відмінник освіти», нагороджений Почесною Грамотою МОН, є Почесним професором інституту корекційної педагогіки та психології національного університету ім. М. Драгоманова. Нагороджений Медаллю Кам’янець-Подільського національного педагогічного університету ім. І.Огієнко «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки».

Із вересня 2015 року займає посаду професора кафедри логопедії та спеціальної психології та в. о. завідувача кафедри логопедії та спеціальної психології.

Мамічева Олена Володимирівна – доктор психологічних наук, профессор, декан факультету спеціальної освіти.

У 1996 році закінчила з відзнакою Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю „олігофренопедагогіка і логопедія”.

Із 1996 року за призначенням працювала асистентом кафедри корекційної педагогіки та спеціальної психології Слов’янського державного педагогічного інституту.

Із 1997 року по 2000 рр. – навчання у цільовій аспірантурі Інституту дефектології АПН України (науковий керівник – Бондар Віталій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України (м. Київ)).

У 2000 році достроково захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою: „Психологічні особливості формування навичок самообслуговування в учнів молодших класів допоміжної школи” за спеціальністю 19.00.08 – „спеціальна психологія”.

У 2008 р. з метою захисту докторської дисертації прикріплена здобувачем кафедри диференціальної та спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (науковий консультант – Вісковатова Тетяна Павлівна, доктор психологічних наук, професор, академік УАН України, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова).

У червні 2010 року Мамічева О.В. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за темою: „Психологічні основи розвитку педагогічних здібностей викладачів гуманітарних дисциплін вищих навчальних закладів” зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.

Із грудня 2010 року дотепер працює на посаді декана факультету спеціально Донбаського державного педагогічного університету.

Із 2012 року Мамічева О.В. є членом спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова та членом спеціалізованої вченої ради Д 26.450.02 в Інституті спеціальної педагогіки НАПН України з 2014 року.

2012-2015 роки – завідувач кафедри логопедії та спеціальної психології Державного вищого навчального закладу „Донбаський державний педагогічний університет”.

Дисципліни, які викладає: „Спеціальна психологія”, „Логопсихологія”, „Спеціальна психодіагностика”, „Основи наукових досліджень”, „Психолого-педагогічні проблеми навчально-виховного процесу в спеціальній школі», «Психокорекція осіб з вадами психофізичного та мовленнєвого розвитку», «Спец. курс зі спеціальної психології», «Психологічні основи вивчення дітей з порушеннями поведінки та комунікативної функції мовлення», «Спеціальна психологія з методикою викладання” та ін.. Кожна дисципліна забезпечена навчальним посібником, методичними рекомендаціями для проведення практичних занять, організації самостійної та індивідуальної роботи студентів. Навчальна дисципліна „Корекційна педагогіка та спеціальна психологія з методикою викладання” базується на авторських матеріалах монографії.

Публікації: є автором 160 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких: 5 навчальних програм, 1 навчально-методичний посібник з грифом МОН України, монографія, навчально-методичні та наукові посібники і підручники, статті в наукових журналах та збірниках наукових праць, матеріали конференцій і тез та ін..

Керує розробкою й вдосконаленням навчальних програм з дисциплін кафедри, опрацюванням навчальних підручників, науково-методичних посібників та ін., приймає участь у підготовці висновків до навчальних програм, складених іншими кафедрами. Постійно надає консультативну допомогу молодим колегам, розвиває і зміцнює зв'язки між кафедрами Донбаського державного педагогічного університету, що відображається в одноосібних та сумісних науково-методичних публікаціях викладачів кафедр. Здійснює керівництво безвідривною та виробничою практикою студентів.

Керівник волонтерського та науково-консультативного центру з питань організації освітнього простору, логопедичної та діагностичної допомоги особам з мовленнєвими і психофізичними порушеннями в умовах інтегрованого навчання, створеного на базі кафедри ЛіСП.

Із 2012 року обрана членом правління Асоціації психологів Донбасу. Бере активну участь у координації системи розвитку психологічної допомоги населенню (Сіверне Слов’янське відділення Донецької обл.), популяризації необхідності й значення психологічних послуг спрямованих, на залучення уваги до психофізичного здоров’я дітей з різними нозологіями (із затримкою психічного розвитку, з мовленнєвими порушеннями, розумовою відсталістю, комплексними порушеннями), як однієї з важливих складових здоров’я підростаючого покоління і майбутньої нації.

Керівник студентського наукового гуртка з теми дослідження «Психологічні особливості мотиваційного компоненту комунікативної діяльності дітей».

Науковий керівник дисертаційних досліджень аспірантів та здобувачів, наукових досліджень здобувачів ступеня вищої освіти спеціаліст та магістр.

Нагороджена Грамотою Національної академії педагогічних наук України, Почесною грамотою міського відділу освіти м. Словʼянська, 9 грамот,  14 подяк.

Малій Наталія Юріївна – кандидат психологічних наук, доцент.

У 1997 році закінчила дефектологічний факультет СДПІ за спеціальністю “дефектологія” та отримала кваліфікацію “Вчитель допоміжної школи, логопед”.

1997-2007 рр. – вихователь допоміжної школи-інтернат № 2 м. Слов’янська.

У 2003 році отримала у СДПУ другу вищу освіту за спеціальністю “Психологія”, присвоєна кваліфікація “Психолог”.

Із 2005 р. – асистент кафедри корекційної педагогіки та спеціальної психології дефектологічного факультету СДПУ.

Із метою захисту дисертаційного дослідження була прикріплена здобувачем на кафедру загальної психології СДПУ. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему: „Психолого-педагогічні особливості розвитку креативної складової професійного мислення у майбутніх педагогів» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (науковий керівник – доктор психол. наук, професор О.В. Мамічева).

У 2011 року обрана за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри корекційної педагогіки та спеціальної психології дефектологічного факультету СДПУ.

У 2012 році – доцент кафедри корекційної педагогіки та спеціальної психології дефектологічного факультету ДДПУ.

Із 2013 року – доцент кафедри логопедії та спеціальної психології дефектологічного факультету ДДПУ.

У 2016 році отримала звання доцента кафедри логопедії та спеціальної психології факультету спеціальної освіти ДДПУ.

Дисципліни, які викладає: «Сучасні психологічні технології роботи з дітьми з різними нозологіями», «Психологія мовлення», «Спеціальна психологія».

Публікації: Опубліковано 40 наукових статей у фахових виданнях, робочих та навчальних програм, навчально-методичних посібників.

Член Вченої Ради факультету, профорг факультету спеціальної освіти, керівник студентського наукового гуртка кафедри логопедії та спеціальної психології.

Сильченко (Липа) Вікторія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

У 2006 році закінчила Слов’янський державний педагогічний університет. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дефектологія» та здобула кваліфікацію вчителя старших класів загальноосвітньої спеціальної (корекційної) школи, логопеда. Диплом з відзнакою.

У 2006 році прийнята асистентом кафедри корекційної педагогіки та спеціальної психології.

У 2006 році була зарахована до аспірантури (з відривом від виробництва) кафедри теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації та успішно склала кандидатський мінімум. Науковий керівник – директор Інституту корекційної педагогіки і психології Національного університету ім. М. Драгоманова, доктор пед. наук, професор, дійсний член АПН України Синьов В.М. (м. Київ).

Із 30.09.2009 продовжила працювати асистентом кафедри корекційної педагогіки та спеціальної психології Слов’янського державного педагогічного університету та з 30.10.2010 прийнята на посаду асистента кафедри логопедії.

У 2010 році була обрана за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри логопедії.

Тема наукового дослідження: «Формування комунікативної готовності розумово відсталих дітей до навчання у школі».

20.01.2011 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка. За цей час опубліковано понад 20 наукових статей у фахових виданнях, робочих та навчальних програм, навчально-методичних посібників.

У 2015 році була обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри логопедії та спеціальної психології.

У 2016 році отримала звання доцента кафедри логопедії та спеціальної психології факультету спеціальної освіти ДДПУ.

Дисципліни, які викладає: «Логопедія», «Основи загальної та спеціальної дошкільної педагогіки», «Сучасний стан розвитку проблеми логопедичної корекції».

Публікації: Опубліковано 26 наукових статей у фахових виданнях, робочих та навчальних програм.

Керівник студентського наукового гуртка.

Могильова Наталія Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент.

У 2002 році закінчила СДПІ дефектологічний факультет за спеціальністю “Олігофренопедагогіка і логопедія” та отримала кваліфікацію “Вчитель-логопед, психолог».

У 2003 році закінчила СДПУ магістратуру дефектологічного факультету з відзнакою за спеціальністю “Олігофренопедагогіка і логопедія” та отримала кваліфікацію “Викладач корекційної педагогіки”.

По закінченню працювала логопедом в ДНЗ № 15, 66 м. Слов’янська. У 2008 році отримала кваліфікацію «Вчитель-логопед І категорії». Із 2004 року – викладач-сумісник з погодинною оплатою на кафедрі логопедії.

2004-2007 рр. – асистент кафедри логопедії. 2009-2011 рр. – асистент кафедри методик корекційного навчання.

Із 2010 року – аспірант очного відділення аспіртантури ДДПУ (науковий керівник – проф. Мамічева О.В.).

Із 2013 року – асистент кафедри логопедії та спеціальної психології.

21 листопада 2014 року успішно захистила дисертацію на звання кандидата психологічних  наук в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова за темою «Розвиток комунікативного компоненту структури самосвідомості особистості в онтогенезі» (наук. керівник – доктор психол. наук, професор кафедри логопедії та спеціальної психології ДВНЗ «ДДПУ» Мамічева О.В.).

У 2015 році обрана за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри логопедії та спеціальної психології. Член Вченої Ради факультету.

У 2016 році обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри логопедії та спеціальної психології. Член Вченої Ради факультету.

Дисципліни, які викладає: «Логопедія», «Ігри в логопедичній роботі», «Основи наукових досліджень», «Основи психокорекції та консультування осіб з ТПМ», «Психокорекція осіб з вадами психофізичного та мовленнєвого розвитку».

Публікації: опубліковано 14 наукових статей у фахових виданнях, робочі та навчальні програми.

Керівник студентського наукового гуртка.

Дяченко Лариса Олександрівна – старший викладач

У 1974 році закінчила Донецький медичний інститут, педіатричний факультет та отримала кваліфікацію “Лікар-педіатр”.

Після закінчення працювала лікарем-педіатром міській лікарні № 3 м. Слов’янська.

У 1991 році була прийнята на посаду доцента кафедри психопатології та логопедії.

У 1996 р. – старший викладач кафедри валеології та корекційної медицини.

Із 2013 року – старший викладач кафедри логопедії та спеціальної психології

Дисципліни, які викладає: «Психопатологія», «Невропатологія», «Клініка розумової відсталості», «Гігієна дітей та підлітків з вадами розвитку»

Публікації: Опубліковано 30 методичних рекомендацій, наукових статей у фахових виданнях, робочих та навчальних програм.

Член Вченої Ради факультету. Керівник студентського наукового гуртка.

Шаріпова Ніна Євгеніївна – старший викладач.

У 1974 році закінчила СДПІ дефектологічний факультет за спеціальністю “Олігофренопедагогіка і логопедія” та отримала кваліфікацію “Вчителя і логопеда допоміжної школи».

1974-1978 рр. – міський логопед м. Роздільне Одеської обл.

1978-1987 рр. – заст. директора з виховної роботи допоміжної школи-інтернат м. Мари Туркменської РСФСР, логопед.

1980 р. – нагороджеа почесною грамотою міського відділу освіти.

Із 1988 р. – старший викладач кафедри логопедії, дошкільної педагогіки і психоневрології СДПІ, а з 1994 року, у зв’язку з реорганізацією кафедр дефектологічного факультету, переведена на посаду старшого викладача кафедри логопедії СДПІ.

Із 2001 р. – диспетчер дефектологічного факультету ДДПУ, за сумісництвом – старший викладач кафедри логопедії.

Із 2013 р. – диспетчер факультету спеціальної освіти (дефектологічний факультет) ДДПУ , за сумісництвом – старший викладач кафедри логопедії та спеціальної психології.

Дисципліни, які викладає: «Логопедія», «Ігри в логопедичній роботі», «Сучасні вимоги до діагностики складних мовленнєвих порушень».

Кордонець (Іванченко) Вікторія Володимирівна – кандидат психологічних наук, старший викладач.

У 2003 році закінчила Слов’янський державний педагогічний університет. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури, зарубіжної літератури. Диплом з відзнакою.

У 2005 році отримала другу вищу освіту на спец. факультеті логопедії СДПУ і здобула кваліфікацію «Логопед шкільних та дошкільних закладів»

Із 2003 року прийнята старшим лаборантом на кафедру логопедії, за сумісництвом виконує обов’язки методиста спец. факультету дефектології.

Із 2009 за сумісництвом працює асистентом кафедри логопедії та спеціальної психології. Із 2012 року – аспірант заочного відділення аспіртантури ДДПУ (науковий керівник – проф. Мамічева О.В.).

2016 року успішно захистила дисертацію на звання кандидата психологічних  наук в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова за темою «Психологічні особливості комунікативної функції мовлення» (наук. керівник – доктор психол. наук, професор кафедри логопедії та спеціальної психології ДВНЗ «ДДПУ» Мамічева О. В.).

Дисципліни, які викладає: «Діагностика і корекція РДА та дітей з ДЦП», «Артикуляційна гімнастика та логопедичний масаж», «Основи наукових досліджень», «Логопедична корекція системних порушень мовлення», «Основи дефектології та логопедії» та ін..

Публікації: опубліковано 18 наукових статей у фахових виданнях, робочі та навчальні програми.

Керівник студентського наукового гуртка.

Боброва Ганна Юріївна – старший лаборант кафедри.

У 2015 році закінчила Донбаський державний педагогічний університет. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Корекційна освіта (за нозологіями)» та здобула кваліфікацію «Логопед. Спеціальний психолог дошкільних і шкільних закладів».

У 2014 році була прийнята на посаду секретаря-друкарки дефектологічного факультету.

У 2016 році з відзнакою закінчила магістратуру факультету спеціальної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» та здобула кваліфікацію «Логопед. Викладач спеціальної психології».

Із 2015 року працює старшим лаборантом кафедри логопедії та спеціальної психології.

Дисципліни, закріплені за кафедрою логопедії та спеціальної психології:

Перелік навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою логопедії та спеціальної психології за ОКР «бакалавр»

№ п/п

Назва дисципліни

Шифр і назва напряму, спеціальності

Курс

1

Невропатологія

016 Спеціальна освіта

1

2

Неврологічні основи логопедії

6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

 

2

3

Логопедія з практикумом

6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

2

4

Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення

6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

2

5

Основи генетики в дефектології

6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

2

6

Психопатологія

6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

2

7

Клініка інтелектуальних порушень

6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

2

8

Спеціальна психологія з методикою викладання

016 Спеціальна освіта

1 М

9

Сучасні психолого-педагогічні технології роботи з дітьми з вадами мовленнєвого та психофізичного розвитку

016 Спеціальна освіта

1 М

10

Логопедична діагностика та корекція системних порушень мовлення

016 Спеціальна освіта

1 М

11

Логопедична і психологічна (шкільні та позашкільні заклади) та асистентська практика

016 Спеціальна освіта

1 М

12

Основи наукових досліджень

6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

 

3

13

Корекційно-педагогічна робота в дошкільних закладах для дітей з порушенням мовлення

6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

 

3

14

Загальна та спеціальна психодіагностика

6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

 

3

15

Спеціальна психологія

6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

3

16

Логопедія з практикумом

6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

3

17

Логоритміка

6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

3

18

Логопедія з практикумом

6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

4

19

Історія логопедії

6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

4

20

Ігри в логопедичній роботі

6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

4

21

Розвиток зв`язного мовлення дітей з ТПМ

6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

4

22

Корекція відхилень мовленнєвого розвитку дітей раннього віку

016 Спеціальна освіта

5 л.

23

Сучасні психологічні технології роботи з дітьми з різними нозологіями

016 Спеціальна освіта

5 л.

24

Логопедія

016 Спеціальна освіта

5 л.

25

Психолого-педагогічні проблеми навчально-виховного процесу в спеціальній школі

 

016 Спеціальна освіта

 

5 л

26

Психокорекція осіб з вадами психофізичного та мовленнєвого розвитку

 

016 Спеціальна освіта

 

5 л.

27

Логопедична корекція системних порушень мовлення

 

016 Спеціальна освіта

 

5 л.

28

С/к зі спеціальної психології

016 Спеціальна освіта

5 л.

29

Виробнича практика

016 Спеціальна освіта

5 л.

30

Психолого-педагогічна практика

016 Спеціальна освіта

5 ол.

31

Педагогічна та професійна психологія

Педагогіка Вищої школи

1 М

32

Основи дефектології та логопедії

6. 010101 «Дошкільна освіта та практична психологія»

3

33

Діагностика і корекція РДА та дітей з ДЦП

016 Спеціальна освіта

 

5 л.

34

Логопедична робота при порушеннях розвитку

016 Спеціальна освіта

 

5 л.

35

Психолого-педагогічні проблеми навчально-виховного процесу в спеціальній колі

016 Спеціальна освіта

 

5 ол.

36

Логопедія

016 Спеціальна освіта

5 ол.

37

Курсова робота зі спеціальної психології

6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

3

38

Виробнича практика

016 Спеціальна освіта

5 ол.

39

Психологічна реабілітація дітей з вадами психофізичного розвитку

6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

4

40

Виробнича практика

6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

3

41

Виробнича практика

6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

4

42

Артикуляційна гімнастика та логопедичний масаж

6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

4

43

С/с з організації і планування логопедичної роботи

016 Спеціальна освіта

5 л.

44

 

Психологія мовлення

016 Спеціальна освіта

5 Пр., лог.

45

Спеціальна психологія

016 Спеціальна освіта

5 Пр., лог

46

Артикуляційна гімнастика та логопедичний масаж

016 Спеціальна освіта

5 Пр., лог

47

Сучасний стан розвитку проблеми логопедичної корекції

016 Спеціальна освіта

5 Пр., лог

48

Психологічні основи вивчення дітей з порушеннями психофізичного розвитку та комунікативної функції мовлення

016 Спеціальна освіта

5 Пр., лог

49

Логопедія з практикумом

016 Спеціальна освіта

5 Пр., лог

50

Спеціальна психодіагностика

016 Спеціальна освіта

5 Пр., лог

51

Діагностика психічного та мовленнєвого розвитку дітей

016 Спеціальна освіта

5 Пр., лог

52

Сучасний підхід до організації та планування логопедичної роботи

016 Спеціальна освіта

5 Пр., лог

53

Неврологічні основи логопедії

016 Спеціальна освіта

5 Пр., лог

54

К/р зі спеціальної психології

016 Спеціальна освіта

5 Пр., лог

55

Виробнича практика (логопедична)

016 Спеціальна освіта

5 Пр., лог

56

Вступ до спеціальності та корекційна педагогіка

016 Спеціальна освіта

5 Пр., лог

57

Логопсихологія

016 Спеціальна освіта

5 Пр., лог

58

Логоритміка

016 Спеціальна освіта

5 Пр., лог

59

С/к зі спеціальної психології

016 Спеціальна освіта

5 Пр., лог

60

Сучасна діагностика та корекція РДА, ДЦП та дітей із синдромом Дауна

016 Спеціальна освіта

5 Пр., лог

61

Ігри в логопедичній роботі

016 Спеціальна освіта

5 Пр., лог

62

К/р з логопедії

016 Спеціальна освіта

5 Пр., лог

63

Виробнича практика (психологічна)

016 Спеціальна освіта

5 Пр., лог

64

Клініка інтелектуальних порушень

016 Спеціальна освіта

5 Пр., ол.

65

Спеціальна психологія з основами логопсихології

016 Спеціальна освіта

5 Пр., ол.

66

Логопедія з практикумом

016 Спеціальна освіта

5 Пр., ол.

67

Психолого-педагогічна практика

016 Спеціальна освіта

5 Пр., ол.

68

Спеціальна психодіагностика

016 Спеціальна освіта

5 Пр., ол.

69

Сучасна діагностика та корекція РДА, синдрому Дауна та дітей з ДЦП

016 Спеціальна освіта

5 Пр., ол.

70

К/р з логопедії

016 Спеціальна освіта

5 Пр., ол.

71

 

П/ пр. з логопедії

 

016 Спеціальна освіта

5 Пр., ол.

72

Логопедична корекція мовленнєвих порушень в спеціальних навчальних закладах

7.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

5

с/ф к. п.

73

Спеціальна психолого-педагогічна діагностика

7.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

5

с/ф к. п.

74

Психолого-педагогічні основи навчання та виховання дітей з порушенням мовлення

7.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

5 с/ф л.

75

Постановка мовного голосу

7.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

5 с/ф л.

76

Відбір дітей в спеціальні заклади

7.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

5 с/ф л.

77

Логопедична ритміка

7.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

5 с/ф л.

78

Логопедія з практикумом

7.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

5 с/ф л.

79

Корекція та діагностика складних мовленнєвих порушень

7.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

5 с/ф л.

80

С/с з організації і планування логопедичної роботи

7.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

5 с/ф л.

81

Логопедична пед. практика шкільна

7.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

5 с/ф л.

82

Ігри в логопедичній роботі

7.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

5 с/ф л.

83

Основи психокорекції та консультування осіб з порушенням мовлення

7.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

5 с/ф л.

84

Логопсихологія

7.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

5 с/ф л.

85

С/к «Діти з порушенням поведінки та комунікативної функції мовлення»

7.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

5 с/ф л.

86

Логопедичні технології

7.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

5 с/ф л.

87

К/р з логопедії

7.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

5 с/ф л.

 

Кафедра змінюється й розвивається разом із університетом. Викладачі кафедри впроваджують у навчальний процес інноваційні технології навчання, розробляють методики створення і використання мультимедійних навчальних програм у навчальному процесі вищої і спеціальної школи. Продовжується робота над створенням дистанційного навчання та комп’ютерних практикумів до навчальних дисциплін кафедри.

Це дає змогу координувати діяльність, оперативно вирішувати актуальні проблеми перепідготовки педагогічних кадрів, запроваджувати досягнення науки і передового досвіду у практичну діяльність.

Викладачі кафедри постійно навчаються самі, опановують нові освітні технології, щоб бути компетентними і передавати нові знання освітянам регіону, області тощо.

Випускники кафедри можуть працювати:

- вихователями-дефектологами в спеціальних загальноосвітніх школах, школах-інтернатах для дітей різних категорій, соціально-реабілітаційних (абілітаційних) закладах, дитячих будинках;

- вихователями в спеціальних дошкільних навчальних закладах (або групах) для дітей різних категорій (з вадами в мовленнєвого та психофізичного розвитку);

- логопедами в дошкільних, шкільних, медичних закладах та навчально-реабілітаційних центрах, приватними логопедами;

- спеціальними психологами державних та приватних закладів освіти (будинки інтернатного типу, спеціальні школи та навчально-реабілітаційні центри, психологічна служба відділу освіти);

- викладачами спеціальної психології у вищих навчальних закладах;

- консультантами психолого-медико-педагогічних комісії.

Інформаційні канали зв’язку:

Адреса: 84121, м. Слов’янськ, Донецька область, вул. Г. Батюка, 19, ауд. 811-А.

Телефон (06262)32198, 050 987 90 86

Список наукових публікацій викладачів кафедри.