Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини З історії факультету спеціальної освіти ДВНЗ «ДДПУ»: факультет спеціальної освіти – справжній лідер новітніх надбань (2009–2017)

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

З історії факультету спеціальної освіти ДВНЗ «ДДПУ»: факультет спеціальної освіти – справжній лідер новітніх надбань (2009–2017)

Друк

Нині на факультеті працюють близько 60-ти викладачів ДДПУ, які мають наукові ступені та вчені звання докторів, кандидатів наук, професорів і доцентів. Серед них більше 20-ти викладачів – фахівці в галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології.

Вагома частка в підготовці фахівців із корекційної педагогіки та спеціальної психології належить викладачам загальноуніверситетських кафедр: філософії, соціально-політичних і правових наук; педагогіки вищої школи; педагогіки; психології; математики; управління навчальними закладами; менеджменту; здоров’я людини і фізичного виховання; загальної психології; медико-біологічних основ, охорони життя та цивільного захисту; української мови та літератури; іноземних мов; загальнотехнічних дисциплін, промислових технологій та безпеки життєдіяльності.

Цей період став справжнім сполохом наукових, науково-методичних, творчих досягнень викладачів факультету. Так, у 2009 році доцент І. В. Дмитрієва захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (у 2013 р. дістала звання професора). У 2010 році доктором психологічних наук стала доцент О. В. Мамічева (дістала звання професора 2013 р.). У 2010 році захистив докторську дисертацію з проблем корекційної педагогіки В. В. Дичко. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук доцент І. В. Татьянчикова.

Із 2010 р. дефектологічний факультет очолюють доктор психологічних наук, професор О. В. Мамічева та заступник декана – кандидат педагогічних наук, доцент Т. Г. Кузнецова. За цей час, у період реформування й осучаснення доктрин національної освіти, яке відбувається завдяки соціально-історичним перетворенням в Україні, зроблено помітний крок у розвитку спеціальної педагогіки та психології як наукової галузі, в удосконаленні змісту підготовки дефектологічних кадрів на факультеті, у формуванні його матеріально-технічної бази, у стабілізації та зміні ставлення особистості і студентської молоді до суспільства, себе, оточення та особистої відповідальності за майбутнє держави.

Із метою поліпшення викладання та навчально-методичного забезпечення у 2012 році реорганізовано структуру дефектологічного факультеті, а саме

 • кафедра логопедії та спеціальної психології (зав. кафедри – професор О. В. Мамічева; із 2015 р. - зав. кафедри професор В. О. Липа);
 • кафедра технологій корекційної та інклюзивної освіти (зав. кафедри - професор І. В. Дмитрієва);
 • кафедра корекційної педагогіки (зав. кафедри – доцент В. О. Липа, із 2016 р. - зав. кафедри професор І. В. Татьянчикова).

Значну допомогу в підготовці кандидатських та докторських дисертацій як керівники і консультанти надають викладачам факультету доктори наук, професори О. В. Мамічева, І. В. Дмитрієва, І. В. Татьянчикова, професор В. О. Липа та доцент Л. К. Одинченко.

У складі факультету працює аспірантура з корекційної педагогіки та психології під керівництвом провідних учених дефектологічного факультету, де навчаються представники різних регіонів України.

Справжня гордість факультету – молоді викладачі, які нещодавно прийшли на роботу зі студентських лав. Вони беруть участь у всіх конференціях університету, запроваджують у навчально-виховний процес дистанційні форми навчання, а також нові програмні й інформаційно-комунікативні засоби.

Практично кожного року молоді вчені захищають кандидатські дисертації: О. В. Чернякова – 2009 р., В. В. Сильченко – 2010 р., Н. Ю. Малій – 2011 р., М. С. Омельченко – 2012 р., Я. О. Співак – 2013 р., А. О. Татьянчиков – 2014 р., А. М. Гриненко – 2014 р., Н. М. Могильова – 2014 р., В. В. Кордонець – 2016 р., А. С. Іваненко – 2016 р.).

Дослідження молодих учених пов’язані із розв’язанням психолого-педагогічних проблем навчання, виховання, корекції, соціалізації дітей з особливими освітніми потребами, а також упровадженням наукових досягнень у практику спеціальної освіти. Наукові пошуки проводились у різних напрямах: О. В. Чернякова – «Психологічні особливості емоційного сприймання музики розумово відсталими дітьми», науковий керівник академік В. М. Синьов; Н. Ю. Малій – «Психолого-педагогічні особливості розвитку креативної складової професійного мислення в майбутніх педагогів», науковий керівник доктор психологічних наук, професор, О. В. Мамічева; В. В. Сильченко – «Формування комунікативної готовності розумово відсталих дітей до навчання в школі», науковий керівник академік В. М. Синьов; А. М. Гриненко – «Формування знань про будову слова у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення», науковий керівник канд. пед. наук, ст. науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки НАПН України лабораторії логопедії Л. І.Трофименко; М. С. Омельченко – «Корекція уяви розумово відсталих учнів на уроках географії», науковий керівник академік В. М. Синьов; Я. О. Співак – «Формування екологічної культури в розумово відсталих підлітків у процесі вивчення природознавства», науковий керівник доктор пед. наук, професор І. В. Дмитрієва; А. О. Татьянчиков – «Формування розумових операцій у підлітків на етапі переходу до основної школи», науковий керівник доктор психологічний наук, професор О. Г. Солодухова; Н. М. Могильова – «Розвиток комунікативного компоненту структури самосвідомості особистості в онтогенезі», науковий керівник доктор психологічних наук, професор, О. В. Мамічева; В. В. Кордонець – «Психологічні особливості комунікативної функції мовлення», науковий керівник доктор психологічних наук, пофесор, О. В. Мамічева; А. С. Іваненко – «Формування уявлень про майбутню сім’ю в розумово відсталих підлітків», науковий керівник академік В. М. Синьов.

У 2014-2015 роках на факультеті почали працювати лаборантами наші випускники – Г. Ю. Боброва, Ю. С. Борисенко, які активно долучилися до суспільної роботи, а під керівництвом старших товаришів почали вести науково-дослідну діяльність.

Молоді вчені беруть активну участь у навчанні та вихованні студентів, у пiдготовцi досвідчених корекційних педагогів, спеціальних психологів, логопедів, які в подальшому можуть працювати в дошкільних, шкільних, медичних закладах та навчально-реабілітаційних центрах, зокрема:

 • логопедами в дошкільних, шкільних, медичних закладах та навчально-реабілітаційних центрах;
 • приватними логопедами;
 • учителями-дефектологами в спеціальних дошкільних закладах (дитячі садки, дитячі будинки);
 • учителями молодших класів та вчителями-предметниками в середніх та старших класах спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів;
 • координаторами дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі (в умовах інтегрованого та інклюзивного навчання);
 • спеціальними психологами закладів освіти;
 • вихователями в спеціальних дошкільних закладах (або групах) для дітей із вадами мовленнєвого та психофізичного розвитку;
 • вихователями спеціальних шкіл-інтернатів та навчально-реабілітаційних центрів.

Викладачі факультету підготували значну кількість наукових статей у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, монографій, навчально-методичних посібників, розробили програми з різних навчальних дисциплін, програми спеціальних шкіл, підручники, методичні рекомендації, методичні розробки для вчителів та ін.

Із 2013 року до «Вісника Донбаського державного педагогічного університету» включено серію корекційної педагогіки та психології (відпов. редактор – проф. І. В. Дмитрієва, заступник – проф. О. В. Мамічева).

У цьому ж році започатковано загальноуніверситетський науковий рейтинг кафедр і викладачів. Колективу факультету спеціальної освіти є чим пишатися: кожного року він показує високі результати. Так, у науковому рейтингу серед 34-х кафедр університету кафедра технологій корекційної та інклюзивної освіти (зав. кафедри – доктор педагогічних наук, професор І. В. Дмитрієва) у 2013 році посіла почесне ІІІ місце, у 2014 році – ІІ місце, у 2015 році – ІV місце, у 2016 році – V місце. У 2016 році кафедра корекційної педагогіки (зав. кафедри – доктор педагогічних наук, професор І. В. Татьянчикова) посіла почесне ІІ місце. У 2013 році в науковому рейтингу серед викладачів (професорів) доктор психологічних наук, професор О. В. Мамічева посіла V місце, доктор педагогічних наук, професор І. В. Дмитрієва – VІ місце; у 2014 році – О. В. Мамічева посіла ІV місце, І. В. Дмитрієва – V місце; серед доцентів І. В. Татьянчикова посіла почесне І місце. У 2015-2016 рр. викладачі також показали високі результати й посіли відповідно V-VІІІ місця.

Із факультетом спеціальної освіти продовжують підтримувати творчі зв’язки його випускники та колишні викладачі. Перед колективом факультету постають нові відповідальні завдання з розбудови, кадрового і науково-методичного забезпечення вітчизняної системи спеціальної освіти. Викладачі беруть активну участь у розробці стандартів освіти для спеціальних шкіл. Узгоджено основні спільні напрями діяльності з дефектологічними факультетами та спеціальними відділеннями педагогічних ВНЗ України (Київський національний університет ім. М. П. Драгоманова, Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського та ін.). Показником високого рівня професійної підготовки корекційних педагогів, психологів і логопедів ДДПУ є підтвердження ними своє кваліфікації, що дає змогу плідно працювати не тільки в державних та приватних педагогічних установах України, але й в інших країнах (Ізраїль, США, Канада, Угорщина тощо).

За час свого функціонування факультет спеціальної освіти підготував близько 10 тис. фахівців із корекційної педагогіки, створив міцний, творчий та висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, який постійно заявляє про себе новими науковими здобутками, плідною творчою діяльністю. Професори О. В. Мамічева, І. В. Дмитрієва, І. В. Татьянчикова, доцент Л. К. Одинченко започаткували наукові школи. І сьогодні, в умовах сучасних освітянських змін, він повен нових творчих задумів, віри у своїх вихованців, упевнено дивиться в майбутнє.

Завданням сучасного етапу розвитку країни є становлення нової системи освіти, зокрема інклюзивної, яка орієнтована на входження у світовий простір та супроводжується істотними змінами в психолого-педагогічній теорії і практиці навчання й виховання.

Стратегія розвитку дефектологічного факультету завжди базувала свою концепцію на основних засадах Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», Національної доктрини розвитку освіти України у ХХI столітті та державних нормативних документах. Євроінтеграційні поступи України детермінують інновації в реформуванні та модернізації освіти. Глибокі соціокультурні зміни, що відбуваються нині в Україні, сучасний розвиток суспільства визначили подальше вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології. У зв’язку з цим у 2016 році рішенням ученої ради університету дефектологічний факультет було перейменовано на факультет спеціальної освіти Донбаського державного педагогічного університету (наказ № 274 від 24.03.2016 р.), що сприятиме подальшому розвитку найбільш затребуваних суспільством і відповідних потребам ринку тенденцій у середовищі фахівців у галузі спеціальної освіти.

Сучасні соціально-економічні зміни в суспільстві зумовили необхідність постанови нових завдань під час підготовки фахівців, які передусім орієнтовані на задоволення потреб особистості в знаннях та спрямовані на розв’язання практичних питань.

2009 рік, святкування Дня міста Слов’янська


2011 рік, зустріч випускників другого випуску через 40 років


2012 рік. Викладачі факультету: ст.викладач Манько О.Г., доцент Одинченко Л.К., ст.викладач Данільченко Є.В., професор Дмитрієва І.В., професор Мамічева О.В., професор Татьянчикова І.В.


2012 рік, День науки на кафедрі логопедії та спеціальної психології


2013 рік, студентська наукова конференція, м. Кам’янець-Подільський

2013 рік, викладачі факультету на травневому святі у парку «Перемоги»

2015 рік, День працівника освіти

2015 рік, захід, присвячений вшануванню пам’яті ветеранів другої світової війни


2016 рік, наукова школа на факультеті

13 – 14-го жовтня 2015 року, Міжнародна науково-практична конференція «Професійно-трудове навчання осіб з інтелектуальними порушеннями як засіб їх соціалізації» на базі Дніпропетровського навчально-реабілітаційного центру «Шанс» Дніпропетровської обласної ради: академік Синьов В.М., академік Бондар В.І., професор Мамічева О.В., професор Татьянчикова І.В.

2015 рік, викладачі факультету спеціальної освіти – учасники Міжнародної науково-практичної конференції на базі Дніпропетровського навчально-реабілітаційного центру «Шанс» Дніпропетровської обласної ради: доцент Одинченко Л.К., професор Дмитрієва І.В., професор Мамічева О.В., професор Татьянчикова І.В.

2015 рік, студентська наукова конференція (м. Кам’янець-Подільський)

2016 рік, наукова конференція на кафедрі технологій корекційної та інклюзивної освіти. Доповідає завідувач кафедри, доктор пед.наук, професор Дмитрієва І.В.

2016 рік, робота наукового гуртка з корекційної психопедагогіки

2016 рік, м. Кам’янець-Подільський, участь студентів у конференціях


2017 рік, декан факультету спеціальної освіти, доктор психол.наук, професор Мамічева О.В. з представниками Слов’янської ПМПК

 

Навігація

Контакти

ОголошенняОголошення