Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини Відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар, присвячений сучасним проблемам методики викладання іноземних мов, лінгвістики та перекладу

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар, присвячений сучасним проблемам методики викладання іноземних мов, лінгвістики та перекладу

Друк

5 квітня на кафедрі германської та слов’янської філології відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар із сучасних проблем методики викладання іноземних мов, лінгвістики та перекладу “Мовна освіта в європейському контексті”. Учасниками конференції стали викладачі кафедри германської та слов’янської філології, кафедри іноземних мов, кафедри теорії та практики початкової освіти, ПВНЗ «Краматорський економіко-гуманітарний інститут», Харківського національного економічного університету, Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, вчителі іноземних мов шкіл міста й району. Доповіді учасників семінару були присвячені актуальним питанням підготовки вчителів іноземних мов, навчання іноземних мов у виші та середній загальноосвітній школі, теорії і практики перекладу та лінгвістики. Під час конференції були проведені також два майстер-класи: Fun-based learning with lyricstraining (к. п. н., доц. Е. Л. Ананьян, доцент кафедри германської та слов’янської філології), “Власні імена людей в українсько-англійському перекладі” (к. ф. н., доц. О. М. Голуб, доцент кафедри ГСФ).

Програмним виступом конференції стала доповідь кандидата педагогічних наук, доцента кафедри германської та слов’янської філології Ірини Борисівни Коротяєвої “Теорія та практика особистісно-орієнтованого навчання іноземних мов”, в якій було послідовно проаналізовано культурологічну та антропоцентричну парадигми навчання, їх віддзеркалення у навчанні іноземних мов у школі та виші. Продовжили конференцію ґрунтовні й змістовні доповіді гостей нашого університету: к. п. н., доц., завідувач кафедри іноземної філології Краматорського економіко-гуманітарного інституту Л. Т. Тішакова проаналізувала тему “Формування методичної компетентності у майбутніх вчителів іноземної мови у процесі самостійної роботи”, доцент кафедри іноземної філології КЕГІ, к. п. н., доц. О. Г. Гавриш представила доповідь Plurilingualism and pluriculturalism in teaching foreign languages, виступ старшого викладача кафедри іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету Ж. М. Гончарової English for specific purposes in the context of CEFR був присвячений викладанню англійської мови у сучасній вищій школі. Старший викладач кафедри іноземних мов Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені В. Даля Л. В. Тімошина підготувала виступ “Іншомовна комунікативна компетенція аспірантів відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (CEFR)”. О. О. Балабан, кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства і германістики факультету іноземної філології, докторант Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова присвятила свій виступ актуальному питанню перекладознавства Contextual Transformations of Language Units.

Зацікавили учасників конференції виступи викладачів Донбаського педагогічного університету: “Оволодіння уміннями перекладу лінгвокраїнознавчої іншомовної лексики студентами мовних спеціальностей” (к. п. н., доц. А. Г. Спічка, доцент кафедри ГСФ);“Компетентнісний підхід у навчанні іноземних мов” (В. В. Роман, старший викладач кафедри ГСФ); “Майбутнє Європейського мовного портфеля та основних документів Ради Європи з мовної освіти” (к. п. н., доц. О. С. Бескорса, старший викладач кафедри теорії та практики початкової освіти); “Метод креативного письма на старшому етапі навчання німецької мови” (к. п. н., доц. Г. І. Капніна, доцент кафедри ГСФ); “Мовна гра як спосіб маніпулювання свідомістю користувачів Інтернету” (О. В. Піскунов, старший викладач кафедри ГСФ); Mistakes and feedback in the EL classroom (к. п. н. О. В. Лях, старший викладач кафедри ГСФ).

Підбиваючи підсумки конференції “Мовна освіта в європейському контексті”, учасники наголосили, що реформа мовної освіти має відбуватися з урахуванням традиційних і сучасних підходів, що дозволяє сформувати систему найбільш ефективних методів і прийомів роботи.

  •  

 

Оголошення